Domenii | Autori

Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea de faţǎ încearcǎ sǎ punǎ în evidenţǎ importanţa folosirii numerelor complexe în rezolvarea unor probleme de geometrie planǎ. Lucrarea este structuratǎ pe doua capitole. În primul capitol sunt prezentate definiţiile şi rezultatele importante ale principalelor noţiuni incluzând numere complexe, tratate din punct de vedere algebric şi geometric. Capitolul al doilea [...]

Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Pledez pentru ideea conform căreia învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularităţile elevilor cu care lucrează, valenţele conţinutului pe care trebuie să le atingă prin predare – învăţare, să acţioneze pentru a contribui la dezvoltarea disponibilităţilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educaţional adecvat, folosind [...]

A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

The goal of this paper is to summarize the diverse existing materials about Transitivity and Voice and to link them so as to offer a clearer image about the relation betwen the two concepts.

Autoarea

Lecturați gratuit A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

Războiul văzut prin ochii lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, autor Cristina Costișor

Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu, și Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a lui Camil Petrescu, sunt romane de analiză psihologică, de sondare a conștiinței celor doi eroi, Apostol Bologa și Ștefan Gheorghidiu, măcinate de nevoia atingerii unor idealuri.
Lucrarea prezintă și compară drama celor doi protagoniști, precum și formulele [...]

Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea abordează Centrul boolean al unei latice reziduată comutativă și Laticea sistemelor deductive ale unei latici reziduate comutative.

Lecturați gratuit Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1517-5

Grupuri rezolubile şi nilpotente, autor Simona-Maria Solniţă

Omniprezența grupurilor în toate ramurile matematicii cât şi în alte domenii face din ele un principiu central de organizare în matematica contemporană.
De exemplu, grupurile matriceale, pot fi folosite pentru a înțelege legi fundamentale ale fizicii, în teoria relativității restrânse, sau fenomene de simetrie în chimia moleculară.Există și multe alte aplicații practice. Criptografia se bazează [...]

Dezvoltarea creativității prin jocul didactic, autor Maria Mădălina Răstoacă

Este important ca prin dezvoltarea actului creativ profesorul să dezvolte interesul, dragostea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie şi nevoia de investigaţie a elevilor. Creativitatea elevilor poate fi dezvoltată prin folosirea unor metode moderne de predare, metode care să stârnească interesul elevilor și în același timp să creeze o atmosferă plăcută în clasă. Metode moderne [...]

Methods of teaching pupils through body language, autor Maria Mădălina Răstoacă

Nobody can choose what gestures are more or less appropriate in a certain situation; no one can choose gestures in advance because gestures are spontaneous. This is why the science of body language must be studied by teachers. Teachers that know how to correctly interpret gestures do not have problems in understanding pupil’s needs. [...]

Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Istoria şi educaţia civică se află în aceeaşi zonă de educaţie şi în interdependenţă una cu cealaltă prin transferul de fapte de la o disciplină la alta. Atât istoria cât şi educaţia civică au ca obiect comun al cunoaşterii omul şi societatea şi contribuie la implementarea în sistemul de valori al şcolarului mic a [...]

Atitudinea cadrelor didactice faţă de schimbare, autor Maria Alis Chirac

Societatea este într-o continuă evoluţie, iar sistemul de învăţământ trebuie sa se alinieze la problematica educaţiei pentru schimbare care ar permite creşterea şanselor de grăbire a acestei evoluţii.
Membrii societăţii trebuie nu numai să recepţioneze schimbările care intervin, ci să depună un efort de provocare şi promovare a schimbărilor educaţionale, devenind astfel, principalii pioni ai [...]

Japonia între tradiție și modernitate – Reformarea structurilor economico-sociale ale Japoniei în era Meiji, autor Simona Mariana Drulă

Dacă în 1854 Japonia era în ochii Occidentului o ţară înapoiată, astăzi ea face parte din rândul celor mai industrializate ţări ale lumii.
Momentul Meiji reprezintă intrarea Japoniei în circuitul civilizaţiei moderne. „Noul” ce a pătruns în Japonia a avut efectul unei revoluţii a schimbat rapid modul de viaţă şi cultura acestei ţări.
Intrarea Japoniei pe [...]

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Studiind programa şcolară, manualele, lucrările de specialitate, am constatat că în şcoală accentul se pune azi mai mult pe căile şi mijloacele de modernizare a învăţământului.
Prin modul de tratare şi prezentare a temelor, această lucrare se înscrie în sfera stimulării creaţiei. Trecând dincolo de băncile şcolii, culoarea şi cuvîntul exprimă şi ne dezvăluie fascinaţia, [...]

Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Actualitatea operei dramatice a scriitorului bucovinean stabilit la Paris, numărul extrem de mare de montări ale pieselor ce-i poartă semnătura şi mai ales deschiderea sa către dialog şi parteneriat creator cu ceilalţi participanţi la conturarea misterului teatral, ne-a determinat să analizăm în cele ce urmează modul în care spectacolele de teatru păstrează mesajul dar [...]

Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Însingurarea omului contemporan, situaţia sa de fiinţă mereu poziţionată între două lumi, între două alegeri, devine şi mai acută în teatrul absurdului dar şi în poezia sau proza postmodernă.
Din acest motiv poate, s-a ivit dorinţa noastră de a aborda un scriitor contemporan, care scrie despre realitatea în care traim şi noi, un scriitor ale [...]

Formes de sociabilité culturelle au XVIIIème siècle, autor Simona Mariana Drulă

Pourquoi cet intérêt pour les diverses formes que revêt la sociabilité culturelle au XVIIIe siècle? La réponse est simple : en tout temps et en tout lieu, la sociabilité est une dimension importante de la vie intellectuelle, mais le siècle des Lumières semble avoir été le véritable âge d’or de la sociabilité culturelle, l’époque [...]

Recrutarea şi selecţia resurselor umane la FasTracKids, autor Oana Barbasura

Pentru a putea înţelege managementul resurselor umane la nivelul complexităţii procesului, va trebui să gândim de fiecare dată, dintr-o perspectivă sistematică, interrelaţională, a tuturor segmentelor sale, şi totodată dinamică, într-o permanentă evoluţie şi recorelare. Pentru a folosi o imagine plastică, închipuiţi-vă mulţimea pieselor dintr-un puzzle, piese care, deşi se modifică fiecare continuu în baza [...]

Rezolvarea sistemelor de ecuații mari prin metoda multigrid, autor Prof. Petrică Tiron

În cadrul acestei lucrări se urmărește abordarea metodei multigrid ca metodă generală de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare de mari dimensiuni obținute în urma discretizării problemelor inițiale. Datorită faptului că există o multitudine de clase de probleme de la care se poate porni (pentru fiecare fiind indicate în literatura de specialitate tipuri de [...]

Consideraţii metodice privind elaborarea unui test de evaluare. Jocul didactic – metodă complementară de evaluare, autor Prof. Vasilica Traiana Ghiţă

Lucrarea este structurată pe două capitole: ,,Elaborarea unui test de evaluare“ şi “Pledoarie pentru jocul didactic la ciclul gimnazial” – metodă complementară de evaluare .
Primul capitol ,,Elaborarea unui test de evaluare“ este împărţit în 9 paragrafe. Se atrage atenţia asupra pericolului improvizaţiilor în [...]

Implementing And Developing Communication Strategies By Adjusting High School Curriculum To The Students’ Actual Needs, autor Silvia Gunia

The purpose of this paper is to find ways and solutions for increasing the efficiency of communication activities in the classroom, in particular speaking activities and explore the impact of extra-curricular activities (international projects) has on the development of speaking skills. The reason why I became interested in this specific aspect of teaching is [...]

Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Modul de predare al învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al elevilor şi în raport cu acestea să fie dezvoltate posibilităţile lor de gândire, de asimilare, de aplicare în practică, de creare de conexiuni şi de cercetare şi investigare de noi cunoştinţe.
În cercetarea propusă de prezenta lucrare, cu tema “Valenţe instructiv – [...]

Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea de faţă oferă un sprijin real elevilor care studiază chimia anorganică în liceu, pentru o pregătire suplimentară necesară olimpiadelor de chimie şi examenului de admitere în facultăţi de profil.

Lecturați gratuit Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Deficiențele de comunicare și conflictele din cadrul instituțiilor școlare, autor Gina Manolache

Existența inegalității de șanse, a discriminării și a segregării ne determină să ne întrebăm dacă putem vorbi despre existența unor conflicte în interiorul sistemului școlar.
Într-un prim sens, putem vorbi în cadrul școlii despre existența unui conflict cognitiv ca sursă a cunoașterii. Într-un sens secund, [...]

Dynamic Methods of Didactic Activities in Teaching English, autor Prof. Radu Ionel

This work shows the efficiency degree of applying the interactive methods in the process of forming the communicative competences in English. In this respect, teaching methods starting with initial tests, diagnosis tests, and knowledge teaching in student-centered modern manner, final tests and results interpreting techniques were applied for a whole school year. The efficiency [...]

Jocul didactic folosit în predarea limbii şi literaturii române, autor Prof. Ioana Radu

Învățătoarea este avantajată de faptul că elevul din clasele primare este atras de elementul serios și obligatoriu al învățării în mai multe situații, el înregistrează preocupări nu pentru jocul în sine, ci pentru conținutul instrumental al acestuia- cum este cazul jocurilor de întrecere, al concursurilor, șezătorilor și al altor activități. Înclinația către jocul didactic [...]

Performanța școlară. Factori determinanți și variabile corelate, autor Florina Vișan

Reușita școlară a copilului care rezultă din interacțiunea factorilor psihologici pedagogici și
sociali, indică atât dorința și capacitatea elevului de a se adapta la cerințele muncii școlare, cât și preocuparea și capacitatea cadrului didactic de a avea un mediu școlar predominant ”selective” sau
”adaptiv”.
Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și
valorificării [...]

Multimedia în centrele de documentare şi informare, autor Carmen Lavinia Lenghel

Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet educaţiei, majoritatea şcolilor trebuie să-şi lărgească viziunea managerială, sunt necesare schimbări la nivelul infrastructurii, al profesorilor, administratorilor, managerilor educaţionali şi al elevilor. Apariţia societăţii informaţiei şi incidenta sa în spaţiul educaţional conduc la integrarea în învăţare, a utilizării instrumentelor specifice din domeniul multimedia şi stăpânirea [...]

Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Conferința națională intitulatǎ Strategii de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor – abordări cross-curriculare (20 ianuarie 2017), face parte din planul de activități al parteneriatului strategic Erasmus+, ”Cross-Curricular Approaches to Mathematics & Sciences in Formal & Informal Contexts”, care are numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015034_1.
În volumul de față sunt prezentate lucrările şi [...]

Integrarea elementelor de geometrie în procesul de învățare din grădiniță, autor Margareta Perju

În pregătirea copilului pentru şcoală se pot face foarte multe, dar nu exagerat, şi în grădiniţă ar trebui să găsim copilul, nu şcolarul disimulat, care printr-o activitate plăcută, veselă, de joc, îşi dezvoltă acele potenţialităţi care îi vor permite să ajungă şcolar, iar în şcoala ar trebui să găsim şcolarul care începe să-şi utilizeze [...]

Ghid metodologic privind utilizarea tehnicii webquest, autor Roxana Paula Nitiș

Acest ghid metodologic se adresează tuturor profesorilor doritori de a implementa mijloacele de comunicare modernă în cadrul lecțiilor de la clasă, celor care vor să dezvolte competențele digitale ale elevilor și să utilizeze atracția acestora pentru internetul în scop educativ, celor care vor să părăsească stilul de învățare tradițional și să se [...]

Formarea întrebărilor. Optimizarea comunicării verbale în limba engleză – Building questions. Improving communicative skills in english, autor Simona Rusu

The present study will focus on the situation of Romanian students, whose main difficulty in acquiring the skills for correctly asking questions in English seems to rise from the important differences in the processes applied for deriving interrogatives from base affirmative structures in the two languages. In Romanian a slight change of intonation – [...]

Jeu sérieux et création romanesque. Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs de Miguel de Unamuno, autor Simona Rusu

Je propose dans ce mémoire une lecture du roman de Miguel de Unamuno Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs dans le but de donner une réponse à une des questions majeures qui préoccupent les écrivains et critiques à partir du siècle passé, à savoir: « Qu’est-ce qu’un roman ? » Loin d’être une [...]

Evaluarea sumativă la matematică. Modele de probe scrise pentru gimnaziu, autor Violeta Dumitru

Evaluarea sumativă este modul tradițional de verificare a pregătirii elevilor care intervine după un ansamblu de sarcini de învățare și informează despre măsura în care un elev a realizat obiectivele la sfârșitul unui program.
În evaluarea sumativă, instrumentul cel mai recomandat este testul cu itemi obectivi, semiobiectivi și subiectivi, de aceea prezentul ghid conține mai [...]