Domenii | Autori

Arhiva

Educația pentru dezvoltare durabilă. Metode active de stimulare a creativității la elevi, autor Ancuța Vasilica

În ultimii ani educaţia a dobândit noi conţinuturi, acoperind o arie lărgită şi finalităţi noi, bazate pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelate cu inovaţia şi reforma din învăţământ. Astfel rolul şcolii a devenit mult mai complex, îndepărtându-se de esenţa lui primară, formală, de transmitere de cunoştinţe si orientându-se activ spre formarea [...]

Rolul alternativelor educaționale în pedagogia secolului al XXI-lea, autor Mihaela Ivan

Lucrarea de față vine în sprijinul cadrelor didactice, de la ciclul primar, din școlile de masă, ce-și propune, pe de o parte, să investigheze în ce măsură profesorii din școlile de masă, din ciclul primar, cunosc și utilizează metodele alternativelor educaționale în cadrul activităților instructiv-educative în vederea creșterii interesului [...]

Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la educația moral-religioasă a copiilor în epoca contemporană, autor Mihaela Ivan

Profesorul de religie se luptă zadarnic cu ideile promovate in societate dacă familia, în special părinții, nu pun bazele educației religioase de acasă, înainte ca “adultul de mâine” să pășească în școală. La acestea trebuie să [...]

Culturã și educație financiarã. Exemple de bune practici, Prof. coordonator Gina Brînzan

Ghidul „Cultură și educaţie financiară – exemple de bune practici“, a fost publicat în urma prezentării lucrărilor, de către autori, în cadrul Simpozionului Judeţean de educaţie și Cultură financiară – ediţia I, organizat de către Inspectoratul Școlar Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Casa Corpului didactic Galaţi, Școala Gimnazială nr. 16, Galaţi și Școala Gimnazială [...]

Biserici de lemn din Bucovina, autor Mihail Spânu

Bucovina este cunoscută și pentru conservarea unui valoros patrimoniu de valori, bisericile din lemn, însumând exemplare semnificative pentru disponibilitățile tehnice și de creație ale meșterilor care au trăit și construit pe aceste meleaguri. Meşterul popular a reușit să pună deplin în valoare lemnul, să realizeze structuri trainice care [...]

Contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii preşcolarilor, autor Aurora Oporanu

Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi importante, de bază, pentru : muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei [...]

Importanţa evaluării în activităţile matematice din învăţământul preşcolar, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

În activităţile matematice, evaluarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de învăţare se poate realiza prin aprecierea gradului de rezolvare a situaţiilor problematice, prin capacitatea de a sesiza relaţii semnificative din punct de vedere matematic între diferite obiecte matematice, prin efortul de a aplica în situaţii noi cunoştinţele dobândite, calitatea rezolvării sarcinilor din cadrul [...]

Modalități de stimulare a creativității la vârsta preșcolară, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

În prezenta lucrare mi-am propus să prezint modalităţile de stimulare a creativităţii la vârste mici. Stimulând potenţialul creativ încă de la vârsta preşcolară, copilul va reuşi mai uşor să treacă la învăţarea creativă, [...]

Cultivarea unui stil de viață activ prin intermediul jocurilor de mișcare, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

Prin faptul că îi este specifică activitatea în grup, jocul de mișcare favorizează manifestarea relațiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând armonizarea intereselor individuale și a eforturilor personale cu cele ale grupului; favorizează încadrarea [...]

Rolul jocului didactic în învățământul preșcolar, autor Maria Neacșu

Cunoscând rolul pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului, este de înţeles eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-educativ. Aşadar este necesar să-i antrenăm în joc pe toţi [...]

Activitățile matematice în grădiniță, autor Maria Neacșu

Scopul activităţii de iniţiere a copilului în matematică, în perioada preşcolară, nu este numai de a învăţa sistematic şi gradat diferite concepte, ci, in primul rând, de a-i exersa intelectual procesele de cunoaştere, de a-l face capabil să descopere relaţii abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea sa.

Jocul didactic la preșcolari, autor Ana-Maria Grigore

Cercetările psihologice efectuate în secolul nostru în problema jocului au pus în evidenţă numeroasele elemente psihologice care conturează această formă de activitate specific umană. Este vorba de acele elemente psihologice [...]

Abordarea integrată a curriculum-ului preşcolar, autor Ana-Maria Grigore

Inovaţia didactică a adus în atenţia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi în procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, în acelaşi timp, este o manieră de organizare [...]

Metode de activitate și unele reprezentări matematice la vârsta preșcolară, autor Maria Eugenia Iagăru

Introducerea în grădiniţă a unor elemente de matematică modernă urmăreşte dezvoltarea gândirii logice a copiilor prin jocuri logice, care le dezvăluie a esenţa concepţiilor matematice, punându-i în situaţia să înţeleagă de la început aceste concepte, în definiţia lor ştiinţifică.

Lecturați gratuit Metode de activitate și unele reprezentări matematice la [...]

Aspecte metodico-științifice în predarea sinonimiei și antonimiei în ciclul primar, autor Maria Eugenia Iagăru

Am urmărit ca această lucrare să reprezinte un ghid metodologic de formare și dezvoltare a limbajului elevilor. În consecință, am abordat atât probleme de metodologie, de didactică, cât și de conținuturi specifice limbii române. Concluziile mele se opresc la ideea potrivit căreia sinonimele și antonimele îi ajută pe elevi să evite repetiţiile supărătoare, să [...]

Rolul desenului în dezvoltarea capacitǎţilor creative la vârsta preşcolarǎ mare – lucrare ştiinţificǎ, autor Aurora Oporanu

Caracterul procesual unic şi irepetabil al activităţii artistice plastice la fiecare copil îşi pune amprenta pe unele din sarcinile de bază ale educaţiei generale contemporane: „tratamentul” personalizat în corelaţie cu dezvoltarea autonomă a fiecărei individualităţi, stimularea nelimitată a spiritului investigator şi, prin acesta, a creativităţii, crearea tuturor condiţiilor subiective şi obiective ale unei integrări [...]

Monografia comunei Tufeni, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

Comuna Tufeni este situată în partea de est a judeţului Olt la o distanţă de 55 km de oraşul reşedinţă, Slatina, spre vest la 65 km de Piteşti şi la sud la 40 km de Roşiorii de Vede.

Lecturați gratuit Monografia comunei Tufeni, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

Lucrarea [...]

Organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice pentru exersarea deprinderilor de muncă intelectuală – îndrumător metodic, autor Carla Nicoleta Gordună

Datorită conţinutului său practic, jocul didactic pare a fi cel mai eficient mijloc de activizare a întregii grupe de preşcolari, potrivit formării deprinderilor practice elementare şi de muncă organizată, dezvoltând spiritul de echipă, de întrajutorare.
Se poate considera că jocurile constituie o adevărată şcoală de educaţie a conduitei, a fanteziei şi imaginaţiei. [...]

Serbări pentru preșcolari, autor Carla Nicoleta Gordună

Cartea s-a născut din necesitatea de a îmbina și completa programa școlară cu versuri pe înțelesul copiilor și cred că va fi o lectură plăcută celui care o citește.

Prof. Donea Tecuceanu Gina

Lecturați gratuit Serbări pentru preșcolari, autor Carla Nicoleta Gordună

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar. Ghid de bune practici, coordonatori: Zaharia Oana-Georgiana, Nistor-Mitocaru Ionela

Lecturați gratuit Educația ecologică în învățământul primar și preșcolar. Ghid de bune practici, coordonatori: Zaharia Oana-Georgiana, Nistor-Mitocaru Ionela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5238-5

On Self-Writing, autor Daniela Mocanu

Self-writing, also known as autobiographical writing or self-narrative, is a deeply personal journey of exploration and expression. It is a process through which individuals delve into the recesses of their minds and hearts, crafting narratives that illuminate the complexities of their experiences, thoughts, and emotions. Whether through journaling, memoirs, personal essays, or creative writing, [...]

Autofiction: Blurring the Lines, autor Daniela Mocanu

In autofiction, the author may draw heavily from their own life experiences, using real events, people, and emotions as the basis for the narrative. However, [...]

Attachment to homeland and national identity in canadian literature, autor Ana-Maria Chirilă

This study aims to investigate how Canadian artists and writers have given priority to Canada’s diverse landscape and national identity in their works.
The paper will first define the terms “wilderness” and “national identity”. Canada’s national identity has always been connected to the ideas of nature and wilderness. The theme of nature played a key [...]

Monumentele istorice ale județului Suceava, autor Mihail Spânu

Aureola de istorie memorabilă a ținutului Sucevei este susținută, în bună măsură, de monumentele istorice pe care le găzduiește. De la cele opt repere ale UNESCO, ce fixează România pe harta culturală a lumii până la modestele biserici de lemn răspândite, de-a lungul secolelor, prin satele și cătunele sucevene, suita monumentelor istorice este [...]

Studiu privind metodele de instruire a juniorilor în jocul de fotbal, autor Marius Ionel Turc

Lucrarea de faţă îşi propune îmbunătăţirea metodologiei de lucru in cadrul programei de antrenament. Calitatea în cadrul colectivului sportiv la această grupă de vârstă 15-16 ani(care împreună cu celelalte grupe de vârstă constituie baza de masă a fotbalului de performanţă) reprezintă un factor hotărâtor al asigurării în perspectivă a capacităţii superioare de performanţă [...]

Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ, autor Roxana Bălcescu

Mediul școlar divers, care adună la un loc actori educaționali cu atitudini și opinii diferite, este o sursă incontestabilă de conflicte. Ignorarea conflictelor în mediul școlar poate afecta negativ întregul proces instructiv-educativ. Este important să se acorde [...]

Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin

Evaluarea întreprinderilor devine tot mai necesară datorită accentuării liberalismului, însoţit de privatizare, a dezvoltării tranuacţiilor bursiere, multiplicării tranzacţiilor relative la întreprinderi, vânzării întreprinderilor, ceea ce conduce la tendinţa standardizării practicilor de evaluare, la nivel mondial.
În virtutea diferitelor puncte de vedere, întreprinderea este definită fie pornind de la structura sa de producţie, fie de la [...]