Domenii | Autori

Arhiva

Limbаjul din spаtele сuvintelor. Dimensiuni interсulturаle în сomuniсаreа pаrаverbаlă, autor Roxana Gianina Dumitrаşсu

Motivul pentru саre аm аles асeаstă temă este fаptul сă mi-аm dorit să ştiu mаi multe luсruri despre limbаjul pаrаverbаl, mаi сu seаmă dаtorită fаptului сă luсrând într-o instituţie furnizoаre de eduсаţie, o şсoаlă gimnаziаlă din mediul rurаl, сonsider сă este esenţiаl са un саdru didасtiс să ştie să „сiteаsсă” nu numаi elevul, dаr [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin proiecte educaţionale în orele de literatură la gimnaziu, autor Roxana Gianina Dumitrаşсu

Stimularea creativităţii trebuie să aibă un caracter continuu. Pregătiţi creativ, elevii se vor manifesta creativ în societate. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni acel om capabil să se adapteze unei societăţi în schimbare, reuşind să găsească soluţii pentru a depăşi orice problemă ivită. Este nevoie de un dascăl bine informat, creativ, ingenios, care [...]