Domenii | Autori

Arhiva

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

În sistemul românesc de formare a cuvintelor (…) ca și celelalte limbi romanice, româna a manifestat preferință pentru derivare, în special pentru derivarea cu sufixe, și a folosit mai puțin derivarea cu prefixe, compunerea și schimbarea valorii gramaticale. S-a continuat astfel, în linii generale, situația din limba latină, în care cele [...]

Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Contactul dintre limbi este în esență rezultatul unor fenomene extralingvistice, care presupune într-o formă sau alta fenomenul de bilingvism. Contactul se poate stabili între orice fel de limbi, diferite sau asemănătoare ca structură, legate sau nelegate între ele genealogic, dar influența este întotdeauna mai puternică între limbile cu structuri asemănătoare și [...]

The Role Of Films In EFL Classroom, autor Roxana Luiziana Baciu

I strongly believe that an English teacher is able to use new and interesting resources so that teaching becomes more pleasant and much more effective. Students feel that reading or writing about abstract topics, places or people is, on the one hand, not useful, and on the other hand – boring. [...]

Coordonarea în eseistica lui Andrei Pleșu, autor Adela Drăguț

În lucrarea lui Andrei Pleşu, Obscenitatea publică, se întâlnesc toate tipurile de coordonare: copulativă, adversativă, disjunctivă şi conclusivă, însă din punctul de vedere al frecvenţei, coordonarea copulativă şi adversativă sunt dominante.
Originalitatea stilului creator al autorului este pusă în evidenţă în structurile complexe din cadrul coordonării copulative, dar mai ales din cadrul [...]

Prepoziția în limba română, autor Adela Drăguț

Lucrarea de față este dedicată exclusiv categoriei gramaticale a prepoziției. Cuprinde două capitole: în primul sunt tratate aspectele definitorii ale prepoziției (definiție, clasificare, modul de funcționare în anumite structuri, greșeli frecvent folosite în folosirea lor) și locuțiunile prepoziționale, în al doilea capitol sunt tratate în detaliu principalele prepoziții ale limbii române.

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Cultivarea la elevi a capacităţilor creatoare se realizează prin activitatea şcolară pornindu-se de la însuşirea unui bagaj de cunoştinţe, de informaţii care să fie prelucrate şi structurate în sfera arhitecturii mentale. Aceasta presupune respectarea unor coordonate în activitatea de direcţionare a actului creator de către toţi profesorii: încurajarea manifestărilor creatoare ale [...]

Structuri narative în romanele lui Gib I. Mihăescu, autor Ana Corina Tibu

Între 1919-1944, romanul psihologic, „proza cea nouă a scafandrilor sufletului”, cum afirma Gib I. Mihăescu, se impune în literatura noastră prin creaţia lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, H. P. Bengescu, Gib I. Mihăescu. Dintre aceste creaţii se desprinde o nouă viziune asupra posibilităţilor de cunoaştere a fiinţei umane.
Dintre toţi aceşti scriitori, [...]

Evaluarea – un instrument școlar, autor Ana-Maria Grama

Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, [...]

Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Întocmirea monografiei comunei Valea-Lungă este un omagiu adus strămoșilor noștri, care au contribuit din plin la evoluția și dezvoltarea așezării. De asemenea, aspectul de astăzi, plăcut și pitoresc al comunei, m-a impulsionat să cercetez și să descopăr istoria ei.
Dacă ajungi vreodată să treci prin comună merită să te oprești o clipă [...]

Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Având în vedere faptul că viaţa în societate implică convieţuire, oamenii au datoria de a depune eforturi în vederea estompării sau chiar împiedicării apariţiei conflictelor care reprezintă o realitate cotidiană. Acestor aspecte li se adaugă faptul că societatea contemporană se află sub impactul transformărilor continue în toate domeniile. În aceste conjuncturi, [...]

Impactul curriculumului la decizia şcolii asupra dezvoltării competenţelor elevilor în aria curriculară limba și comunicare la clasele I-IV, autor Mariana Păun

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o [...]

Demersuri didactice în abordarea textului fantastic la nivel liceal, autor Florina Grigore

Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană o provocare cu totul specială, un fenomen unic, cu caracter complex şi interdisciplinar, iar „formarea personalităţii creative” este parte din idealul educaţional actual al şcolii. În aceste condiţii, profesorul este cel chemat să cultive motivaţia elevilor, chiar dacă aceasta e determinată uneori strict de legea [...]

Marii clasici români. Contribuţia acestora la îmbogățirea și dezvoltarea limbii şi literaturii române, autor Andreea Tudor

Epoca marilor clasici (cunoscută și ca perioada marilor clasici) este de o importanță majoră, deoarece marchează perioada de timp în care au publicat și au scris unii dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii române.
Marii clasici este o etichetă postumă, referitoare la valorea consacrată a operei (şi [...]

Comuna Cuca, județul Galați. Monografie, autor Andreea Tudor

Vom începe această monografie prin a așeza pe aceste foi tainele necunoscute ale culturii populare, descrierea dar și povestea unui sat numit Cuca.
Vom face acest lucru încercând să evocăm acel mod de povestire în care praful anilor trecuți nu își găsește locul pe acele vorbe, vorbele bătrânilor ce istorisesc legenda acestui [...]

Ora de lectură – Auxiliar cu texte literare, autor Andreea Tudor

Prezentul auxiliar se adresează atât elevilor de clasa a V-a, cât şi cadrelor didactice, urmărind dezvoltarea şi accentuarea competenţelor lingvistice şi de lectură ale elevilor şi, de asemenea, dezvoltarea capacităţilor de conexiune, sinteză şi raţionament logic. Acest auxiliar cuprinde un număr de nouă lecturi, selectate în urma unei analize [...]

Construirea unei baze de date folosind MY SQL și limbajele de programare: PHP, HTML, JavaScript, Jquery, autor Dana Georgiana Florea

A spune că PHP este înglobat în HTML, înseamnă că scripturile PHP pot fi întreţesite cu cod HTML ceea ce face mult mai uşoară dezvoltarea site-urilor Web dinamice, adică ceea ce dă viaţă Web-ului; de asemeni este o tehnologie pe parte de server, interplatformă.
Acest limbaj oferă performanţe deosebite şi [...]

Timpul în cultura populară românească, autor Andreea Tudor

Timpul, ca un cadru universal al lumii și al vieții, este prezent în cultura populară într-un mod cu totul specific și interesant pentru cercetare.
În satul tradițional se manifestă un timp concret și calitativ deosebit de diversificat. A fi în timp aici înseamnă a fi în veac, a fi în această lume, [...]