Domenii | Autori

Arhiva

Educaţie plastică – clasele primare. Îndrumări metodice, autor Estera-Floarea Inclezan

Dintre activităţile de învăţare propuse în actuala programă de Educaţie plastică pentru clasele I şi a II-a, ponderea cea mai mare o au exerciţiile-joc. Principala sarcină instructiv-educativă a acestor activităţi o constituie exersarea unui singur procedeu (pentru prima dată) şi reluarea sau repetarea lui pentru a fi consolidat. De asemenea, se exersează şi probleme de tehnologie sau de tehnică compoziţională. De aceea, pe parcursul desfăşurării acestor activităţi de învăţare nu există preocupare pentru un anumit subiect sau pentru materiale deosebite. Interesul nu e concentrat pe o anumită imagine, ci – respectând instrucţiunile tehnice prezentate elevilor ca reguli de joc – pe acele operaţii care se referă la modul de a lucra, de a executa, de a prelucra sau de a compune.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Educaţie plastică – clasele primare. Îndrumări metodice, autor Estera-Floarea Inclezan.

ISBN 978-606-577-662-3

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Lucrarea de faţă cuprinde şase capitole în care am încercat să abordez, atât ştiinţific cât şi metodic, elementele de bază din teoria şi algoritmica grafurilor.

În primul capitol, intitulat Elemente de bază în teoria grafurilor am prezentat principalele noţiuni din teoria grafurilor.

În al doilea, Reprezentarea şi parcurgerea grafurilor, am prezentat principalele metode de reprezentare a grafurilor: matricea de adiacenţă, vectorul de muchii, listele de adiacenţă, matricea drumurilor şi matricea vârfuri-arce, precum şi cele două metode de parcurgere a unui graf BF (Breadth First) şi DF (Depth First). Pe exemple, am văzut cum se comportă algoritmii de parcurgere pentru anumite date de intrare.
Al treilea capitol, Algoritmi pentru grafuri, conţine cei mai importanţi algoritmi pentru studierea conexităţii unui graf, drumuri minime în grafuri şi pentru grafuri hamiltoniene si euleriene.

În al patrulea capitol, Arbori, am prezentat, noţiuni referitoare la arbori, precum şi trei algoritmi pentru construirea unui arbore parţial de cost minim, aferent unui graf neorientat dat.

Capitolul cinci, intitulat Flux maxim în reţele de transport, conţine câteva consideraţii generale şi algoritmul Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim într-o reţea de transport.

Ultimul capitol, Metodică, conţine o abordare metodică a conţinutului ştiinţific prezentat anterior. Pregătirea metodică permite transformarea principiilor generale ale didacticii în strategii concrete de predare – învăţare. De asemenea, acest capitol mai conţine şi o parte aplicativă: probleme de olimpiadă rezolvate folosind algoritmi pentru grafuri şi probleme propuse spre rezolvare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-661-6

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Culegerea de probleme de faţă se doreşte a fi un ghid pentru iniţierea elevilor în programare. Ea conţine o bună parte din problemele ce constituie piatra de temelie a cunoştinţelor oricărui programator.

Materialul prezentat urmăreşte să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă şi să îşi însuşească principalele metode de rezolvare a problemelor, ce vor constitui, mai târziu, elemente de bază pentru dezvoltarea programelor mai laborioase.

Sunt prezentate probleme pentru cele 3 structuri de control: structura liniară, alternativă şi repetitivă, în cele doua limbaje studiate: Pascal şi C++.

Culegerea este utilă elevilor claselor a IX-a profil matematică-informatică intensiv şi a X-a profil matematică-informatică, problemele conţinute acoperind o bună parte din programa şcolară la această disciplină.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-660-9

Recursivitate, autor Liliana Stănescu

Culegerea de faţă vine în urma cerinţelor elevilor de a avea o culegere cu probleme explicate şi rezolvate. Ea a fost concepută în scopul de a atrage şi ajuta elevii în dorinţa lor de a pătrunde tainele recursivităţii, o metodă de programare destul de greu de implementat.

Culegerea cuprinde prezentarea recursivităţii şi a metodei de programare Divide et Impera, metodă ce se axează pe utilizarea recursivităţii, cât şi probleme rezolvate.

Lucrul cel mai important la această culegere este că la toate problemele s-au oferit exemple numerice, explicaţii şi rezolvări, care să vină în sprijinul utilizatorului.

Culegerea este utilă tuturor elevilor claselor de profil, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de informatică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Recursivitate, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-651-7

Studiul constructiv funcţional al sistemelor cu injecţie de benzină, autor Dobre Dan

În Europa, primul echipament electronic de injecţie a fost produs în anul 1967 şi montat pe un automobil VW cu 4 cilindri şi cilindreea de 1,6 l. Zece ani mai târziu, peste un million de autovehicule au fost echipate cu sisteme electronice de injecţie de tip K si L – Jetronic, produse de firma Bosch, devenită leaderul mondial în acest domeniu. Este o dovadă a faptului că injecţia electronică a devenit o necesitate pentru conjunctura în care se cerea un autoturism economic şi nepoluant.

Răspândirea injecţiei de benzină a fost „temporizată” de competiţia cu carburatorul care implica preţuri de cost mai reduse. Lansarea injecţiei de benzină se datorează noilor relaţii „om-natură-automobil” şi necesităţii realizării (în condiţiile crizei de combustibil) a unor autovehicule mai economice.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiul constructiv funcţional al sistemelor cu injecţie de benzină, autor Dobre Dan.

ISBN 978-606-577-659-3

Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Scopul lucrării de faţă este prezentarea unor posibilităţi de utilizare a inteligenţei artificiale în medicină. Acest scop a fost ales deoarece inteligenţa artificială în medicină constituie una dintre cele mai complexe ramuri ale informaticii medicale, dar, în acelaşi timp, şi printre cele mai interesante.

Au fost alese pentru prezentare ramurile inteligenţei artificiale care sunt mai bine cunoscute datorită rezultatelor obţinute. Pentru fiecare din aceste ramuri au fost prezentate:
- domeniile medicale în care s-au identificat posibilităţi de utilizare a aplicaţiilor informatice;
- clasele de aplicaţii care pot fi utilizate în medicină şi posibilităţi ale acestora;
- diverse aplicaţii care au dat deja rezultate în domeniile semnalate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu.

ISBN 978-606-577-657-9

Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a” reprezintă un ghid metodic complex, conceput din dorinţa de a veni în întâmpinarea cadrelor didactice care doresc să-şi desfăşoare activitatea didactică în condiţii optime, în aşa fel încât aceasta să devină cât mai eficientă şi cu satisfacţii maxime pentru toţi factorii implicaţi.

Această lucrare a fost realizată conform metodologiei moderne care vizează permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalității autonome şi creative.

Prezentul portofoliu poate fi completat la nivelul fiecărei discipline de învăţământ, în conformitate cu specificul şi cerinţele fiecărui colectiv de elevi.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a IV-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu IV” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-650-0

Culegere de jocuri didactice pentru elevii din învăţământul special, clasele I – IV, autor Înv. Bondar Viorica

În lucrarea de faţă am încercat să prezint jocuri pentru fiecare modul din aria curriculară „Terapie educaţională complexă şi integrată”. Multe jocuri se pot folosi la mai multe module, în funcţie de scopul prioritar urmărit (ex. jocurile: „Numeşte-mă!” , Săculeţul fermecat”, Ineluşul” ş. a.).

Jocurile prezentate în această lucrare le-am selectat din diverse materiale de specialitate iar unele au fost create de mine. Multe din aceste jocuri pot fi folosite şi de către educatoarele şi profesorii din învăţământul special, în funcţie de scopul urmărit, de posibilităţile fizice şi psihice ale copiilor.

Orice cadru didactic, convins că jocul este unul din cele mai eficiente şi mai importante mijloace de educaţie, îşi va da seama că este necesar să cunoască cât mai multe jocuri, să ştie să le selecţioneze, să le adapteze, să le dirijeze, să le analizeze şi să creeze altele noi.

Doresc ca această culegere să fie pentru colegii mei un suport, un cadru de referinţă pentru a descoperi alte jocuri capabile să întregească activitatea de recuperare şi integrare socială a copiilor cu CES.


Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Culegere de jocuri didactice pentru elevii din învăţământul special, Clasele I – IV, autor Înv. Bondar Viorica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-638-8

Educaţie psihomotrică. Fişe de lucru, autor Înv. Bondar Viorica

CUPRINS

Schema corporală
Conduita şi structura perceptiv motrică de culoare
Conduita şi structura perceptiv motrică de formă
Conduita şi structura perceptiv motrică de mărime
Orientarea – organizarea şi structurarea spaţială
Orientarea – organizarea şi structurarea temporală


Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Educaţie psihomotrică. Fişe de lucru, autor Înv. Bondar Viorica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-639-5