Domenii | Autori

Aspecte teoretice privind strategia didactică la ciclul primar, autor Arsinica Vasile

Didactica modernă recunoaşte meritele atât ale abordării inductive, cât şi ale celei deductive; atât ale celei analogice, cât şi ale celei ipotetice ş.a.m.d. Toate fiind considerate, pe bună dreptate, ca indispensabile pentru iniţierea elevilor în tainele cunoaşterii şi în utilizarea metodelor specifice cunoaşterii ştiinţifice. Toate strategiile amintite au trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică.
Unul dintre cele mai importante criterii de definire şi ordonare a strategiilor îl constituie gradul de dirijare sau de nondirijare a învăţării (caracterul prescriptiv sau neprescritiv al învăţării).
Din acest punct de vedere, strategiile se înscriu pe un continuum de la învăţarea riguros prescrisă, controlată de profesor, până la învăţarea independentă, autonomă, permisivă, eliberată de prescripţii impuse din afară.

Lecturați gratuit Aspecte teoretice privind strategia didactică la ciclul primar, autor Arsinica Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2567-9

Jocul didactic şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului, autor Daniela Maria Tompea

Jocul reprezintă o formă fundamentală de activitate care apare spontan din trebuinţa de acţiune şi trăire emoţională a oricărei persoane. În funcţie de vârstă şi de capacitatea de înţelegere şi acţiune, copilul manifestă preferinţe diferite pentru joc. Încă din primele luni de viaţă, jocul constituie modalitatea principală prin care copilul învaţă primele noţiuni despre lumea înconjurătoare şi relaţiile cu persoanele din jur. Pe măsură ce copilul se dezvoltă din punct de vedere fizic şi intelectual, îşi va lărgi orizonturile şi în ceea ce priveşte jocul.

Lecturați gratuit Jocul didactic şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului, autor Daniela Maria Tompea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2554-9

Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

În cadrul unei organizaţii există mai multor strategii de comunicare, dar acestea nu trebuie să fie privite distinct în comunicare instituţională (comunicare internă şi comunicare comercială). Orice acţiune întreprinsă în domeniul comunicării instituţionale trebuie să ia în considerare ansamblul strategiilor, deoarece mijloacele tehnice folosite pentru realizarea lor sunt, adeseori, aceleaşi și chiar dacă “publicul” căreia li se adresează este diferit, adeseori, acţiunile vizează aceleaşi persoane.
Diversitatea strategiilor şi a acţiunilor de comunicare justifică dezvoltarea funcţiei “director de comunicare”, rolul său constând fie în formularea acestor strategii, fie în asigurarea coeziunii între ele.
Strategia de comunicare a unei organizaţii este globală, în cadrul ei regăsindu-se fiecare tip de comunicare. Însa, elaborarea ei trebuie să ţină cont, în primul rând, de realităţile organizaţiei, de sistemul organizatoric, misiunea şi obiectivele acesteia. Directorul de comunicare nu are competențe de reorganizator, ci trebuie să fie realist şi să adapteze strategia de comunicare structurilor organizaţiei.
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în evidenţă toate aspectele, de a identifica problemele de comunicare din cadrul S.C. GAMABELL EXIM S.R.L şi de a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei organizații.

Lecturați gratuit Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2519-8

Rolul educației nonformale la clasele I-IV, autor Cristina Grigore

Un obiectiv important este dezvoltarea la copii a dragostei pentru natură, a înţelegerii rolului interdependenţei dintre om şi natură.
Acest domeniu de învăţare cuprinde experienţe, aptitudini, cunoştinţe şi atitudini de bază pe care copiii le achiziţionează prin impresiile senzoriale şi prin mişcare, folosind corpul lor. Coordonarea vederii cu mişcarea mâinilor stă la baza dezvoltării aptitudinilor centrale pentru întreaga viaţă. Cu cât creşte organismul, copiii trebuie să-şi antreneze controlul mâinilor şi picioarelor, echilibrul şi coordonarea mişcărilor. În joc ei folosesc posibilităţile organismului, practică şi încearcă propriile abilităţi. Ritmica, dansul şi jocurile cu mişcare sunt aspecte importante ale conţinutului instituţiilor şcolare.
Există o legătură strânsă între jocul în aer liber, controlul organismului şi sănătate. Jocul în aer liber se referă primordial la acest domeniu.
Am ales această temă considerând că educaţia nonformale este într-adevăr o cale de de formare a priceperilor, deprinderilor şi a unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a mediului pentru elevii claselor I-IV.

Lecturați gratuit Rolul educației nonformale la clasele I-IV, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2542-6

Motivarea angajaților, grupurile de muncă și satisfacția muncii în mediul de lucru, autor Cristina Grigore

În societatea contemporană există o preocupare din ce în ce mai intensă de a spori, alături de eficiența economică a muncii, și eficiența ei umană, de a crește satisfacția muncii. Preocupările sociale de perfecționare a calității umane a muncii încep cu aspecte fizice elementare, continuă cu o nouă concepție, ergonomică, a muncii, și sfârșesc cu perfecționarea relațiilor umane, a condițiilor sociale ale muncii.

Lecturați gratuit Motivarea angajaților, grupurile de muncă și satisfacția muncii în mediul de lucru, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2540-2

Auxiliar didactic istorie. Fișe de lucru. Clasa a V-a, autor Marcela Jozsa

Lecturați gratuit Auxiliar didactic istorie. Fișe de lucru. Clasa a V-a, autor Marcela Jozsa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2529-7

Strategii de rezolvare a problemelor de matematică, autor Guraliuc Lucica

Prin soluţionarea problemelor de matematică, şcolarii îşi formează deprinderi eficiente de activitate intelectuală, care se vor răsfrânge pozitiv şi în învăţarea altor discipline de studiu, îşi educă şi cultivă virtuţile moral-volitive. În acelaşi timp, se dezvoltă orizontul de cultură generală al şcolarilor prin folosirea în conţinutul problemelor a unor cunoştiinţe pe care nu le învaţă la alte discipline de învăţământ (informaţii legate de cantitate, timp, distanţă, greutate etc.).
Prin cuprinsul lor, prin modalităţile de abordare şi rezolvare utilizate, soluţionarea problemelor de matematică conduce la cultivarea şi formarea unei noi poziţii faţă de muncă, a disciplinei conştiente, a prieteniei, dar şi a spiritului stimulativ, a competiţiei cu alţii şi cu sine însuşi.
Noile concepţii pedagogice privind studiul matematicii în şcoala primară sunt axate pe o optică constructivistă: A face matematică înseamnă a investiga, a explora şi a rezolva probleme!

Lecturați gratuit Strategii de rezolvare
a problemelor de matematică, autor Guraliuc Lucica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2521-1

Aplicații ale teoremei împărțirii cu rest, autori prof. Mariana Zotolea, prof. Irina Elena Drulea

Aplicații ale teoremei împărțirii cu rest, autori prof. Mariana Zotolea, prof. Irina Elena Drulea

Lecturați gratuit Aplicații ale teoremei împărțirii cu rest, autori prof. Mariana Zotolea, prof. Irina Elena Drulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2525-9

Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele II-IV, autor Mina Simona Manolea

Сu tоată dеzvоltarеa fără ocосрrесеdеnt a mijlоaсеlоr dе соmuniсarе în maѕă, ѕсriѕul ocосva rămânе unul din inѕtrumеntеlе indiѕреnѕabilе alе aсtivităţii intеlесtualе ocосşi сu о valоarе dеоѕеbită în aсtivitatеa dе соmuniсarе ocосintеrumană.
Înѕuşirеa ѕсriеrii сa inѕtrumеnt dе luсru ocосdерindе în сеl mai înalt grad dе aсtivitatеa didaсtiсă ocосdеѕfăşurată în aсеѕt ѕсор. În сadrul aсеѕtеia ѕе ocосimрunе о рrеосuрarе реntru сеlе trеi aѕресtе alе ѕсriеriiосoc: tеhniс, grafiс şi оrtоgrafiс.

Lecturați gratuit Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele II-IV, autor Mina Simona Manolea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2512-9

Apoziția – Aspecte normative, autor Mina Simona Manolea

O datǎ cu trecerea timpului, în decursul celor peste o sutǎ de ani de studii gramaticale efectuate în România, numeroşi autori au acordat o atenţie deosebitǎ fenomenului apozitiv.
De aici au apǎrut şi pǎreri contradictorii şi au luat naştere diverse întrebǎri. Este într-adevǎr apoziţia un atribut sau parte de propoziţie distinctǎ? Ce fel de raport este raportul apozitiv? De coordonare? De subordonare? Sau raport sintactic distinct? Mulţi lingviști au încercat sǎ gǎseascǎ rǎspunsurile la aceste întrebǎri, pǎrerile fiind împǎrţite, dar fiecare a dus în sprijinul ipotezei sale argumente extrem de convingǎtoare.
Lucrarea de faţǎ face o scurtǎ trecere în revistǎ a pǎrerilor asupra apoziţiei de-a lugul timpului, încercând sǎ lǎmureascǎ problema ei şi a raportului apozitiv ca parte de propoziţie, şi de asemenea realizeazǎ o clasificare a apoziţiilor dupǎ diverse criterii, exemplificând.

Lecturați gratuit Apoziția – Aspecte normative, autor Mina Simona Manolea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2511-2

Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lecturați gratuit Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2518-1

La chanson en classe de FLE – un outil pédagogique complexe et efficace, autor Prof. Ecaterina-Camelia Badea

Lieu de fréquentation de la langue cible et de découverte de la culture de l’autre, élément de motivation et de recréation, la chanson a été utilisée depuis longtemps dans la classe de langue. Les rôles qu’on lui assigne sont des plus divers, allant de l’écoute –récompense jusqu’à l’exploitation complexe des paroles et de la musique, en vue d’acquérir et d’exercer la compétence de communication, avec toutes ses composantes.
Nous avons conçu cet ouvrage comme un guide et une aide pour les enseignants de français langue étrangère. Un guide parce qu’il montre l’immense potentialité de l’utilisation de la chanson en classe de langues, il donne des repères à l’enseignant concernant le moment d’introduction de la chanson, le type de chanson à choisir, l’exploitation proprement dite du texte et de la musique. Une aide parce qu’il propose une panoplie d’activités où l’enseignant peut puiser en fonction des contenus de son cours (grammaire, lexique, phonétique, civilisation) et des objectifs communicatitifs fixés (développement des compétences de compréhension, d’expression, d’interaction ou de médiation).

Lecturați gratuit La chanson en classe de FLE – un outil pédagogique complexe et efficace, autor Prof. Ecaterina-Camelia Badea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2508-2

Comunicare în limba română. Caiet cu fișe de lucru. Clasa pregătitoare, autor Rodica Daniela Vlad

Lecturați gratuit Comunicare în limba română. Caiet cu fișe de lucru. Clasa pregătitoare, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2492-4

Joc sau joacă? Culegere de jocuri didactice pentru ciclul achizițiilor fundamentale, autor Mariana Negrilă

Joaca este apanajul copilăriei! Prin joc, copiii învață, se dezvoltă, socializează, prind aripi. Joaca este distracţie, glumă, râset şi voie bună. Jocul este distracţie ca rezultat al urmării unui şir de reguli, cu recompense în colaborare, întrecere şi câștig.
Jocul este structurat şi de aceea jocul didactic aduce beneficii maxime când este utilizat la clasă în mod adecvat vârstei, intereselor copiilor şi nevoilor de învățare urmărite a fi dezvoltate de către cadrul didactic. Regulile jocului didactic urmăresc atingerea clară a unor obiective de învățare, iar copiii învață fără să ştie, se bucură de tot procesul şi devin mai implicați şi mai motivaţi pentru actul educaţional.

Lecturați gratuit Joc sau joacă? Culegere de jocuri didactice pentru ciclul achizițiilor fundamentale, autor Mariana Negrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2498-6

Let’s Be Green Together! – Photo Album 2017-2019 – Programul Erasmus+

Albumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Vizualizați gratuit Let’s Be Green Together! – Photo Album 2017-2019 – Programul Erasmus+

Albumul poate fi vizualizat online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Our Planting Dairy – 2017-2019 – Program Erasmus+

Albumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Vizualizați gratuit Our Planting Dairy – 2017-2019 – Program Erasmus+

Albumul poate fi vizualizat online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Let’s be eco! - Programul Erasmus+, coordonator Cornelia Stan

Volumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Lecturați gratuit Let’s be eco! - Programul Erasmus+, coordonator Cornelia Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2526-6

Evaluarea prin probe scrise – între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Experiența pedagogică de peste 35 de ani confirmă faptul că proba scrisă reprezintă instrumentul de evaluare cel mai obiectiv. Cum se poate realiza acest obiectiv, care sunt criteriile de alegere a celor mai eficiente instrumente de evaluare a fost preocuparea mea constantă în activitatea didactică, iar concluziile au fost prezentate și analizate în activitățile de perfecționare susținute atât la nivel local, cât și județean.
Asigurând fidelitate, validitate, obiectivitate și aplicabilitate fiecărui item, fixându-i descriptorii de performanță cât mai clari și măsurabili, evaluarea prin probe scrise va reuși să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev, în parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea copiilor, priviți individual.

Lecturați gratuit Evaluarea prin probe scrise – între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2493-1

Elemente de geografie socială şi politică. Rolul unor organisme internaṭionale ȋn protecṭia drepturilor omului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Preocupările în dreptul internaţional pentru protecţia fiinţei umane sunt vechi, filosofii Greciei antice fiind cei care au creat conceptul de libertate individuală, iar jurisconsulţii şi pretorii romani au alcătuit un sistem de drept în care recunoaşterea juridică a personalităţii şi drepturile subiective erau garanţia acestei libertăţi.
Despre un sistem juridic coerent, consacrat dreptului internaţional pentru protecţia fiinţei umane, se poate vorbi abia din cea de-a doua jumătate a secolului XX, afirmarea şi consacrarea drepturilor şi libertăţilor având loc în primă fază doar în interiorul fiecărui stat, începând cu secolul XVIII.

Lecturați gratuit Elemente de geografie socială şi politică. Rolul unor organisme internaṭionale ȋn protecṭia drepturilor omului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2458-0

Jocul didactic matematic în învățământul primar, autor Aurelia Liliana Negoiță

Pe fondul unor temeinice cunoștințe cu privire la particularitățile psihologice de vârstă și individuale ale ale elevilor, lucrarea de față își propune să reconfirme ipoteza conform căreia jocul didactic matematic poate fi folosit în activitățile/ lecțiile de matematică în diferite secvențe ale acestora, cu scopul optimizării actului instructiv-educativ.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic în învățământul primar, autor Aurelia Liliana Negoiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2460-3

Igiena dentară la preșcolari, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Cartea îşi propune să analizeze importanţa educării copiilor pentru sănătatea orală dar mai ales mijloacele cele mai importante prin care poate fi făcută această educaţie, cu o atenţie specială acordată studiului comunicării, şi mai ales vizuală, medic-copil. Am pornit de la ideea că relaţia între un medic şi copil este unică, deosebită de alte relaţii interumane deoarece în această relaţie se pune în discuţie sănătatea omului, atât de preţioasă pentru orice fiinţă umană. Dată fiind această unicitate, înţelegerea reciprocă şi stabilirea unor scopuri comune trebuie să se facă în cele mai bune condiţiuni şi, pentru aceasta, stabilirea unei relaţii bine închegate din punct de vedere comunicaţional este vitală. O viaţă sănătoasă presupune educarea în acest scop.

Lecturați gratuit Igiena dentară la preșcolari, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2450-4

Cărticica cu cifre și semne grafice, ediția a II-a, autor Ileana Stan

C

Lecturați gratuit Cărticica cu cifre și semne grafice, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2451-1

Eclipsa minții. Ipostaze ale prostiei pe meleaguri româneşti, autor Mihail Robu

Scopul rândurilor de faţă nu este acela de a da calificative sau de a jigni pe cineva. Toate situaţiile care ilustrează tema au fost luate din mass-media, dar, cum nimeni nu deţine monopolul adevărului, este dreptul fiecărui cititor să-şi formeze propria opinie cu privire la cazurile şi persoanele prezentate. Aceasta cu atât mai mult cu cât nimeni nu e scutit (în mai mică sau mai mare măsură) de eternul defect al prostiei. Într-o prelegere ţinută în 2015 şi intitulată Câteva reflecţii asupra prostiei, Andrei Pleşu spunea: „Toţi suntem proşti din când în când: spunem prostii, facem prostii, ne purtăm prosteşte… votăm prosteşte”. În aceeaşi ordine de idei, nu cred că există cineva care să nu-şi fi reproşat, măcar o dată, vreo neghiobie mai mare ori mai mică, făcută cu sau fără voie.

Lecturați gratuit Eclipsa minții. Ipostaze ale prostiei pe meleaguri româneşti, autor Mihail Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2477-1

Aspecte ale comunicării nonverbale și paraverbale între profesor și elev în condițiile actuale ale învățământului primar, autor Cătălina Nicoleta Constantinescu

Comunicarea nonverbală oferă un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionărilor didactice şi, de altfel, trebuie observat nu numai că nu poate fi despărţită de comunicarea didactică în general, ci şi că locul său tinde să fie unul din ce în ce mai important. „Gestul este actor principal ori mediator, participand la reducerea distorsiunilor dintre reprezentare, si formulare, la construirea modelelor de reprezentare şi la invatarea acestora, deoarece semioza didactica implica atat capacitatea de reprezentare( obiectivare, valorizare), cat si pe aceea de formulare ( alegere, articulare) din partea profesorului, ori de rerferentialitate şi interpretare din partea elevului.”
În calitate de profesor, am avut și am prilejul să observ modul în care comunică elevii, atât între ei, cât şi în momentele didactice, şi constat că, de multe ori, comunicarea verbală nu este de ajuns. Pentru un mesaj complet primit de la elevi este absolut necesar să adaug şi informaţiile trimise prin intermediul comportamentului nonverbal. În egală măsură, şi comunicarea mea trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproduc informaţii verbale, ci trebuie să le anim, să le dau expresivitate, semnificații, ajutându-mă de gesturi, de mimică, de tonul vocii şi de toate celelalte modalităţi de comunicare nonverbală.

Lecturați gratuit Aspecte ale comunicării nonverbale și paraverbale între profesor și elev în condițiile actuale ale învățământului primar, autor Cătălina Nicoleta Constantinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2452-8

Virtutea smereniei în contextul vieții morale creștine, autor Prof. Nicolae Ponyori

Sfinţii au urcat până la cea mai înaltă treaptă a smereniei, supunându-se tuturor, socotindu-se pe ei înşişi a fi nimic, asemenea dobitoacelor şi nevrednici de a locui printre oameni. Adevărata smerenie, cea a sfinţilor, care este ca sarea pentru faptele bune, care fără smerenie sunt lipsite de folos pentru cel care se osteneşte. Dar există şi o falsă smerenie, smerenia deşartă, care priveşte permanent în jurul ei pentru a vedea dacă a zărit-o cineva, dacă se vorbeşte despre ea sau dacă este pizmuită, aceasta este desigur o mândrie înveşmântată în haine smerite. Toţi cei care lasă falsa smerenie să ajungă la apogeul ei, socotindu-se mai păcătoşi decât toţi, cad uşor pradă deznădejdii, care este soră cu sinuciderea în care a căzut Iuda Iscarioteanul.
De ce am ales dintre atâtea virtuţi dumnezeieşti, tocmai pe cea a smereniei? Pentru că, prin goliciunea ei, ea îmbracă omul cu slavă şi cinste, prin coborârea ei, ea înalţă sufletul omului către Dumnezeu, curăţindu-l de patimi, iar prin plecarea la pământ a fiinţei şi a egoismului nostru, sufletul se aduce înaintea lui Dumnezeu, mântuindu-l! Fără smerenie, nimic, în cer şi pe pământ, nu are valoare.

Lecturați gratuit Virtutea smereniei în contextul vieții morale creștine, autor Prof. Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2466-5

Studiu. Structuri intelectuale în proza lui Marin Preda, autor Nicoleta Epure

S-a spus că opera lui Marin Preda nu prezintă mare interes în contextul literaturii române, că romanul Cel mai iubit dintre pământeni n-ar avea valoare artistică sau că Ilie Moromete ar fi un personaj artificial, mai ales în al doilea volum al Moromeţilor, unde autorul „nu a ştiut” să-şi mai menţină în picioare personajul, marginalizându-l. Originea ţărănească a lui Marin Preda şi lipsa unor dovezi „documentare” a formaţiei sale de intelectual, au constituit principalele pretexte speculative, care urmăreau să dovedească incapacitatea scriitorului de a crea personaje cu structuri intelectuale complexe.
Prezenta lucrare urmăreşte să formuleze contraargumente necesare în scopul înlăturării acestor idei preconcepute.

Lecturați gratuit Studiu. Structuri intelectuale în proza lui Marin Preda, autor Nicoleta Epure

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2434-4

Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Această carte am gândit-o ca mijloc de promovare a muncii echipelor de proiect din școlile ce desfășoară proiecte internaționale finanțate de către Uniunea Europeană și ca modalitate de diseminare a acestor proiecte, a rezultatelor lor precum și a impactului pe care îl au asupra elevilor și școlilor în care se desfășoară. Numai cine scrie o cerere de finanțare înțelege emoțiile ce însoțesc momentul aflării rezultatului acestei încercări și emoțiile ce însoțesc recunoașterea eforturilor depuse pe parcursul a unu, doi sau trei ani de muncă, necesară pentru concretizarea gândurilor echipei creatoare, fie că este vorba de un scor foarte bun acordat în urma evaluării de către experții ANPCDEFP sau Comisiei Europene, fie că este vorba de premii la competiții precum Made for Europe sau Școală Europeană.

Lecturați gratuit Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2463-4

Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Educaţia individualizată necesară recuperării elevilor cu tendinţă de abandon educativ cere o pregătire psihopedagogică specifică a profesorilor antrenaţi în acest program. Aceasta se datorează nevoii de cunoştere atât a caracteristicilor personale sau culturale ale elevilor precum stilul de învăţare sau deschiderea către anumite nişe sociale, cât şi a caracteristicilor ce ţin de dinamica dezvoltării personalităţii elevilor la diferite etape de vârstă şi în diferite situaţii cheie. Este mult mai mare nevoia de aprofundare a acestor caracteristici ce se reflectă în factorii emoţionali, motivaţionali, intelectuali, sociali, etc. la elevii cu tendinţă de abandon decât la elevii fără această problemă de bază.
Pe de altă parte este de reflectat la uriaşul impact negativ pe care îl are abandonul educativ asupra vieţilor copiilor dar şi asupra bogăţiei naţionale. Studiile europene arată că statul pierde un milion cinci sute de mii de euro la buget pentru fiecare tânăr care din cauza abandonului educativ a ajuns să fie un abandonat şi pe piaţa muncii. Aceasta se întâmplă deoarece abandonul social cere costuri de protecţie socială, ceea ce nu se întâmplă cu tinerii ce au absolvit cu succes o şcoală ce le-a dat o calificare ce le asigură un salariu foarte bun şi care implicit prin taxe şi impozite aduc bani serioşi la buget.
Materialul de mai jos este centrat pe înţelegerea dinamicii şi complexităţii dezvoltării personalităţii umane cu centrare specifică pe înţelegerea instrumentelor pedagogice ce pot ajuta copilu sau tânărul aflat în faţa deciziei de abandon educativ.

Lecturați gratuit Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2462-7

MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

MasterPeaceRo, in collaboration with HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) and IPYG (International Peace Youth Group), organised the 2019 Peace Education Conference, which was held in Bucharest on the Febryary 4’th, 2019. The event gathered more than 500 youth and guests that rejoiced the company of several speakers, including a memorable speech from Chairman Man Hee Lee himself, in which he spoke about the power of youth, the importance of peacekeeping and also of spreading the Peace Education throughout the world. In May of 2019 we also held another Peace Walk, which generated an even stronger response from the local community, several civilian groups expressing their desire to be a part of this activity through sports, like cycling.

Lecturați gratuit MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2461-0

Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

De-a lungul carierei didactice se întâmpină greutăţi în învăţarea operaţiilor aritmetice: înmulţirea şi împărţirea şi implicit a rezolvării problemelor cu aceste operaţii. Unii elevi nu reuşesc să înveţe tabla înmulţirii şi a împărţirii. Atunci se pot crea câteva jocuri didactice în care se combină toate cele patru operaţii şi care îi atrag pe copii, chiar şi pe cei mai slabi, determinându-i şi pe ei să înveţe ca să poată lua parte la joc. Se observă că în felul acesta, copiii reuşesc să obţină progrese. Această reuşită determină cadrele didactice să folosească mai mult jocul didactic, să-l folosească şi la alte discipline, în felul acesta reuşind să antreneze în lecţie toţi elevii clasei.

Lecturați gratuit Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2436-8

Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Descântecul începe să nu mai fie un fenomen viu în perpetuă schimbare, ci o relicvă a trecutului, supravieţuiri dintr-o civilizaţie moartă închisă într-una vie.
În studiul de faţă am ales spre interpretare 3 variante ale unui descântec de deochi cules din satul Vlădeşti, judeţul Galaţi. Informatori: 3 femei, cu vârste cuprinse între 73-86 de ani.

Lecturați gratuit Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2447-4

Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Informaţiile folosite ȋn aceastǎ lucrare, despre riturile de ȋnmormântare, sunt rǎspunsurile doamnei Negoiţǎ Anica, nǎscutǎ pe 24 iunie 1930, care locuieşte ȋn comuna Gologanu. Urmǎrind acest studiu de caz, vom observa atât unele asemǎnari, cât şi unele deosebiri ce apar ȋn ritul ȋnmormântǎrii ȋn diferite zone ale ţǎrii.

Lecturați gratuit Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2446-7