Domenii | Autori

Arhiva

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, ed. a II-a, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o [...]

STENDHAL ET LA QUÊTE DU BONHEUR, autor Carmen Oajdea

Lecturați gratuit STENDHAL ET LA QUÊTE DU BONHEUR, autor Carmen Oajdea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4642-1

Psihopedagogia Spovedaniei, autor Pr. Adrian Drăgușin

Tema comportă o mare delicateţe, pentru că ea atinge zona intim religioasă a existenței umane, zonă delicată prin însăşi definiţia ei. Deşi s-a scris mult pe tema dată şi, în general, la nivel teoretic, lucrurile sunt cunoscute, la nivel practic se observă o denaturare a rolului și a rostului tainei în viaţa practică a [...]

Educația religioasă. Motivație și suport în creșterea calității vieții elevului, autor Claudia Melania Drăgușin

Vremuri marcate de ateism, indiferentism religios, materialism, evoluționism, lipsă de formație spirituală, superstiții, formalism religios, sectarism, prozelitism agresiv, masonerie, violență, pornografie, criminalitate, droguri, reclamă mai mult ca oricând o trezire atât a nației, cât și a individului, și o întoarcere la valorile autentice.
Omul este o ființă holistică, deci tot ceea îl zidește ar trebui [...]

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară, autor Georgiana Albu

Studiile ce vizeză stimularea și dezvoltarea capacităților creatoare în rândul preșcolarității abordează problematica stimulării creativității privind activitățile artistice și plastice desfășurate în grădiniță în cardul Domeniului Estetic și Creativ. Creativitatea preșcolarilor este neglijată de foarte mult timp și tind să cred că această mentalitate va persista, în favoarea asimilării de noi cunoștințe, fie ele [...]

Studii privind agresivitatea în școală, autor Florina Gabriela Mercea

Sub aspect educaţional şcoala joacă rolul cel mai însemnat deoarece realizează un mediu educaţional optim, influenţele căruia se realizează constant, durabil, organizat pe baza cercetătorilor şi investigaţiilor realizate asupra capacităţilor psiho-individuale ale elevilor pentru o dezvoltare armonioasă.
Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolare şi acest lucru trebuie luat în [...]

Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din învățământul profesional și tehnic – Manual interactiv, Vol. 2, autor Daniela Speranța Robotă

Manualul interactiv reprezintă o modalitate utilă și accesibilă de a dezvolta aceste competențe într-un mod practic, bazat pe exemple și exerciții, și poate fi folosit de traineri, profesori sau tineri în mod individual sau în grup. Este important ca astfel de resurse să fie utilizate într-un mod activ și constant pentru a spori gradul [...]

Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din învățământul profesional și tehnic – Manual interactiv, Vol. 1, autor Daniela Speranța Robotă

Manualul interactiv propus este o resursă valoroasă pentru dezvoltarea competențelor transversale. Structurat în șase module distincte, fiecare cu trei secțiuni diferite, acest program de training modular oferă o abordare flexibilă și adaptabilă pentru formatorii care doresc să dezvolte competențele cheie la formabili.

Lecturați gratuit Instrumente inovatoare pentru dezvoltarea competențelor transversale pentru tinerii din [...]

Proiect de cercetare „Capacitatea decizională și motivația profesională a cadrelor didactice”, autor prof. înv. primar Băisan Mariana Claudia

Cadre didactice motivate înseamnă elevi motivaţi și reușite școlare și nu numai, un viitor adult autonom. Evident că inversul situației este îngrijorător: profesori nemotivați poate conduce destul de uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la elevii cu care lucrează urmată de consecințele de rigoare, abandon școlar, rezultate școlare slabe, teama de eșecul examenului, [...]

Relația dintre capacitatea decizională și motivația profesională a cadrelor didactice, autor prof. înv. primar Băisan Mariana Claudia

O bună pregătire a cadrelor didactice și o motivație eficientă a acestora, care să le ajute să persiste in profesia aleasă, înseamnă o bună pregătire a elevilor săi și un viitor bun al societății, pentru că educația este dictată de societate, iar societatea este influențată de calitatea educației. Cum societatea actuală este în continuă [...]

Modalități de stimulare a creativității copiilor, autor Grosu Glicherea Niculina

Creativitatea preşcolarului este o creativitate expresivă (manifestată în mimică, pantomi-mică, desen, joc), dar uneori şi una procesuală (manifestată în activităţile de repovestire, povestire creată, activităţi matematice). Centrarea procesului de învăţământ pe învăţarea creativă, şi în general oferirea unui mediu educaţional favorabil, dezvoltă potenţialul creativ pentru a-l transforma, cu timpul, în creativitate inovativă, inventivă.

Importanța autoeficienţei percepute și al suportului social asupra rezultatelor şcolare, autor Grosu Glicherea Niculina

Autoeficienţa crescută poate îmbunătăţi performanţa. De asemenea, climatul psihosocial al clasei de elevi constituie un puternic factor de mobilizare sau demobilizare a elevilor. Dacă are o tonalitate pozitivă poate fi un factor de întărire a coeziunii şi productivităţii individuale şi/sau grupale în urmărirea unor scopuri, însă dacă are o tonalitate negativă poate constitui o [...]

Caractéristiques et fonctions de la description dans Madame Bovary, autor Camelia Ripschi

L’étude dans laquelle nous avons eu pour but de mettre en valeur l’importance de l’insertion de la description dans le roman réaliste flaubertien Madame Bovary, permet, selon nous, de déceler les méthodes [...]

Diferențierea și individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor și activităților libere alese, autor Valentina Dănăilă

Diferențierea și individualizarea constituie un principiu fundamental în organizarea și metodologia procesului de predare-învățare-evaluare, impunând evitarea uniformizării acestuia, ceea ce contribuie la dezvoltarea maximal a potențialului biopshic al fiecărui educabil. Problema diferențierii și individualizării în demersul didactic este una de esență, ea nu poate fi neglijată. Am încercat să demonstrăm că de-a lungul secolelor, [...]

Rolul inteligenţelor multiple în activităţile didactice cu preşcolarii, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de faţă îşi propune pe de o parte o analiză teoretică a modului de dezvoltare a proceselor psihice a preşcolarilor, rolul reprezentării şi al limbajului în formarea gândirii şi poate rolul lor în explicarea inteligenţei omului, dar şi o trecere în revistă a principalelor teorii cu privire la inteligenţa umană, diferenţiind între teoriile [...]

Limbаjul din spаtele сuvintelor. Dimensiuni interсulturаle în сomuniсаreа pаrаverbаlă, autor Roxana Gianina Dumitrаşсu

Motivul pentru саre аm аles асeаstă temă este fаptul сă mi-аm dorit să ştiu mаi multe luсruri despre limbаjul pаrаverbаl, mаi сu seаmă dаtorită fаptului сă luсrând într-o instituţie furnizoаre de eduсаţie, o şсoаlă gimnаziаlă din mediul rurаl, сonsider сă este esenţiаl са un саdru didасtiс să ştie să „сiteаsсă” nu numаi elevul, dаr [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin proiecte educaţionale în orele de literatură la gimnaziu, autor Roxana Gianina Dumitrаşсu

Stimularea creativităţii trebuie să aibă un caracter continuu. Pregătiţi creativ, elevii se vor manifesta creativ în societate. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni acel om capabil să se adapteze unei societăţi în schimbare, reuşind să găsească soluţii pentru a depăşi orice problemă ivită. Este nevoie de un dascăl bine informat, creativ, ingenios, care [...]

Măsurile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon din stratosferă, autor Violeta Cristina Burtea

O cauză majoră a dispariţiei ozonului, conform părerii unor specialişti, se consideră a fi rachetele cosmice; de exemplu, o rachetă cosmică cu utilizare multiplă (gen Shuttle) elimină până la 190 tone de clorură de hidrogen, distrugător activ al stratului de ozon.
Un aport deosebit în nimicirea ozonului o are şi aviaţia supersonică. Gazele avioanelor conţin [...]

Studiu privind practicarea exercițiilor fizice în scop recreactiv, în ciclul gimnazial 11-15 ani, autor Carmen Ildica Borsai

Învăţământul gimnazial reprezintă o etapă importantă în pregătirea elevilor, şi totodată în dezvoltarea bio-psiho-motrică a fiinţei umane. Mai concret, elevul de gimnaziu, pe linia educației fizice şi sportului trebuie să [...]

Strategii psiho-sociale de abordare a devianței la vârsta școlarului mic, autor Alina-Mihaela Poiană

În urma cercetărilor realizate de specialiști în domeniul comportamentelor deviante, s-a constatat că au fost înregistrate progrese în dezvoltarea, aplicarea și perfecționarea tehnicilor de cunoaștere a dezvoltării psihice a elevilor în copilărie, ajungându-se astfel la o distingere a categoriilor de copii, direct proporțională cu capacitatea lor de reacție la cerințele societății. În rândul [...]

Universul operei lui Bujor Nedelcovici. O privire critică asupra romanului „Îmblânzitorul de lupi”, autor Moise Ligia-Gabriela

Născut la Bârlad, la 16 martie 1936, Bujor Nedelcovici va purta pe umeri o adevărată „cămaşă a lui Nessus”. La vârsta de 16 ani este evacuat împreună cu familia din casa părintească, deoarece aceştia aparţineau unei „clase sociale ce trebuia exterminată”(18). Criza existenţială experimentată în perioada adolescentină îi va lăsa gustul amar al tristeţii [...]

Valențe formative ale poeziei în învățământul preșcolar, autor Luminița Turbatu

Lucrarea de față se adresează atât profesorilor din învățământul preșcolar, cât și părinților interesați, oferind informații despre modul în care poezia poate fi utilizată ca instrument de educare a limbajului și prezentând exemple concrete de activități care pot fi realizate la grupă. Astfel, cititorul are ocazia de a descoperi cum, prin utilizarea poeziei în [...]

Programe de intervenție pentru dezvoltarea socio-emoțională a elevilor din învățământul primar în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare, autor Anca-Valentina Negrea

Multe cercetări actuale arată importanţa şi efectele benefice ale dezvoltăriii socio-emoţionale a elevilor însă altele atrag atenţia asupra faptului că generaţia actuală de copii sunt predispuși la a avea mai multe probleme emoţionale decât în trecut (Goleman, 1995). Copiii din zilele noastre sunt mai singuri, mai deprimaţi, mai furioşi şi mai emotivi, anxioşi, nesiguri, [...]

Matematica de la abstract la concret ȋn rezolvarea problemelor de fizică, autor Camelia Băran

Fizica foloseşte conexiunea cu algebra, cu vectorii și operațiile cu aceştia, măsura unghiurilor în grade și radiani, funcțiile liniare, pătratice, trigonometrice, exponenţiale, logaritmice, graficele funcțiilor, rezolvarea ecuaților de gradul I, II, III, inecuaţii, inegalităţi și a sistemelor de ecuații. Un progres ar fi ca şi profesorul de matematică la ora, să propună rezolvarea [...]

Stimularea creativității elevilor din ciclul primar prin joc didactic matematic, autor Geanina Vasilica Poftală

Practica și teoria educației au demonstrat de mult ce loc ocupă jocul în viața școlarilor de vârstă mică, în activitatea de instruire și educare a acestora în școală. Funcțiile și formele de manifestare ale jocului diferă de la [...]

Relațiile interpersonale și performanța școlară, autor Oana-Maria Anghel

Ca să înţelegem ceea ce se întâmplă cu psihicul unui om, este necesar să studiem atitudinea acestuia faţă de semeni. Raporturile interumane se formează în mod natural şi au rol în viaţa politică a formării popoarelor, în formarea statelor, în general a colectivităţii. Viaţa psihică a omului nu poate fi înţeleasă fără a se [...]

Raves, techno parties, and social well-being. A subcultural case study, autor Oana-Maria Anghel

Even though the techno subculture made its appearance in the 1980s and it has widely spread since then, there are not many studies and research papers on the matter, especially on how young people who are members of this subculture today behave, whether or not they share the same values as the electronic dance [...]

Ghid metodologic. Rolul şi importanţa deciziei în cadrul sistemului de management şcolar, autor Iuliana Griga

Decizia managerială de deosebeşte de decizia personală pe care o adoptă fiecare dintre noi prin câteva elemente. Decizia managerială implică întotdeauna cel puţin două persoane managerul, cel care decide şi una sau mai multe persoane, executanţi sau cadre de conducere ce participă la aplicarea sau concretizarea deciziei. De aici o primă sursă de complexitate [...]

Metode moderne în predarea mijloacelor de îmbogățire a vocabularului, autor Iuliana Griga

Dacă sistemul gramatical al limbii este însușit treptat de elevi, achiziționarea de noi cuvinte și folosirea lor corectă în limba română rămân un deziterat permanent de-a lungul întregii vieți. Școala este cea care îi sprijină pe elevi în formarea unui vocabular cât mai bogat pentru a se putea exprima liber, expresiv, coerent și corect [...]

Limba şi literatura română. Fișe pentru verificarea lecturii și teste, autor Iuliana Griga

Competenţele generale şi specifice ale noii programe şcolare trasează căile de acces spre abordarea integrată a literaturii române.
Cum educaţia este cea care stă la baza formării oricărui individ, am considerat necesară crearea unei lucrări în care am îmbinat textele literare cu cele nonliterare prin verificarea cunoştinţelor de limbă română, utile elevilor din clasele [...]

Abordări ale textelor literare și nonliterare. Auxiliar școlar pentru învățământ gimnazial, autor Iuliana Griga

Această carte îşi propune o pregătire complexă şi continuă a elevilor, nu doar pentru şcoală, ci şi în vederea susţinerii examenului de Evaluare Națională, ajutându-i să-şi completeze propriul sistem de valori.

Lecturați gratuit Abordări ale textelor literare și nonliterare. Auxiliar școlar pentru învățământ gimnazial, autor Iuliana Griga

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Managementul timpului în mediul școlar, autor Loredana Ivan

Timpul este cea mai importantă sursă de stres. S-a demonstrat că există importante legături între prezenţa „stresorilor” datoraţi timpului şi nemulţumirea pe plan profesional şi o serie de afecţiuni, cum sunt: hipertensiunea, nivelul crescut al colesterolului, îmbătrânirea prematură şi altele. În situaţia unui management defectuos al timpului, stresul se manifestă subtil, persoanele supuse la [...]

Opțional „Comunicare, joc și culoare”. Caietul profesorului, autor Loredana Ivan

Promovând gândirea creativă, folosirea diverselor modalităţi de comunicare în situaţii reale, ajutăm copilul în a-şi forma o cultură comunicaţională şi literară care să îl ajute să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, formându-şi şi consolidându-şi o scară justă [...]

Lectura ca mijloc de formare, autor Loredana Ivan

În grădiniţă şi în familie, copilul se formează ca ascultător de lectură. De aceea, în primii ani de şcoală, trebuie să stimulam interesul pentru citit, să-l îndrumăm în aşa fel încât lectura să devină o deprindere statornică, iar cu timpul, elevul să conştientizeze că lectura este o activitate individuală cu caracter permanent.

Opțional „Compoziția școlară”. Caietul profesorului, autor Loredana Ivan

Promovând gândirea creativă, folosirea diverselor modalităţi de comunicare în situaţii reale, ajutăm copilul în a-şi forma o cultură comunicaţională şi literară care să îl ajute să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, formându-şi şi consolidându-şi o scară justă [...]

Interculturalitatea în didactica actuală, autor Loredana Ivan

Educaţia interculturală se referă la teme precum acceptare şi participare, a învăţa să convieţuieşti, evitarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor şi a propune soluţii pentru promovarea valorilor democraţiei şi interculturalităţii sau multiculturalităţii.

Lecturați gratuit Interculturalitatea în didactica actuală, [...]

Teatrul ca metodă didactică în studiul literaturii, autor Loredana Ivan

Pe lângă funcţia estetică şi culturală pe care o îndeplineşte teatrul în faţa publicului spectator, se dovedeşte justificată şi funcţia sa educativă. Importanţa teatrului nu constă numai în plăcerea pe care el o poate oferi copiilor actori sau publicului spectator, ci şi în rolul pe care îl are în planul dezvoltării personale, printre alte [...]

Spații Sobolev, autor Roxana Andrei

Lucrarea își propune o prezentare a spațiilor Sobolev și a uneia dintre cele mai importante aplicații ale acestora: formularea variațională a problemelor la limită.

Lecturați gratuit Spații Sobolev, autor Roxana Andrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-010-7

Metode variaționale în studiul ecuațiilor operatoriale, autor Roxana Andrei

Lucrarea de față prezintă noțiuni de calcul variațional cu referire la metodele variaționale folosite în studiul ecuațiilor operatoriale.
În primul capitol sunt prezentate câteva proprietăți generale ale spațiilor Lp și spațiilor Hilbert precum și câteva rezultate cu titlu informativ ce urmează [...]

Winter Holidays in England and Romania – Lucrări în cadrul Simpozionului județean de comunicări științifice – îndrumător pentru cadrele didactice, ediția a II-a, Coordonatori: Prof. Preda Mirela Violeta, Prof. Înv. Primar Albu Violeta, Prof. Trăilă Cornelia

În contextul în care calitatea în educație se fundamentează pe pasiunea, pe implicarea și mai ales, pe profesionalismul cadrelor didactice alături de interesul elevilor pentru activitatea didactică în general, creșterea nivelului de conștientizare a importanței lucrului cu elevii pe teme de diversitate culturală, dobândește statutul de componentă operațională.
Astfel, acest ghid metodologic vine [...]

Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia elevilor privind dezvoltarea durabilă, autor Dana Antohie

Ca educator, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei mediului în predare. Calitatea mediului se reflectă direct în vieţile elevilor şi a familiilor lor. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca [...]

Arta redactării compunerilor, autor Cristea Simona Olguța

Lecturați gratuit Arta redactării compunerilor, autor Cristea Simona Olguța

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4596-7

Kreative Grammatik, autor Octavia Maria Popescu Gavrilă

Der Grammatikunterricht soll auf keinen Fall eine langweilige und uninteressante Routine sein. Er sollte Spaβ machen und das finde ich sehr wichtig. Wenn die Schüler etwas mit Spaβ lernen und verstehen, dann ist der Erfolg garantiert. Ich persönlich habe bemerkt, dass die Kentnisse im Gedächtnis mehr Zeit behalten werden können, wenn sie kreativ [...]

Kreativ Deutsch lernen, autor Octavia Maria Popescu Gavrilă

Im Laufe der Jahren haben die Lehrer/ die Lehrerinnen begonnen, mit der Einführung der neuen Methoden die Kreativität der Lernenden zu ermuntern und in der gleichen Zeit sie zu entwickeln und zu unterstützen. Die Schüler haben darauf positiv geantwortet und reagiert: wenn es um kreative Übungen, kreative Aufgaben gibt, die ihnen Spaβ machen, [...]

Subiectul și relația cu predicatul, autor Marcela Ionașc

Lecturați gratuit Subiectul și relația cu predicatul, autor Marcela Ionașc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4594-3

Dezvoltarea calităților motrice specifice jocului de volei la nivelul învățământului preuniversitar, autor Anca Stan

Dezvoltarea voleiului, cu pondere la copii şi juniori şi selecţionarea talentelor la vârste timpurii, alături de organizarea pregătirilor centralizate şi a unor programe competiţionale corespunzătoare, este un deziderent major al etapei actuale.
Dar, până să se ajungă aici, trebuie ca voleiul să fie practicat în şcoală, încă de la vârste mici. Datorită valenţelor [...]

Cercetare experimentală privind exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba română în ciclul primar şi progresul şcolar, autor Laura Ioan

Lucrarea de faţă îşi propune să contribuie la creşterea randamentului şcolar la disciplina limba şi literatura română prin diversificarea metodologiei didactice stimulând dezvoltarea inteligenţelor multiple ale elevilor, lucrul în echipă, cooperarea.

Lecturați gratuit Cercetare experimentală privind exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba română în ciclul primar şi progresul şcolar, autor Laura Ioan

Lucrarea [...]

Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Laura Ioan

Imaginaţia – ca proces psihic – nu se dezvoltă în mod spontan, ci numai sub influenţa organizată a actului didactic, în contact direct cu realitatea. De aceea se impune cerinţa ca învăţătorii să acorde un rol important secvenţelor lecţiilor ce contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a elevilor.

Lecturați gratuit Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea [...]

Educația ecologică a elevilor prin studiul biodiversității din arii protejate din județul Galați, autor Mariana Vizinteanu

Deoarece natura face parte din viaţa noastră fiind izvorul recreerii noastre, al sănătăţii, sursa de inspiraţiee precum şi resursele de care avem nevoie pentru a trăi, trebuie să învățăm cum să o protejăm și nu neapărat la o anume disciplină, ci prin toate disciplinele.
Există de altfel, o contradicție între [...]

Studiul biodiversității din arii protejate din județul Galați, autor Mariana Vizinteanu

Pentru o reușită în vederea protecției mediului, educaţia ecologică, trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai fragedă, condiţia esenţială a realizării acesteia fiind, conceperea ei în natură şi pentru unatură.
Grădiniţa, şcoala pot [...]