Domenii | Autori

Arhiva

Proiectul unei excursii cu tematică geologică în Munții Măcinului, autor Elena Stanculeanu

Traseul excursiei este: Brăila-trecere bac-Ghecet ; Măcin (oprire Munții Măcinului- Culmea Pricopan) – înapoi pe șoseaua Măcin-Tulcea-Greci (oprire)- pe jos Turcoaia- Iacobdeal – Dealurile Bujoare – Culmea Pricopcea -localitatea Cerna (îmbarcarea autocar) – trecere bac -Brăila.
În timpul deplasărilor pe teren, pe itinerarii mai lungi, profesorul trebuie să fie preocupat de formarea la elevi a [...]

Analiza formațiunilor paleozoice din Unitatea Măcin, autor Elena Stanculeanu

Munții Măcin, care constituie obiectul prezentei lucrări, se situează în partea sud-estică a țării, în treimea nordică a Dobrogei.
Aceștia sunt cuprinși între Dunăre la vest și Valea Tăiței la est, pe care o depășesc pe o anumită distanță, deoarece dealurile Boclugea și Coslugea, care aparțin Munților Macin, se găsesc la est de Valea Taitei.
Spre [...]

Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Pentru predarea noţiunilor teoretice de vocabular programa prevede un număr puţin de ore, dar valorificarea cunoştinţelor dobândite se regăseşte în studiul intregrat al disciplinei. Depinde, în mare măsură, cum reușește profesorul să combine metodele de învățare, astfel încât orice conținut predat să fie asimilat de către elev.
Cercetarea pe care am realizat-o pune în evidenţă [...]

Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Prin specificul său, religia, ca disciplină de învătământ, îşi propune să transmită cuvântul Domnului, care să devină duh şi viaţă (In 6,63) pentru fiecare participant la educaţie. Întrucât conţinutul educaţiei religioase derivă din învăţătura revelată, pentru a fi înţeles, trebuie ca elevii să fie mai sensibili şi [...]

Managementul învățării creative la vârsta preșcolară, autor Angela Moldovan

Am conceput această lucrare din dorinţa de a aduce ceva din propria experienţă, din instrumentele folosite de mine pentru a ajunge la sufletul preşcolarului şi a celor ce vin în contact cu el, în ideea de a-l sprijini în asimilarea cunoştinţelor predate, în cunoaşterea şi înțelegerea operațiilor matematice, dar pentru [...]

Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Zona folclorică a Basarabiei reprezintă o parte a unui ţinut mai extins – Moldova. Această zonă îmbină armonios fondul general românesc, graiul moldovenesc cu particularităţile locale, determinate de amplasamentul geografic, aflându-se la hotarul cu alte culturi etnice.
Un act important din viaţa individului care se celebrează apelându-se [...]

Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Educaţia nu este un remediu miraculos sau o formulă magică ce permite deschiderea porţilor spre o lume în care toate idealurile pot fi atinse, ci unul dintre principalele mijloace disponibile pentru a cultiva o formă de dezvoltare umană mai adâncă şi mai armonioasă, ducând astfel la reducerea: sărăciei, excluderii sociale, ignoranţei, opresiunii şi [...]

Varietăţi diferenţiabile. Operatorul Laplace, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Varietăţile diferenţiabile au apărut din necesitatea de a face geometrie pe spaţii neeuclidiene. Pe o varietate diferenţiabilă pot fi introduse structuri adiţionale. Un exemplu de varietate cu structură adiţională este varietatea Riemanniană pe care putem defini noţiunea de unghi şi cea [...]

Algoritmi genetici, autor prof. Dadiana Dragomirescu

După cum sugerează şi numele, algoritmii genetici folosesc principii din genetica naturală. Câteva principii fundamentale ale geneticii sunt împrumutate şi folosite artificial pentru a construi algoritmi de căutare care sunt robuşti şi cer informaţii minime despre problemă.
Algoritmii genetici au fost inventaţi folosind [...]

Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea de faţă se bazează pe o cercetare a problematicii alocării fondurilor europene, cu aplicaţie pe programele de cooperare transfrontalieră. Sunt descrise şi analizate atât fondurile de pre-aderare cât şi fondurile post-aderare, punându-se accent pe analiza lor comparativă. Este, de asemenea, prezentat un studiu de caz care poate fi folosit ca un exemplu de [...]

Contribuția jocului didactic la îmbunătățirea capacității de comunicare la vârsta preșcolară, autor Ioana Bratu

În cadrul activității mele didactice am constatat că un rol foarte important în dezvoltarea personalității copilului preșcolar îl are dezvoltarea capacității de a comunica, iar cea mai importantă formă de comunicare o reprezintă comunicarea verbală. Aceasta necesită dezvoltarea și educarea limbajului, oferindu-i copilului posibilitatea de a se descurca cu uşurinţă în mediul care îl [...]

Dialogul – aspecte definitorii, autor Maria Nicoleta Dan

Dialogul este cea mai utilă și eficientă metodă de a dezvolta relații interumane. Înțelegându-se, oamenii pot face diferite schimburi de informații. Prin dialog oamenii se pot cunoaște și astfel se pot dezvolta diferite relații. Dialogul este prezent atât în viața de zi cu zi a oamenilor, cât și în opere literare. Aici, cele care [...]

Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Relațiile româno-italiene reprezintă în contextul actual, mai mult ca niciodată, un subiect de actualitate. Este un subiect asupra cărora istoricii nu au insistat foarte mult de-a lungul timpului, dar care, în perioada actuală, stârnește mult interes.
Legături mai profunde ale românilor cu italienii apar în momentul în care se afirmă conștiința națională a românilor și [...]

Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Studiul monografic al unei localități presupune o analiză a componentelor de bază ale așezării respective: repere geografice, evoluție istorică, populație, instituții, dezvoltare economică, viață cotidiană. Municipiul Motru este una din cele mai tinere așezări ale țării, fiind înființat în 1966, însă, în această lucrare nu mi-am propus să mă refer strict la perioada de [...]

EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Europenizarea, ca parte integrantă a globalizării, este un fenomen de neignorat al lumii contemporane, care, în ciuda controverselor încă active referitoare la valorizarea sa pozitivă sau negativă, îl obligă pe individul european să se adapteze unor realități imposibil de tăgăduit: anularea graniţelor fizice dintre statele lumii, libera circulaţiea informaţiilor și a indivizilor, dacă nu [...]

Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Celebrei definiții a omului drept „ființă socială” i se subordonează implicit și statutul acestuia de „ființă competițională”. Cu alte cuvinte, odată cu grupul social, se instaurează și concurența, ca lege internă a dinamicii grupului. Aceasta face obligatorie stratificarea indivizilor în funcție de abilitățile prin care pot servi obiectivelor comunității. Pe poziția superioară a ierarhiei [...]

Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Limba scrisă se prezintă în general într-o formă mai îngrijită decât limba vorbită şi, de aceea, pentru a scrie corect, elevii trebuie să se exprime corect oral. Familiarizarea acestora mai întâi cu noţiunea de propoziţie, de care se leagă apoi toate cunoştinţele de morfologie şi sintaxă, constituie punctul de plecare în scrierea de către [...]

Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Calitatea unei scrieri corecte este determinată de buna organizare şi desfăşurare a calităţii instructive-educative la clasa pregătitoare, apoi la clasa I în cele trei perioade: preabecedară, abecedară şi postabecedară.
În perioada preabecedară, introducerea copilului în procesul scrierii trebuie privită cu multă grijă. Reuşita însuşirii scrierii depinde şi de dezvoltarea auzului fonematic, a pronunţiei, a percepţiei [...]

Poezii și fabule însoțite de fișe de lectură, autor Constantin Porojan

Am realizat acest material ca pe un auxiliar didactic (mijloc de învățământ) cu scopul de a forma și dezvolta gustul pentru lectură al elevilor, dragostea și respectul pentru carte, creativitatea, imaginația, gândirea critică etc. Propun texte în care cititorii pot identifica personaje, însușiri și acțiuni ale acestora, pot analiza și găsi soluții [...]

Litoralul Mării Negre în sectorul Agigea-Tuzla. Lacul Agigea – studiu de geografie fizică, autor Oana Emilia Matei

Încercarea mea modestă de a descifra şi detalia unele informaţii cu privire generală asupra zonei s-a completat cu însuşirea unor date strict de natură hidrografică şi dinamică, pe care le-am obţinut din diferite surse scrise, date care m- au ajutat la trasarea unor concluzii adecvate. Diferitele metode de prelucrate a datelor de specialitate s-au [...]

Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, învățătorul poate alege strategii didactice variate (analogice, inductive, deductive, algoritmice, euristice etc.) pentru realizarea acestora.
Am ales această temă [...]

Specificul vârstei școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Locul jocului ca activitate predominantă este luat treptat de învățare care devine tipul fundamental de activitate. Această nouă condiție îi modifică existența și acționează profund asupra personalității copilului. Sunt introduse în fluxul activității copilului, un anumit orar, anumite planuri și programe cu valoare structurată pentru activitate . Adaptarea la viața de școlar, la ocupațiile [...]

Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Prin această cercetare, am urmărit modul în care utilizarea și valorificarea resurselor T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română crește motivația elevilor pentru învățare și duce la îmbunătățirea performanțelor acestora. Utilizarea T.I.C. la orele de limba şi literatura română se face cu scopul de a crea abilităţi, competenţe [...]

Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată puternic de transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei [...]

Un outil en classe de fle: la chanson comme document authentique, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Apprendre une langue c’est avoir la disposition de voir le monde d’une autre manière, découvrir un univers autre que le sien. Pour créer le désir d’apprendre on doit se créer une stratégie par l’intermédiaire de laquelle on réalise un lien affectif positif entre l’élève et la langue. On doit envisager l’apprentissage du français comme [...]

L’EMPLOI DU CONDITIONNEL. Corpus d’analyse: le roman LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Le conditionnel a fait l’objet de recherches multiples tant pour sa valeur en langue que pour ses nombreux effets de sens en discours. Après avoir appris à l’école que le conditionnel était un mode, nous parlons aujourd’hui d’un conditionnel-temps, faisant partie intégrante du mode indicatif de par sa morphologie, empruntée – à la fois [...]

T.M. Plautus – Aulularia. Încercare de analiză a vocabularului plautin, autor Camelia Gheorghișor

Dacă la începuturile ei, limba literaturii beletristice, în special epopeea și tragedia (Livius Andronicus și Naevius), reprezenta prelungirea stilului oficial, prin Plaut și Ennius se marchează începutul unei perioade calitativ noi. Asistăm, pe de o parte, la o primă specializare stilistică pe genuri, și pe de alta, la o încercare de a se constitui [...]