Domenii | Autori

Arhiva

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Lucrarea de faţă cuprinde şase capitole în care am încercat să abordez, atât ştiinţific cât şi metodic, elementele de bază din teoria şi algoritmica grafurilor.

În primul capitol, intitulat Elemente de bază în teoria grafurilor am prezentat principalele noţiuni din teoria grafurilor.

În al doilea, Reprezentarea şi parcurgerea grafurilor, am prezentat principalele metode de reprezentare a grafurilor: matricea de adiacenţă, vectorul de muchii, listele de adiacenţă, matricea drumurilor şi matricea vârfuri-arce, precum şi cele două metode de parcurgere a unui graf BF (Breadth First) şi DF (Depth First). Pe exemple, am văzut cum se comportă algoritmii de parcurgere pentru anumite date de intrare.
Al treilea capitol, Algoritmi pentru grafuri, conţine cei mai importanţi algoritmi pentru studierea conexităţii unui graf, drumuri minime în grafuri şi pentru grafuri hamiltoniene si euleriene.

În al patrulea capitol, Arbori, am prezentat, noţiuni referitoare la arbori, precum şi trei algoritmi pentru construirea unui arbore parţial de cost minim, aferent unui graf neorientat dat.

Capitolul cinci, intitulat Flux maxim în reţele de transport, conţine câteva consideraţii generale şi algoritmul Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim într-o reţea de transport.

Ultimul capitol, Metodică, conţine o abordare metodică a conţinutului ştiinţific prezentat anterior. Pregătirea metodică permite transformarea principiilor generale ale didacticii în strategii concrete de predare – învăţare. De asemenea, acest capitol mai conţine şi o parte aplicativă: probleme de olimpiadă rezolvate folosind algoritmi pentru grafuri şi probleme propuse spre rezolvare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-661-6

You must be logged in to post a comment.