Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind importanţa predării elementelor acrobatice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la ciclul primar, autor Daniela Stan

Astăzi gimnastica este considerată ca bază a exerciţiilor cu caracter educativ şi sportiv. Ea formează acea parte a educaţiei fizice care foloseşte exerciţiile naturale şi cele concepute de mintea omului, alese şi întocmite în mod ştiinţific (adică ţinând seama de consideraţii de ordin igienic, anatomic, fiziologic şi biomecanic) pentru a asigura omului o educaţie [...]

Proiectarea unor dispozitive pentru găurit și filetat, autor Prof. Elena Nicoleta Andrițoiu

Pe linia măririi tehnicităţii produselor şi a productivităţii muncii, mecanizarea operaţiilor manuale cu un consum mare de energie sau timp constituie un obiectiv de mare importanţă.
Din domeniul dispozitivelor pentru orientarea şi fixarea sculelor aşchietoare cele mai multe realizări pe această linie sunt în legătură cu operaţia de filetare.

Lecturați [...]

Formal, nonformal, informal în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la şcolarii mici, autor Selena Costea

În această lucrare doresc să prezint o serie de modalități de valorificare a educației forma-le, nonformale și informale în cunoașterea lumii înconjurătoare la școlarii mici, prin implementarea unui proiect educativ. Consider că numai integrând toate formele de educație putem crește eficiența unui proiect educativ, atingerea tuturor obiectivelor acestuia, crearea unui climat favorabil dezvoltării personalității [...]

Teaching vocabulary, autor Diana Salup Rusu

Effective reading is essential for success in acquiring a second language. After all, reading is the basis of instruction in all aspects of language learning: using textbooks for language courses, writing, revising, developing vocabulary, acquiring grammar, editing, and using computer-assisted language learning programs. Reading instruction, therefore, is an essential component of every second-language curriculum. [...]

Studiu privind ponderea acţiunilor tactice ale jucătorilor de handbal (juniori I) în timpul unui joc bilateral, autor Fănica Enache

Problematica antrenamentului echipelor de handbal este vastă. Dar, ca şi în alte jocuri sportive, competiţia este faza finală a acestui proces de pregătire, iar întrecerea, meciul, trebuie să fie pregătit, uneori, până în cele mai mici amănunte. Încă de la primele lecţii de antrenament, jocul trebuie utilizat, sub forme diferite, sau chiar bilateral, pentru [...]

Activitatea integrată în domeniul experienţial Ştiinţe, autor Maria Alis Chirac

Am realizat această lucrare din dorinţa de a transmite ideea că desfăşurarea activităţilor instructiv – educative din grădiniţă, în manieră integrată, are un mare avantaj asupra dezvoltării personalităţii copilului, asupra formării concepţiei de a învăţa în mod activ, cu accent pe cercetare, descoperire, formare de priceperi, deprinderi, abilităţi.

Lecturați gratuit [...]

L’image du monde en traduction: le sous-titrage, autor Bianca-Diana Cherecheș

Cet excellent livre démontre que le sous-titrage exploite des approches spécifiques à la traduction littéraire et à la traduction spécialisée. Le paralangage, allant au-delà des mots prononcés, des expressions faciles, des mimiques, des mouvements corporels vient renforcer le message transmis par le locuteur et donne du charme à la communication. L’ouvrage s’évertue à éclairer [...]

Comunicare şi unitate. Şcoala prin communication, autor Larisa Mihaela Făşie

Comunicarea didactică sau pedagogică este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Faţă de aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematic asistat. Comunicarea didactică constituie baza procesului de predare, asimilare a cunoştinţelor [...]

Using American Films in Developing Communicative Skills for Highschool Students, autor Gabriela-Nicoleta Tudurean

The task we set ourselves in the present paper was to bring together various methods of using American films in the process of teaching English to highschool students, grouping them according to the skills teachers want to develop and draw certain conclusions.Throughout the study, we have discovered that the youth nowadays present a special [...]

Morfosintaxa numeralului, autor Florentina Pamela Nicolescu

Denumirea numeralului a fost luată după franţuzescul numéral, latinescul numeralis. Existenţa numeralului a pus deosebite probleme în timp, având în vedere considerarea sa ca o clasă lexico-gramaticală inclusăaltor clase mai ample sau tratarea sa ca o clasă gramaticală de sine stătătoare cu caracteristici proprii şi posibilitatea de a funcţiona într-o propoziţie fără intervenţia sau [...]

Teaching English Vocabulary to Primary and Secondary School Students, autor Elena Stefania Radi

The aim of my research paper is to come up with relevant scientific and original information which can help me more to improve my experience in teaching English vocabulary to primary and secondary school students and discover new methods, means and techniques that can be applied for both categories and thus, improving myself as [...]

Modalități de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare la matematică, autor Alina Mihaela Poiană

Le travail intitulé Les méthodes d’intervention pour les enfants avec des difficultés d’ap-prentissage en mathématiques, décrit, dans la section pertinente de la théorique, la synthèse d’une étude détaillée présentée dans la littérature qui traite le problème des difficultés d’ap-prentissage rencontrées chez les jeunes élèves, leurs caractéristiques, mais comprend [...]

Problema libertății în filosofia patristică, autor Daniela Țibulcă

Pornind de la clasificarea realizată de Fericitul Augustin în De Civitate Dei, în care două iubiri au construit două cetăți: „iubirea de sine până la disprețul lui Dumnezeu, cetatea pământească; și iubirea lui Dumnezeu până la disprețul de sine, cetatea cerească” , se formulează o problemă prezentă în viața fiecăruia dintre noi, cu atât [...]

Les activités ludiques comme facteur de motivation dans l’enseignement du FLE, autor Angela Bogdan

Le jeu est un moyen qui suscite chez les jeunes le désir d’apprendre. Je pense que l’utilisation du jeu est une nécessité dans la classe d’une langue étrangère. Comme activité de divertissement, le jeu fait la leçon évidemment plus attrayante. Pendant une leçon habituelle (traditionnelle) l’élève doit normalement se tenir tranquille, écouter, écrire, répondre [...]

Managementul ariilor protejate din România, autor Angela Bogdan

Ariile protejate, delimitate ca zone în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia naturii şi a valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Au potenţial deosebit pentru a deveni modele de dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult decât în alte zone, managementul durabil al resurselor [...]

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar din România și Franța, autor Petronela Ilade

Prin această lucrare am urmărit să prezint principalele aspecte teoretice referitoare la procesul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul primar şi să realizez un studiu comparativ privind dezvoltarea profesională a învățătorilor din România şi Franţa.

Lecturați gratuit Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar din România și [...]

Tradițional și modern în abordarea metodologică a lecțiilor din învățământul primar, autor Ana Maria Ciuciu

În lucrarea de față mi-am propus să efectuez o analiză comparativă a utilizării a două metode tradiționale, metoda exercițiului și metoda observației, în cadrul orelor de Științele Naturii [...]

Repere practice în terapia corectării întârzierilor de limbaj la preșcolari, autor Liliana Sandu

. Jocurile teatrale întră în categoria strategiilor inovative care stimulează potențialul lingvistic al copilului într-un mod plăcut și atractiv. Interdisciplinaritatea se impune ca una dintre direcțiile principale ale renovării activității terapeutice, în ansamblul său, și, în mod deosebit, în conținutul acestuia și a strategiilor aplicative de lucru.

Lecturați gratuit Repere [...]

Valorificarea tehnicilor teatrale în terapia corectării întârzierilor de limbaj la preșcolari, autor Liliana Sandu

Terapia corectării limbajului alături de jocurile teatrale oferă o nouă perspectivă în elaborarea şi aplicarea programelor terapeutice recuperatorii personalizate. Jocurile teatrale dezvoltă latura emoţională a copilului, atenţia, concentrarea, exerciţiile de tip logopedic corectează dificultăți ale vorbirii, iar împreună au ca obiectiv comun dezvoltarea limbajului pe toate ariile: fonetic, semantic, sintactic. Consider că este o [...]

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare. Aplicații practice, autor Rodica Șargu

Lucrarea de față cuprinde noțiuni generale despre sistemele de ecuații liniare precum definiția, notații uzuale ale sistemelor, tipuri de sisteme de ecuații liniare, obținute în urma clasificării în funcție de numărul de ecuații și numărul de necunoscute care formează sistemul, precum și numărul soluțiilor acelui sistem.

Optimizarea evaluării în învățământul primar prin instrumente digitale, autor Carolina Chiriac

În momentul actual activitatea clasică de instruire urmează un traseu schimbător, fiind înlocuită, ușor, ușor, cu activitatea asistată de calculator, iar introducerea tehnologiei și utilizarea ei în activitatea evaluativă devine astfel o urmare firească pentru cadrele didactice care utilizează o astfel de abordare. [...]

Evaluarea riscurilor profesionale pentru locurile de muncă „coafeză”, „manichiuristă” și „contabil” din cadrul S.C Beauty Salon S.A., Abrud, autor Nicoleta Simona David

Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea [...]

Literature as Communication – Methods and Strategies of Teaching It, autor Maria Andreea Nicolae

Knowing how to be a real artist of his/her lessons, knowing how to choose the most effective strategies to make his/her classes attractive, the teacher gives a chance to win the students’hearts and to reignite in their souls the love for books and for culture. The teacher should never forget that he/she was invested [...]

Nivelul semantic al limbii în liceu. Sinonimia şi antonimia, autor Alina Axinie

Lucrarea de faţă, prin componenta sa didactică, sintetizează aspectele teoretice vizând relaţiile semantice şi ilustrează competenţele privind nivelul semantic al limbii specificate prin programele şcolare de liceu, atât sub aspect ştiinţific cât şi metodic. Tipurile de itemi, exerciţiile, fişele de lucru, proiectele didactice propuse vizează formarea de priceperi şi deprinderi de analiză semantică şi [...]

Sisteme de ecuații liniare și aplicații, autor Amet Sevinci

Una din cele mai importante probleme în matematică este aceea a rezolvării unui sistem de ecuații liniare. Mai mult de 75% dintre problemele de matematică întâlnite în aplicațiile științifice sau industriale conțin rezolvarea unui sistem de ecuații liniare.

Lecturați gratuit Sisteme de ecuații liniare și aplicații, autor Amet Sevinci

Rădăcini ale polinoamelor, autor Amet Sevinci

Aflarea rădăcinilor unui polinom cu coeficienți numerici este una dintre cele mai vechi probleme ale matematicii. Acest subiect a fost una dintre preocupările majore ale unor matematicieni precum Descartes, Newton, Euler, Lagrange sau Gauss.

Lecturați gratuit Rădăcini ale polinoamelor, autor Amet Sevinci

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Influența factorilor de mediu asupra apariției și evoluției speciei umane, autor Alina Moraru

Cum a apărut omul pe pământ, care este locul pe care îl ocupă în natură? Iată întrebări care au chinuit mintea omului de când a început să gândească, și la care, pe diferite trepte ale dezvoltării societății, s-au găsit însă răspunsuri variate.

Lecturați gratuit Influența factorilor de mediu asupra apariției [...]

Poluarea în Marea Neagră, autor Alina Moraru

Toate modificările care au antrenat profund starea de echilibru a ecosistemului marin, constând în creșterea gradului de eutrofizare, ridicarea stratului de hidrogen sulfurat, accentuarea hipoxiei, pătrunderea unor cantități uriașe de poluanți minerali și organici (săruri minerale, metale grele, radionuclizi, hidrocarburi, pesticide, detergenți ș.a.), intensificarea fenomenelor de „înflorire” a algelor, creșterea biomaselor planctonice, mortalități în [...]

Frunza la criptogame și fanerogame, autor Alina Moraru

Viața pe Pământ a fost posibilă datorită albastrului oceanelor, însă o cantitate hotărâtoare de oxigen indispensabil vieții este asigurată de plante. Viața omului este strâns legată de plante.

Lecturați gratuit Frunza la criptogame și fanerogame, autor Alina Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3991-1 [...]

Modalități de formare a deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă la clasa I, autor Luminiţa-Iulia Ṭoţoiu

Primul obiectiv de referință la clasa I îl constituie demersul didactic pentru ca elevul mic să construiască enunțuri logice, prin exerciții de ordonare temporală a secvențelor unui mesaj oral, iar pentru sesizarea legăturii logice între secvențele unui mesaj oral sunt necesare exerciții de formulare a întrebărilor prin care se urmărește sesizarea raporturilor logice.

Pentru [...]

Pragmatica discursului religios. Studiu aplicat, autor Cătălina Dumitrina Cazan

Discursul religios oferă multiple resurse ce ar putea constitui mobilul atâtor variaţii tematice, însă, cu toate acestea, literatura de specialitate, concretizată în manuale şi tratate omiletice, în general, s-a clişeizat, deoarece, la o privire de ansamblu, putem spune că păstrează aproximativ aceeaşi structură: noţiuni introductive legate de geneza şi perspectiva diacronică a propovăduirii creştine, [...]

Predarea disciplinelor economice prin intermediul metodelor și tehnicilor moderne, Aspecte teoretice și practice, autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Am ales să tratez această teamă cu scopul de a evidenția rolul didacticii în activitatea oricărui cadru didactic, cu precădere în activitatea dascălului care predă discipline economice. Și cum contabilitatea este una dintre cele mai importante discipline economice studiate în liceele de profil, lucrarea are, in mare parte, aplicabilitate pe lecții de contabilitate.

Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare anuale în cadrul unei firme, Aspecte teoretice și practice , autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Situaţiile financiare anuale reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor economici şi instituţiilor publice într-o formă sistematică şi unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune. Pornind de la această definiție a situațiilor financiare anuale, se [...]

Studiu privind posibilitatea omogenizării pregătirii membrilor unei echipe reprezentative şcolare de baschet – C.T. “Gheorghe Asachi” Botoşani, autor Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Activitatea profesorului de educaţie fizică de liceu cuprinde şi formarea unei echipe reprezentative pentru ramurile de sport care presupun acest lucru. Baschetul, fiind un sport extrem de îndrăgit, creează premisele organizării unei astfel [...]

Formarea deprinderilor de calcul mintal, autor Viorica Ailoaie

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a cunoaşte, a înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru început. Ea preîntâmpina adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare.
În ciclul [...]

Metode şi procedee specifice utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor motrice la vârsta preşcolară, autor Stăncuța Udrea

Datorită influenţelor pe care le are asupra creşterii şi dezvoltării fizice armonioase a copiilor, cât şi rolului determinant în înzestrarea acestora cu deprinderi, priceperi şi calităţi motrice, educaţia fizică este componentă a formării tinerei generaţii. Ea a fost astfel prezentă în conceptele de educaţie. Drept urmare, sistemele de învăţământ au inclus-o ca disciplină (obiect) [...]

Receptarea textului epic în gimnaziu, autor Corina Ștefan

În aceste vremuri ale dezvoltării rapide a tehnologiei, în care elevii pătrund în lumea informării doar prin intermediul gadgeturilor şi al internetului, găsesc încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi. Elevii nu mai par atraşi de mirosul de carte veche dintr-o bibliotecă şi astfel îşi procură cărţi electronice (ebook-urile), care sunt mult [...]

Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activitatea ce o desfăşoară, cel timid devine mai volubil, mai activ, mai curajos şi capătă încredere în capacităţile lui, multă siguranţă şi rapiditate în vorbire.

Lecturați gratuit Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Lucrarea poate [...]

Caragiale și Caragiale. Accente ale tragicului, autor Silvia Oana Săcăluș

În sânul familiei, copiii au fost un prilej de bucurie pentru Ion Luca Caragiale, iar Mateiu, primul născut, a început să fie, de la o vârstă fragedă, o ființă cu personalitate. Judecățile lui îl impresionau pe tată, care, ca mulți alți părinți, spera să realizeze prin fiu toate neîmplinirile sale. Comportamentul lui Mateiu Caragiale [...]

Step by Step în învățământul primar. Publicație de specialitate, autor Mihaela Valentina Ciolacu

S-a demonstrat nu o dată că alternativa Step facilitează învăţarea, iar activitatea este centrată pe elev. La orice centru ar fi, i se oferă posibilitatea de a-şi corecta singur greşelile după ce este atenţionat. Niciun învăţător nu se grăbeşte să înroşească foaia pe care a lucrat elevul, ci îl îndrumă spre corectare. Astfel el [...]

Abordare comparativă între învăţământul tradiţional și alternativa educaţională Step by Step, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatelelor forme de articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un [...]

Alternativa Step by Step. Studiu experimental, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Copiii noştri sunt poarta spre viitor. Ei sunt cei care trebuie să găsească soluţia pentru provocările globale cu care ne confruntăm astăzi. Acest lucru cere capacităţi umane în domenii pe care de-abia începem să le înţelegem. Educaţia de astăzi trebuie să facă posibilă dezvoltarea la copii a unor astfel de capacităţi care trec dincolo [...]

Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală constituie una din sarcinile foarte importante ale educaţiei din instituţiile preşcolare, pentru că limba este condiţia de bază în formarea, fixarea, diferenţierea noţiunilor şi transmiterea informaţiei. Ea contribuie la realizarea sarcinilor de pregătire intelectuală, morală, la dezvoltarea gândirii şi a capacităţii creatoare.
Având în vedere importanţa pe [...]

Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc – UTÓVULKÁNI JELENSÉGEK A BODOKI-HEGYSÉG RÉGIÓJÁBAN, autor Melinda Magori

Lecturați gratuit Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3926-3

Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Una dintre problemele majore de mediu în Cernatul de Jos o constituie poluarea apelor subterane, în primul rând poluarea acestora cu nitrați. Poluarea difuză primară, care reprezintă o încărcare a mediului sunt îngrășămintele chimice folosite în agricultură. Se poate chema poluare punctuală îngrășământul lichid provenit din creșterea animalelor și alte surse [...]

Instruirea asistată de calculator – strategie de modernizare a învățământului, autor Nicoleta Popa

Profitând de faptul că Internet-ul este în momentul de faţă cea mai cuprinzătoare bază de date din lume, o bază de date unde se poate găsi orice, la orice moment şi din orice punct al lumii, apariţia învăţământului electronic poate părea o banală consecinţă în urma căreia pot profita o mulţime de oameni şi [...]

Formarea noţiunilor gramaticale. Însușirea noțiunilor de morfologie la clasele I-IV. Substantivul – adjectivul, autorul Doina Elena Zegheru

Gramatica se învaţă în însuşi procesul exprimării, odată cu aplicarea în practică a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc elevii. Numai astfel ceea ce au învaţat ei la aceasta disciplină îşi găseşte adevărata finalitate. De aceea, urmarea firească a elaborării unor regului sau definiţii gramaticale în practica exprimării se realizează treptat, prin [...]

Valorificarea strategiilor de evaluare în orele de limba şi literatura română la gimnaziu, autor Mariana Munteanu

Din experiența pe care o am la catedră, consider că evaluarea modernă îl ajută foarte mult pe elev în procesul didactic. Astfel, elevul este încurajat să se implice activ în sarcina didactică și să-și dezvolte potențialul creativ. Cadrului didactic îi revine rolul de a stimula implicarea activă a elevilor, de a încuraja competiția, de [...]

Exerciții de algebră pentru clasa a IX-a (Ediția a II-a), autor Prof. Mirela Grigore

Lecturați gratuit Exerciții de algebră pentru clasa a IX-a (Ediția a II-a), autor Prof. Mirela Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-36-8

Inegalități integrale (Ediția a II-a), autor Prof. Mirela Grigore

Cuprinde Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz, Inegalitatea lui Holder, Inegalitatea lui Minkowski, Inegalitatea lui Cebâşev, Inegalitatea lui Young, Inegalitatea Jensen, Inegalităţile lui Bernoulli sub formă integrală, Inegalitatea lui Aczel, Inegalitatea Polya-Szego, Inegalitatea lui Steffensen, Inegalitatea lui Gruss, Inegalitatea Jensen-Hadamard, Inegalitatea lui Schur, Inegalitatea lui Ostrowski, Lema lui Gronwall, Inegalitatea lui Huygens, Inegalitatea mediilor sub formă integrală.