Domenii | Autori

Arhiva

Studiul suspensiei autovehiculelor – ţinând seama de stabilitatea acestora; aspecte psihopedagogice şi metodice ale predării-învăţării şi evaluării suspensiei autovehiculelor – autor Ing. Ioana Neagoe

Orice tip de autovehicul, proiectat şi construit în ultimii ani, trebuie să răspundă cerinţelor regulamentelor internaţionale sau statale în vigoare, precum şi unor condiţii tehnico – economice. În acest sens constructorii de autovehicule fac cercetări complexe pentru a aplica avantajele progresului tehnic în ceea ce priveşte materialele, tehnologiile de fabricaţie, metodologiile noi de proiectare cu ajutorul tehnicii de calcul pentru optimizarea soluţiilor.
Fiind o explozie de inteligenţă şi creaţie umană, constructorii de autovehicule, respectând întreg ansamblul de factori privind reducerea consumului de combustibil, normele de securitate (activă şi pasivă) precum şi cele de protecţie a mediului ambiant, creează noi tipuri de autovehicule din ce în ce mai performante. Astfel autovehiculul are din ce în ce mai mult o formă impusă de cerinţele de aerodinamicitate, la care se adaugă tendinţele artistice şi de sensibilitate ale publicului şi mărfurilor, moda şi siguranţa în exploatare , asigurată şi de suspensii optimizate care fac ca oscilaţiile ce apar la trecerea autovehicului peste neregularităţile drumului să se atenueze astfel încât să se asigure o bună confortabilitate, stabilitate şi maniabilitate.
Școala, prin funcţiile sale esenţiale, prin educatorii specializați de care beneficiază, prin modul științific de organizare şi desfășurare a activității, reprezintă unul dintre factorii principali de educaţie.
Deşi conceptul de educaţie permanentă, devenit concept de referință în orice demers educațional, modifică azi rolul școlii, importanța acesteia nu scade ci dimpotrivă. Cercetările au demonstrat că în perspectiva educaţiei permanente, rolul școlii devine mai complex şi mai important deoarece “instituirea educației permanente ca realitate socio – educațională presupune drept punct de plecare o educație de bază (inițială) temeinică”. O idee prețioasă demonstrată de aceste cercetări este aceea că “temeinicia formării iniţiale este esențială pentru implementarea educației permanente şi că rabatul făcut la nivelul școlii de bază se plătește foarte scump mai târziu”.

Lucrarea de faţă poate fi un ghid pentru toţi profesorii care se pregătesc pentru obţinerea gradului didactic I, pentru profesorii ingineri care predau construcţia şi funcţionarea automobilului şi pentru elevii din ciclul superior al liceului de la clasele cu profil auto.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiul suspensiei autovehiculelor – ținând seama de stabilitatea acestora; aspecte psihopatologice și metodice ale predării-învățării și evaluării suspensiei autovehiculelor, autor Ing. Ioana Neagoe.

ISBN 978-606-577-039-3

Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, aplicarea în practică a celor mai noi cunoştinţe, impun mutaţii calitative şi în domeniul invăţământului al cărui prim obiectiv îl constituie legarea sa tot mai strânsă de producţie şi de cercetare. În acest context, chimia modernă reprezintă un domeniu al cărui rezultate concrete contribuie cu o pondere substanţială la civilizaţia umană. Un loc important îi revine chimiei organice în care una din preocupările sale fundamentale este stabilirea structurii chimice a compuşilor pe care îi studiază, respectiv relaţia compoziţie-structură-proprietăţi.

Prin specificul său, tema “Izomerie.Modele.Modelare” are largi şi profunde implicaţii in diverse ramuri de activitate (biochimie, industria medicamentelor, stereochimie etc.) şi este deosebit de importantă atât pentru domeniul teoretic cât şi pentru cel practic-aplicativ.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise.

ISBN 978-606-577-038-6

Lecţii complementare de teoria grafurilor, autor Popescu Rozica-Maria

Această lucrare de teoria grafurilor are drept scop familiarizarea cititorului cu aspecte mai puțin cunoscute ale acesteia, care pot fi abordate pe baza unor cunoștințe solide, dobândite începând cu perioada liceului. Pentru o bună parcurgere a lucrării sunt presupuse cunoscute principalele noțiuni de teoria grafurilor.

În primul capitol este prezentată noţiunea de graf în contextul sau maxim de generalitate (ce permite existenţa buclelor si a multimuchiilor), fiind introdusa cu ajutorul noţiunii de multiset (mulţime cu multiplicităţi). Capitolul tratează problema clasică a şirului gradelor unui graf în acest cadru general, prezentând în acest sens trei rezultate de caracterizare, împreună cu algoritmii corespunzători.
În Capitolul II este tratată problema planarităţii unui graf, atât în spaţiul 2-dimensional cât şi o generalizare a acesteia.
Ultimul dintre capitole prezintă cititorului noțiunea de cuplaj, care cumulată cu cea binecunoscută de graf bipartit converg la elaborarea a doi algoritmi importanți (algoritmul ungar si Kuhn – Munkres) cu o largă aplicabilitate în probleme legate de planificarea activităților organizatorice (alcătuire de orare, încadrarea optimă a personalului unei companii în raport cu pregătirea acestuia, etc.).

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Lecţii complementare de teoria grafurilor, autor Popescu Rozica-Maria.

ISBN 978-606-577-028-7

Conexiuni în fibrări principale, autor Popescu Rozica-Maria.

Cel care a fundamentat teoria globală modernă a conexiunilor a fost Charles Ehresmann (1905-1979), dând curs astfel studiului diverselor tipuri de conexiuni (conexiunea Weyl, conexiunea liniară, conexiunea hermitiană) într-un cadru general.

Departe de a fi un subiect închis, teoria conexiunilor are multiple aplicaţii, mai ales în domeniul fizicii, fiind un instrument puternic în studiul unor probleme de importanţă practică, precum: exprimarea ecuaţiilor de mişcare a sistemelor mecanice cu simetrie (folosindu-se conexiuni discrete, cum ar fi analogul discret al conexiunii Levi-Civita utilizat pentru a genera metode computaţionale), studiul conexiunilor spinoriale (având ca rezultat scrierea operatorului Dirac), căutarea de legături cu teoria grupoidelor. Acestora li se adaugă şi direcţiile deschise de împletirea studiului conexiunilor cu cel al fibrărilor principale: conexiuni discrete în fibrări principale semidiscrete şi teoria gauge, cu aplicaţii în electromagnetism.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Conexiuni în fibrări principale, autor Popescu Rozica-Maria.

ISBN 978-606-577-015-7

Suprafeţe minimale, autor Popescu Rozica-Maria

Ca urmare a peste două secole de cercetare, suprafețele minimale reprezintă unul dintre cele mai bine studiate subiecte ale geometriei diferențiale, având o multitudine de aplicații practice în arhitectură, fizică şi chimie. Iniţiator este matematicianul Joseph Louis de Langrange (1736 – 1813), care a definit pentru prima oară o suprafață minimală ca fiind cea pentru care curbura medie este nulă (1760). Intuitiv, după cum și numele sugerează, sunt suprafețele de arie minimă mărginite de o curbă dată.

Definiţia lui Lagrange este însă, avantajoasă, mai întâi pentru că se poate calcula curbura în orice punct mai uşor decât aria intregii suprafeţe, iar apoi, este independentă de curba de contur, în consecinţă, suprafeţele extinse la infinit pot fi, de asemenea, minimale.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Suprafeţe minimale, autor Popescu Rozica-Maria.

ISBN 978-606-577-014-0

Algoritmi genetici, autor Popescu Rozica-Maria

Algoritmii genetici sunt o parte a calculului evolutiv care, la rândul său, este o parte a foarte actualului domeniu al inteligenţei artificiale.
Dacă algoritmii clasici cum sunt greedy, backtracking, divide et impera s.a. fac parte din categoria algoritmilor determinişti (pentru aceleaşi date de intrare dau întotdeauna aceeasi soluţie), algoritmii genetici pot fi caracterizaţi ca fiind nişte algoritmi nedeterminişti (pentru aceleasi date de intrare oferă soluţii diferite). Din acest punct de vedere ei pot fi uşor încadraţi în larga categorie a algoritmilor euristici.

Aşa cum sugerează şi numele, aceşti algoritmi sunt inspiraţi din legile geneticii, având însă ca punct de plecare teoriile lui Charles Darwin despre evoluţie. Spus într-un mod foarte simplist, soluţia unei probleme rezolvate de către un algoritm genetic evoluează.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi genetici, autor Popescu Rozica-Maria.

ISBN 978-606-577-027-0

Integrala Riemann, autor Maria Frusinoiu

Lucrarea cu tema Integrala Riemann este consacrată teoriei integrării Riemann sau Riemann-Stieltjes, integralelor pe interval necompact, funcţiilor cu variaţie mărginită, etc. Este prezentată noţiunea de funcţie cu variaţie mărginită într-un spaţiu metric şi un analog al teoremei lui Jordan. Pentru curbe într-un spaţiu metric este dată o formulă de calcul a lungimii, formulă care acoperă calculul pentru lungimi de curbe din R.

Motivul determinării în alegerea lucrării cu tema Integrala Riemann a fost dorinţa de cunoaştere a aplicabilităţii integralei Riemann, care presupune o serie de probleme de diverse tipuri ce se regăsesc în programa şcolară sau pot fi abordate în extinderile necesare cercurilor de elevi, precum şi influenţele intercurriculare care creează conexiuni de noi abordări didactice în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, anticipându-se astfel reacţiile, implicarea, creativitatea elevilor ce pot fi obţinute prin aprofundarea materiei, fapt ce conduce la cunoaşterea comportamentelor caracteristice vârstei manifestate în cadrul actului educativ.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Integrala Riemann, autor Maria Frusinoiu.

ISBN 978-606-577-018-8

Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română, autor Claudia-Carmen Botezat

” Elevii găsesc în cartea doamnei profesoare, Botezat Claudia Carmen, sinteze ale cunoştinţelor teoretice şi practice, modalităţi şi soluţii de rezolvare. Modelele de subiecte sunt în concordanţă cu noul curriculum şi cu manualele alternative. Cerinţele formulate constituie un prilej de aprofundare şi verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura română, de exersare a stilului literar şi încurajare a creativităţii şi originalităţii.

Elevii îşi pot clarifica aspecte privind gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a unor fapte de limbă.
Se remarcă utilizarea unui metalimbaj accesibil şi a unor exemple edificatoare, care fac din această carte un instrument util de predare- învăţare a limbii române.”

Prof. Dr. Liliana Păunescu

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-577-013-3

Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru

Cei care dau viaţă lecţiilor, care mobilizează auditoriul, sunt dascălii care se mistuie în desfăşurarea lecţiilor, oamenii dăruiţi muncii destinate răspândirii culturii în viaţa şcolii şi în afara ei.
Elanul discipolilor se împleteşte benefic cu experienţa celor ce-i educă în realizarea lucrurilor importante. Acolo unde se lucrează „cu suflet pentru suflet şi minte”, în şcoală, dascălii se străduiesc ca învăţătura cu tot ceea ce înseamnă ea „să fie uneori un drum, totdeauna un orizont” după cu menţiona N. Iorga.

Am încercat să îmbin, pe parcursul anilor, cât mai armonios achiziţiile cognitive, volitiv-atitudinale, în speranţa ca tinerii mei discipoli vor valorifica experienţa dobândită prin adăugarea câte unei petale de cunoaştere şi simţire „mirabilei seminţe” a culturii personale.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-010-2

Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

După Marea Unire de la 1918, învăţământul a cunoscut un proces de modernizare caracterizat prin intensivitate, extensivitate, dar şi sub aspectul calitativ. Pentru a putea aprecia ca fiind reale aceste calificative, se impun comparaţii cu perioadele istorice dinainte dar şi după, cu alte state şi apoi, identificarea unor elemente specifice acestei evoluţii în perioada interbelică. Se mai face aprecierea că modernizarea învăţământului românesc s-a realizat, după momentul 1918, sub semnul naţionalului, deoarece prin el se asigurau premisele unui stat cu o structură economică bine închegată.

Ideea de modernizare, pentru învăţământ în perioada mai sus amintită, este legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor postbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice – post pe care l-a ocupat mai bine de un deceniu – el a întocmit cele mai multe legi şcolare, a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii, a făcut cel mai mare număr de numiri în şcoala şi administraţia centrală . Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-009-6

Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească – autor Corina Petrică

Despre evenimentele petrecute în intervalul 1870-1871 există în literatura de specialitate o bogată documentaţie şi, în acelaşi timp, destule „etichete”, conform cărora acestea ar avea un caracter antimonarhic, anticarlist, antidinastic sau republican.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta evenimentele care au generat discuţiile, nu neapărat într-o ordine cronologică, şi să demonstreze că anticarlismul nu era substituit de antimonarhism şi implicit, de republicanism. S-a urmărit activitatea propagandistică din ţară, apoi reacţia marilor puteri, şi în cele din urmă detalierea evenimentelor din ţară.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Criza politică din anii 1870-1871.
Un episod din istoria modernă românească – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-007-2

Dr. Constantin Angelescu, Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928 – autor Corina Petrică

Există numeroase personalităţi istorice, mai ales din perioada interbelică, cărora nu li s-a acordat atenţia ce li s-ar fi cuvenit din partea istoriografiei româneşti, cauzele care au determinat această „uitare” putându-se identifica în situaţia politică şi culturală a României după cel de-al doilea război mondial.
O asemenea personalitate, a cărei operă a fost numai parţial amintită, a fost dr. Constantin Angelescu, astfel încât publicul larg nu a auzit de el, deşi a avut merite deosebite în plan politic, dar mai ales în plan cultural, ocupând funcţia de ministru al Instrucţiunii Publice aproape întreaga perioadă interbelică.

Toate realizările lui sunt trecute sub semnul tăcerii, astfel încât nimeni nu mai ştie cine a fost şi ce a făcut dr. Angelescu, iar de la Spiru Haret istoria învăţământului va fi rescrisă, fiind eliminaţi cei care supărau regimul, chiar dacă au avut merite importante. Este necesar să se readucă în prim plan activitatea fostului ministru, deoarece considerăm că este importantă cunoaşterea personalităţilor care au continuat şi îmbunătăţit linia deschisă de predecesorii săi, ridicând învăţământul românesc la înalte standarde. Este un prim pas în recuperarea unei mari personalităţi.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dr. Constantin Angelescu, Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928 – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-008-9

Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice – autor Corina Petrică

Învăţământul românesc, în perioada interbelică, a cunoscut o amplă acţiune de dezvoltare şi modernizare pentru asigurarea funcţionării unui stat cu o structură socială, economică şi culturală unitară.

Ideea de modernizare pentru învăţământ, în perioada mai sus amintită, a fost legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor interbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice a determinat realizarea cadrului legislativ pentru învăţământul primar şi secundar, a demarat o amplă acţiune pentru construcţia de şcoli şi a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii. Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-003-4

Complementul direct, autor Daniela Maria Şerban

Stăpânirea unei limbi presupune, înainte de toate, cunoaşterea unei gramatici corecte, căci aceasta constituie suportul pe care se pot forma viitorii beneficiari avizaţi cu informaţii de orice fel.

Gramatica este, în fond, un exerciţiu de logică…
Lucrarea de faţă se vrea a fi o încercare de a demonstra vitalitatea însuşirii noţiunilor teoretice ale gramaticii…

Managerul României europene, autor Daniela Maria Şerban

Autoarea a selectat din literatura de specialitate şi din practica managerială a organizaţiilor europene cele mai potrivite aspecte şi în concordanţă cu mediul socio-economic în continuă transformare din România, punându-şi amprenta prin consideraţii personale, relevante şi pertinente.

Şcoala de management de la Braşov din cadrul Universităţii Spiru Haret i-a oferit autoarei oportunităţi de [...]

Poziţiile relative ale dreptelor şi planelor în spaţiul Euclidian – autor Ionescu Rodica

Geometria, această artă subtilă de a stabili proprietăţi prin raţionament, a fost inventată mai întâi de egipteni, avându-şi originea în măsurarea câmpurilor. Deşi a pornit de la necesităţi practice, geometria a evoluat idealizând, abstractizând realitatea.

Geometria împleteşte organic gândirea concreta cu cea abstractă: în consecinţa are un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacitaţii deductive.
Aceasta lucrare este compusă din trei capitole divizate în paragrafe. În primul capitol sunt expuse comparativ sistemele axiomatice Hilberth şi Birkoff, apoi sunt deduse şi demonstrate teoreme care reflectă condiţii în care dreptele şi planele în spaţiul euclidian devin paralele, concurente şi perpendiculare.
În capitolul al doilea este introdusă definiţia spaţiului afin, în care dreptele şi planele devin varietaţii liniare şi din aceasta perspectiva sunt stabilite conditiile realizarii configuratiilor de drepte şi plane.
Prima parte din capitolul al treilea este dedicată modului de transmitere a cunoştinţelor legată de poziţiile relative a dreptelor şi planelor către elevii de gimnaziu şi liceu, iar a în doua parte sunt rezolvate câteva probleme de la cercul de matematică.
.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Poziţiile relative ale dreptelor şi planelor în spaţiul Euclidian – de Ionescu Rodica.

ISBN 978-606-8193-98-4

Paradigma reformei manageriale în învăţământul preuniversitar, autor Daniela Maria Şerban

Opiniile autoarei sunt nu numai adecvate procesului de transformare a şcolii, dintr-o instituţie rigidă şi ruptă de realităţile vieţii într-o instituţie parteneră mediului socio-economic şi cultural, dar şi vizionare, anticipând necesitatea definirii unui nou set de practici în managementul şcolii şi a redefinirii rolului managerului în educaţia preuniversitară. Managerul de tip nou este axat [...]

Structures of Advertisements in the English language, autor Marius-Ionuţ Barbu

We have analyzed the actual structure of print advertisements and their design. It also focuses on the language used by advertisers in order to fulfil their goals. The emphasis is laid especially on those parts of speech and grammatical markers that carry significance. We also analysed the product names, as they constitute miniadvertisements in themselves, with a view on their structures and components.

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Structures of Advertisements in the English language”, autor Marius-Ionuţ Barbu

ISBN 978-606-8193-84-7

Strategies of Address in English Ads, autor Marius-Ionuţ Barbu

Since advertising appears to be homogenous and cross-cultural, speaking a kind of universal language, this paper is concerned with the way in which English is used in advertising. The language used is based on contemporary speech habits, although, in its turn, the advertising language influences this speech. We shall investigate the way advertisements achieve their purpose by using a wide range of linguistic and extra linguistic means, because under the guise of straightforward simplicity, advertising is usually subtle and carefully structured.

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Strategies of Address in English Ads”, autor Marius-Ionuţ Barbu

ISBN 978-606-8193-83-0

Adverts and Communication in English, autor Marius-Ionuţ Barbu

Advertising, the most visible service industry in the last one hundred years, is one of the most complex and challenging phenomena. Every time we open a newspaper, turn on the TV or walk down the street, we are confronted – some would say assaulted, and we shall see why-, by advertisements.

We have analysed advertising as a mode of communication from both linguistic and non-linguistic perspectives. The former aspect implies an investigation of the verbal message, while the latter involves an analysis of the other parts of the discourse of advertising, namely pictures and music. This chapter also contains a survey on language and paralanguage, as they have a great impact for the advertising message.

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Adverts and Communication in English”, autor Marius-Ionuţ Barbu

ISBN 978-606-8193-82-3

Advertising and Society in the English Language, autor Marius-Ionuţ Barbu

Since advertising appears to be homogenous and cross-cultural, speaking a kind of universal language, this paper is concerned with the way in which English is used in advertising. The language used is based on contemporary speech habits, although, in its turn, the advertising language influences this speech. We shall investigate the way advertisements achieve their purpose by using a wide range of linguistic and extra linguistic means, because under the guise of straightforward simplicity, advertising is usually subtle and carefully structured.

The main emphasis will be on the linguistic communication because this is displayed especially in press and television advertising, but its psychological and moral aspects will not be neglected, as they are important to the process of advertising. The examples and samples of advertisements in this paper are representative for the contemporary advertising in the United Kingdom, the United States of America, and not only.

the author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Advertising and Society in the English Language”, autor Marius-Ionuţ Barbu

ISBN 978-606-8193-81-6

Competenţa de comunicare a şcolarului mic, autor Ilyés Ibolya

Comunicarea este o activitate vitală a omului din toate timpurile. Dacă nu ar fi comunicat între ei, indivizii ar fi fost sortiţi izolării şi, în final, pieirii. Dimensiunea comunicaţională a omului este definitorie pentru viaţa socială. Fără comunicare între indivizi, societatea nu ar exista, nu ar fi posibile relaţiile de orice natură între oameni.A comunica înseamnă a exista şi a coexista cu, prin, şi pentru umanitate.

Comunicarea evoluează o dată cu societatea şi , ca să trăieşti în societate, trebuie să ştii să comunici. Rolul preponderent în formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare revine şcolii. Învăţătorul, pentru a îndruma elevii în domeniul comunicării, trebuie el însuşi să cunoască acest proces şi să-l stăpânească bine.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Competenţa de comunicare a şcolarului mic”, autor Ilyés Ibolya

ISBN 978-606-8193-77-9

Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a, autor Raluca Oprea

Caietul cuprinde probleme de matematică pentru clasa a IV-a concepute astfel încât să stimuleze gândirea elevului, s-o obişnuiască cu stăruinţa, îndârjirea, precizia şi conştiinciozitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin.

El poate constitui un au auxiliar preţios pentru elevi, oferindu-le material spre a exersa la matematică, dar şi pentru învăţători, deoarece conţine principalele tipuri de probleme pe care acesta le poate integra în lecţii sau le poate rezolva cu elevii în cadrul cercurilor de matematică.
Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi a ştiinţei, de importanţa pe care o are şi o va avea ea în viaţa, se impune consolidarea cunoştinţelor matematice încă de la clasele I-IV. Succesul în rezolvarea matematicii nu este un deziderat ci un imperativ. El se dobândeşte rezolvând exerciţii şi probleme, antrenând la efort personal, condiţie pentru cel ce învaţă matematica.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-74-8

Rolul metodelor alternative de evaluare în individualizarea performanţelor şcolare la disciplinele: Cunoaşterea mediului înconjurător, Ştiinţe şi Geografie în ciclul primar – Înv. Florentina Alexandroaia

Noua metodologie didactică, adecvată obiectivelor învăţământului actual, impune o reconsiderare a metodelor şi mijloacelor de învăţământ, astfel încât acestea să determine activizarea optimă a elevilor, atât în plan intelectual –prin cultivarea unei atitudini euristice, investigatoare – cât şi prin formarea spiritului de iniţiativă.

Aceasta impune folosirea unor metode menite să mărească potenţialul intelectual al elevilor, angajarea lor la un efort personal în actul învăţării, cu o eficienţă maximă. Predarea –învăţarea Cunoaşterii mediului înconjurător, Ştiinţelor naturii şi Introducerii în geografie deplasează accentul de pe achiziţia de cunoştinţe pe formarea unor abilităţi şi capacităţi, pe descoperirea unor talente, pasiuni, care pot fi cultivate cu răbdare, în vederea orientării carierei acestor elevi în contextul social dat.
„Alternativa” reprezintă un atribut al democraţiei, care îşi găseşte reflectarea şi în învăţământ în diferite forme : învăţământ particular ca alternativă la învăţământul de stat, manuale alternative, strategii alternative, metode alternative de evaluare.
Obiectivul acestei cercetări este atât teoretic cât şi aplicativ.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Rolul metodelor alternative de evaluare în individualizarea performanţelor şcolare la disciplinele: cunoaşterea mediului înconjurător, ştiinţe şi geografie în ciclul primar” – Înv. Florentina Alexandroaia

ISBN 978-606-8193-73-1

Culegere de texte pentru serbări şcolare – autor Raluca Oprea

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii elevilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – elev sau profesor.

Am convingerea că apariţia cărţii de faţă poate stimula elevii să participe la organizarea serbărilor. Pentru aceasta, dascălul le va propune acestora să citească mai întâi materialul aferent serbării respective. Pe baza acestei lecturi fiecare elev poate face propuneri în legătură cu repartizarea rolurilor sau realizarea decorurilor, a costumelor. Astfel elevilor li se va stimula creativitatea, talentul, le va solicita imaginaţia şi inteligenţa.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Culegere de texte pentru serbări şcolare” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-70-0

Proiectarea didactică la clasa a IV-a – autor Cristina Grigore

Materialul prezentat aici cuprinde un model de planificare pentru învăţătorii / institutorii claselor a IV-a. Sunt prezentate obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a IV-a” – autor Cristina Grigore

ISBN 978-606-8193-71-7

Categoria determinării în limba română – autor Sorin Badicianu

Pentru a avea o imagine clară asupra categoriei determinării trebuie să dăm răspunsul la cel puţin două întrebări:”Ce este determinarea?” şi „Care sunt tipurile de determinare existente în limba română?”

Dacă nedeterminarea înseamnă rămânerea obiectului denumit de substantiv în afara opoziţiei cunoscut-necunoscut, determinarea apare ca termen opus nedeterminării. Există mai multe tipuri de determinări:
a) Determinarea cognitivă constă în articularea cu articol hotărât sau nehotărât şi arată dacă obiectul este cunoscut sau necunoscut, în general sau în special.
b) Determinarea adjectivală apare când substantivul este însoţit de unul sau mai multe adjective. In acest caz determinarea cognitivă nu este absentă, ba chiar este prioritară deoarece combinaţia substantiv-adjectiv, adjectiv-substantiv sau adjectiv-substantiv-adjectiv formează o unitate în care, de obicei, primul cuvânt este articulat: „copilul inteligent”, „inteligentul copil”, „un copil inteligent”, „un inteligent copil”, „sensibilul cititor român”, „studenţii filologi piteşteni”.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Categoria determinării în limba română” – autor Sorin Badicianu

ISBN 978-606-8193-67-0

Pictorii Renaşterii – autor Mihaela Badicianu

Renaşterea a început în Italia şi în scurtă vreme a cuprins o mare parte a Europei, fiind în cele din urmă un fenomen al continentului. A devenit un moment al lumii prin efectul asupra omenirii, prin dealurile renascentiste de umanitate. A început în Italia pentru că în peninsulă au existat, înaintea celorlalte regiuni ale [...]

Adaptarea şcolară – abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar, autor Aurelia Mihai

Şcoala, ca principal factor de educare şi formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult, poartă răspunderea realizării pregătirii sale astfel încât acesta să se poată adapta condiţiilor mereu schimbătoare ale mediului sociocultural.

Perioadade trecere de la nivelul de preşcolar la mediul şcolar este considerată ca o schimbare majoră în viaţa copilului care produce efecte marcante. Noua viziune curriculară, prin implementarea ciclurilor curriculare, propune o ameliorare în sensul trecerii graduale spre un mediu specific şcolii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Adaptarea şcolară – abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-65-6