Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea achiziției publice în cadrul unei unități sanitare cu paturi, autor Roxana Cîrcota

Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a serviciilor furnizate de sectorul public în vederea maximizării bunăstării cetăţenilor, prin luarea deciziilor administrative şi politice, prin crearea unui cadru de delegare/distribuire a responsabilităţilor care să permită acest lucru şi care să favorizeze apariţia unui alt nivel de responsabilitate al [...]

Aspecte metodice privind predarea – învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota

Tema abordată mi-a permis pe de o parte valorificarea experienţei didactice în predarea disciplinelor tehnice, iar pe de altă parte a fost o provocare pentru găsirea de soluţii privind diversificarea metodelor de instruire şi a tehnicilor de evaluare în scopul formării competenţelor specifice disciplinei.

Lucrarea, care este rezultatul activităţii de documentare, experimentare şi observare precum şi al valorificării experienţei la catedră şi al experienţei practice în producţie, oferă un posibil model de abordare teoretică şi metodică a predării modulului „Tehnologii în mecanica motoarelor” având drept scop perfecţionarea procesului instructiv-educativ.

Lucrarea se adresează atât inginerilor-profesori cât şi maiştrilor instructori care se ocupă de pregătirea de bază a elevilor de clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, nivel II, pregătire prin care elevii trebuie să dobândească abilităţi, cunoştinţe şi competenţe generale în domeniile de calificare de la nivelul II, care să le permită fie continuarea pregătirii la nivelul III, fie integrarea pe piaţa muncii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte metodice privind predarea – învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-577-122-2