Domenii | Autori

Arhiva

Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile

Lecturați gratuit Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-98-5

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.

The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș

This paper aims at presenting two important parts of the American Society, namely politcs and media as well at the relationship between them.

Lecturați gratuit The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-90-9

Multiculturalism in Sandra Cisneros’s World, autor Bianca Diana Cherecheș

The United States of America is the country that has been known as the land of opportunities for decades, a land that provides salvation to dreams, passion and talent, a land with unparalleled opportunities, simply a land where all the fantasies can be transformed into real life. Millions of immigrants go to the United [...]

La Condition de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, autor Bianca Diana Cherecheș

Comme le suggère le titre de notre mémoire, La condition de la femme dans les « Liaisons dangereuses » de Laclos, le dénominateur commun de la présente étude sera justement cette catégorie sociale. D’emblée, nous devons avouer les limites de notre démarche, puisque l’analyse n’a pas un caractère exhaustif. Notre étude ne portera pas [...]

SQL şi Visual Studio: Realizarea orarului în cadrul Şcolii Gimnaziale, autor Nicoleta Mihaela Pârjea

Lucrarea are ca obiectiv realizarea unei aplicaţii care utilizează tehnologii informatice necesare utilizării şi prelucrărilor informaţiilor dintr-o bază de date aparţinând unei instituţii (şcoli) responsabilă cu realizarea şi întocmirea unui orar în cadrul unei şcoli gimnaziale. S-a avut în vedere realizarea unei [...]

Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu

În lucrarea de faţă sunt clarificate aspecte legate atât de toleranţa la frustrare cât şi de utilitatea şi eficienţa implementării la şcolarii mici a programului SELF KIT. Acest [...]

Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu

În lucrarea de față am dorit să prezentăm, fără a avea pretenția unei abordări exhaustive, originea, evoluția și particularitățile catolicismului din zona Moldovei, în special din zona Romanului, [...]

Rolul parteneriatelor școlare în dezvoltarea personalității școlarului mic, autor Alina Popa

Prin lucrarea de faţă am ilustrat importanța parteneriatului dintre școală, familie și comunitate și impactul pe care îl are asupra personalității școlarilor mici. Am surprins schimbările comportamentale la nivelul atitudinal, am oferit exemple practice de acțiuni educative și am propus alternative de [...]

Categoriile genului narativ, autor Ramona Natalia Simache

Odatã cu reforma în învãţãmânt şi implicit cu modificarea programelor, studiul literaturii se realizează într-o manieră integrată, comunicativ-funcţională, în care textul literar suport este în strânsã legãturã cu elemente de limbã şi comunicare. De aceea, textele alese ca suport pentru conţinuturile învãţãrii sunt mult mai diversificate decât în anii dinaintea reformei.

Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache

Toate conceptele operaţionale care definesc genul narativ – perspectivã narativã, moment narativ, personaj/actant sau moduri de expunere – sunt însuşite sau aprofundate pe parcursul celor patru ani de studii liceale şi fac obiectul evaluãrii finale prin examenul de bacalaureat. Stãpânirea acestora duce la formarea unor competenţe precum: formarea reprezentãrilor culturale, însuşirea unor metode şi [...]

Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, autor Alexandra Manolache

Eficiența procesului de măsurare depinde foarte mult de metodele complementare de evaluare. În cadrul acestei lucrări am surprins toate informațiile necesare despre procesul de evaluare și competența de comunicare la lecțiile de „Comunicare în limba română” din învățământul primar.

Lecturați gratuit Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, [...]

Discovering The Power Of Words In Markus Zusak’s The Book Thief, autor Ileana Pop

This present paper started from my growing interest as regards (1) children‘s literacy and interests during a dark era of universal history, Nazi Germany, and (2) the curative [...]

Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă

Lucrarea de faţă propune o nouă lectură a poeziei şi imaginea unui nou Minulescu decât cel consacrat de sintagma lovinesciană a „simbolismului exterior şi mecanic”.

Lecturați gratuit Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă

Lucrarea poate [...]

Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș

Într-o abordare modernă, învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţia de a fi aplicat şi transferat în [...]

Les types de texte dans l’enseignement du fle, autor Alina-Doina Neguțu

Je me suis proposée d’étudier ce thème parce qu’il y a tant de choses à dire à l’égard de l’emploi des textes dans l’enseignement d’une langue étrangère, y compris la langue française.
C’est que les textes constituent, [...]

Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu

En choisissant ce sujet de recherche, on a envisagé aussi d’accroître la sensibilisation de la population par rapport aux problèmes actuels liés à l’environnement. Car, comme nous allons le voir, même les choix les plus banaux, comme par exemple le type de bouchon qu’on utilise pour les bouteilles de [...]

Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu

L’étude ci-présente se propose d’identifier les principales difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les locuteurs roumains, particulièrement chez les apprenants du collège et du lycée qui étudient cette langue à l’école comme langue étrangère. Il est à remarquer [...]

Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu

L’étude ci-présente se propose de traiter les classes des pronoms interrogatifs et relatifs du français, en insistant sur les diverses formes et modalités d’emploi de chacune d’entre elles. Si la linguistique traditionnelle considère que les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont deux systèmes différents et, par conséquent, elle les [...]

Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan

Adaptarea şcolară implică, pe de-o parte, factori psihologici, marcând echilibrul optim între procesele de asimilare şi procesele de acomodare, iar pe de altă parte, adaptarea şcolară implică factori sociali, ce vizează tendinţa de integrare a elevului într-o comunitate, în cadrul unui ciclu complex care începe cu familia şi continuă cu grădiniţa apoi cu şcoala, [...]

Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș

I remember watching the film Matilda when I was a young girl and I just loved it. Then I read the book and I loved it even more. [...]

Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță

În şcoală, educaţia ecologică poate să se realizeze atât prin educaţie formală, prin intermediul activităţilor integrate şi al activităţilor opţionale, cât și prin educaţie nonformală, prin intermediul tuturor activităţilor extraşcolare, care se desfăşoară cu sprijinul grădiniţei, familiei şi a comunităţii lărgite, ca parteneri în educaţie.

Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin Covrig

Studiul de față are scopul de a găsi și de a oferi, prin intermediul exercițiilor specifice în jocul de baschet, modalități de îmbunătățire a calității motrice-viteză.

Lecturați gratuit Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin [...]

Nevoia de formare a cadrelor didactice din mediul rural – învățământ primar, autor Adelina Ștefan

Prezenta lucrare își propune să expună importanța formării inițiale dar mai ales continue a cadrelor didactice din mediul rural, iar studiul de cercetare dorește a identifica dorința acestora de a participa la astfel de programe de formare și dezvoltare profesională.
Continuarea neglijării problemelor din învățământul rural (în special din zone defavorizate) dar și continuarea ignorării [...]

A sváb dialektus helyzete a Szatmár megyei Mezőterem és Csanálos területén (Starea dialectului șvăbesc în localitățile Tiream și Urziceni din județul Satu Mare), autor Burja-Veinberger Melinda

Munkám alapjául egy ötven kérdésből álló kérdőív szolgált, melyet két különböző településen (Csanálos, Mezőterem) élő személyekkel töltettem ki. Számbelileg 30-30 alany volt segítségemre a felmérés eredményes elvégzésében.
Elsődlegesen az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi is jellemzi a két község mai nyelvállapotát; hogyan viszonyulnak az itt élők a sváb, illetőleg a német nyelvhez? Milyen formában él [...]

Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia

Intrarea României, după Al Doilea Război Mondial, în sfera de influență sovietică, a marcat atât economia românească, cât şi evoluția societății. Ȋn cadrul lucrării, s-a urmărit studierea impactului pe care l-a avut subordonarea industriei petroliere față de sovietici asupra populației în general şi în special, asupra salariaților prahoveni din această ramură industrială.
Necesitatea elaborării acestei [...]

The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde

The dichotomy between reality and dreams is a fundamental topic in Shakespeare‘s and Calderón‘s drama. Dreaming is considered a creative imaginative process of the mind, breaking the boundaries [...]

Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean

În ultimii ani, învățământul românesc modern și-a schimbat direcția de la accentul pus pe formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi de ordin intelectual către dezvoltarea social-afectivă. Societatea actuală are nevoie de persoane adaptate social, școlar, armonioase fizic, autonome, responsabile pentru o inserție socio-profesională cât mai potrivită fiecărei personalități în parte.
Copiii integrați cât și [...]

Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lecturați gratuit Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-65-7

Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean

Copiii cu nevoi speciale reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă, având o personalitate în formare, evoluţie şi structurare, iar în sprijinul lor societatea contemporană a creat pârghiile necesare integrării.
Aceștia se confruntă cu o situație specială, deoarece fără sprijin decompensează haotic, iar cu sprijin poate fi conturată calea spre o adaptare optimă. Acceptarea [...]

Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea

Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ–educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Manifestând creativitate, cadrul didactic va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile [...]

The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic

In the context of the up-to-date chool education which is focused on the student and on inter-active teaching methods, our main duty and greatest challenge now is finding the best methods and means to stimulate and persuade students to become more involved and more active in the complex process of learning.

Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu

La 20 dе anі dе ϲând nе-am ϲâştіgat drерtul la оріnіе şі aϲϲеsul la іnfоrmaţіі nеmanірulatе роlіtіϲ, ϲоndіţіa реrsоanеі ϲu deficiențe dіn Rоmânіa еstе dіn nоu în atеnţіa Εurореі, şі dіn nоu aϲеasta „рătеază” іmagіnеa ţărіі în străіnătatе. În mоmеntul aϲtual, mulţі dеfіϲіеnţі sunt рrіvіţі ϲa nіştе ϲоnsumatоrі aі bugеtuluі [...]

Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu

Сорііі ϲu dеfіϲіеnţе sunt реrϲерuţі dе multе оrі nеgatіv, datоrіtă numеrоasеlоr tulburărі dе ϲоnduіtă sau dіvеrsеlоr dеfіϲіеnţе asоϲіatе şі nu dе рuţіnе оrі sunt margіnalіzaţі sau ϲhіar ехϲluşі dіn şϲоală, aϲеst luϲru duϲând la fеnоmеnul dе іnadaрtarе sоϲіală şі sоϲіо-рrоfеsіоnală.
Рrоblеma dеvіеrіlоr dе ϲоnduіtă rерrеzіntă un asреϲt întâlnіt nu numaі la ϲорііі ϲu [...]

Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian

Lumea basmului oferă micilor ascultători o multime de personaje și teme de unde copilul îşi va alege modele de urmat in viață. Copiii iubesc si ascultă cu plăcere basmele și poveștile pentru că răspund nevoile lor de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege, cum se împlinesc speranțele spre mai bine, spre [...]

Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta

Cartea abordează un subiect de actualitate, dezvoltarea competențelor de limba engleză prin joc dramatic, ca parte a noilor perspective în didactica limbilor moderne. Demersul de tip metodico-aplicativ își propune să demonstreze că integrarea metodelor practice care au la bază folosirea jocului didactic bazat pe dramatizare în cadrul orelor de limbă valorifică la nivelul [...]

Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta

When I first began teaching, I was busy trying to survive and cover the syllabus. My focus was on the subject matter, the methods and keeping the children quiet. It was only gradually that I began to understand the importance of observing what children do and I also began to talk to them. As [...]

Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru

Utilizând jocul la clasă, rezultatele nu întârzie să apară, jocul determină la elevi sporirea atenţiei, interes, participare afectivă şi creşterea ritmului de lucru. Prin utilizarea jocului didactic la clasă, se asigură formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup, spiritul de ordine şi cooperare, valorificarea la maxim a timpului, manifestarea personalităţii sub toate [...]

Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Derivatele de ordin superior au apărut în același timp cu întregul aparat al calculului diferențial. Au fost folosite sistematic de Newton și Leibniz spre sfârșitul secolului XVII la probleme de geometrie, mecanică și fizică.

Lecturați gratuit Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț

Cu siguranță, viitorul sistemului de învățământ se îndreaptă către digitalizare și toți actorii implicați în procesul educațional trebuie să accepte acest lucru și să fie deschiși la schimbările care apar. Perioada în care procesul de învățare s-a mutat în mediul online a demonstrat capacitatea de adaptare a cadrelor didactice, nevoite ca într-o perioadă scurtă [...]

Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea

Autorii de manuale alternative de Limba si literatura română pentru gimnaziu folosesc drept suport de studiu al diverselor noțiuni de limbă, comunicare sau literatură, texte integrale sau fragmente de texte literare cu o valoare artistică recunoscută, în general din autori canonici sau autori consacrați. În perioada gimnazială, datorită specificului vârstei, se pune accent pe [...]

Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea

Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi [...]

Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea

Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi [...]

Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Această carte, atât de dragă sufletului meu, înfăţişează sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica importanței pe care familia o deţine în educarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, o temă destul de amplă, cât şi actuală în secolul XXI, precum şi rezultatele unei cercetări personale în vederea descoperirii stilului parental care [...]

Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu

Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare [...]

Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu

Vom dezbate criteriile de diagnostic si premisele apariției tulburării de opoziție și comportament sfidător, analizând factorii implicați.
Se prezintă în continuare un tratament recomandat care include pregătirea pentru managementul părinților, psihoterapia individuală, terapia familială, terapia comportamentală cognitivă și formarea competențelor sociale.
Încadrarea problematicii studiate în literatura de specialitate, dezvăluie importanța rolului implicării părinților [...]

Efectele tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Limbajul este esențial pentru viața socială; vorbirea și dezvoltarea limbajului este o piatră de temelie pentru rezultatele reușite de mai târziu, în viață. Cu toate acestea, competențele de vorbire și de limbaj nu se dezvoltă normal în ceea ce privesc majoritatea copiilor, iar cercetările arată că acești copii prezintă un risc mai mare pentru [...]

Psihologia învinsului în opera lui Ioan Slavici, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Eroii lui Ioan Slavici îmbogățesc galeria tipurilor de inrobiți și împătimiți ai aurului, a credinței absurde că
banii ar avea proprietatea de a întruchipa valoarea. Aceasta acționează cu forța unei puteri magice asupra sufletelor personajelor, cruzimea sa devorează sufletele inocente și virtuoase ale personajelor, adevărate victime ale sorții.

Lecturați gratuit Psihologia [...]

Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Şcoala românească din ultimii ani se doreşte a fi o şcoală ȋn schimbare. Se pune tot mai mult accentul pe ȋnvăţarea activă, bazată pe investigarea directă a realităţii, pe elaborarea cunoştinţelor prin efort propriu. Transmiterea de cunoştinţe dense şi structurate de-a gata duce la uitarea rapidă a acestora, la incapacitatea elevilor de a lua [...]