Domenii | Autori

Arhiva

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și [...]

Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol

Universul literaturii oferă un câmp virtual infinit de teme, idei, opţiuni creatoare. Ar fi necesar firul de aur al Ariadnei care să ne călăuzească prin acest labirint spre centrul iradiant al ideii creatoare. Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu al operelor ce aparțin literaturii populare, ci doar [...]

Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu

My chosen theme is Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, because I consider the study of English verbs as one of the most difficult themes in the learning of the English language and at the same time one of the most important aspects so that the learners may gain effective communication skills.

Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

A fi cadru didactic înseamnă a fi o prezenţă semnificativă în viaţa elevilor. Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor, de a mobiliza elevii la cooperarea în grup, de [...]

Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera

Când intenţionăm să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale, la o altă temă propusă spre dezbatere observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) ramificaţii, fiind văzut drept parte integrantă şi în acelaşi timp, cuprinzând procedural [...]

Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina

Scopul esenţial pe care-1 urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci, prin predarea acestei discipline, se urmăreşte să se realizeze mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi a deprinderilor de gândire logică, de adaptare creatoare la cerinţele actuale şi de perspectivă ale vieţii sociale.
Din acest motiv [...]

Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Ca profesor, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei pentru mediu în predare. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii [...]

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu

Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, căt şi pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Încă de la intrarea în grădiniță acesta este acaparat de aspecte estetice ce ţin de amenajarea [...]

Studiu de cercetare metodică privind valorificarea potentialului turistic al orasului Bacau raportat la persoanele cu dizabilitati, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea de față se dorește a fi o abordare nouă a preocupărilor legate de persoanele cu nevoi speciale, din perspectiva accesibilității la potențialul turistic al municipiului Bacău. Studiul de față este o diagnoză a situației privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la turismul din municipiul Bacău și identificarea celor mai eficiente și realiste [...]

Perspectiva dezvoltării şi promovării turismului ȋn municipiul Bacău ȋn raport cu persoanele cu dizabilități, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea își propune să fie un instrument al învățării pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale și un suport de prezentare a conținutului științific util actului didactic de predare-învățare-evaluare a geografiei în școală, raportat la obiectivele educaționale și particularitățile de vârstă, în funcție de curriculum școlar. Poate fi considerat o sursă complementară de prezentare [...]

Incluziunea școlară – principiu de bază al organizării educației, pentru copii cu cerințe speciale, în spațiul european, autor Mihaela Boșneaga

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite bagajul de cunoştinţe ale unei societăţi, este un mediu care este prioritar pentru începerea şi implementarea politicii incluzive. [...]

Masculinities in the Chinese American and the Korean American Novel, autor Marian Suciu

The current research demonstrates that the Chinese American and Korean American authors after 1990 attempted to change the primary portrayal of Asian American man into a more realistic depiction of the hard-working Asian immigrant [...]

Istoric și mărturii privind Biserica „Sfânta Sofia” din municipiul Galați, autor Iuliana Aron

Lucrarea de față urmărește aducerea în prim-plan a unei realități istorice și a unei metode folosite deseori de regimul comunist pentru eradicarea formelor de manifestare a credinței: demolarea bisericilor. Pe lângă terorizarea slujitorilor Bisericii prin amenințări, anchete, arestare etc., lăcașurile de cult au reprezentat una dintre țintele Partidului Comunist Român, care [...]

Aparatul genetic al celulei, autor Iuliana Aron

Așa cum fizicienii s-au încredințat că atomul nu este ultima realitate în ceea ce privește structura materiei și în biologie, cercetătorii au descoperit că celula ascunde, la rândul ei, un univers complex și armonios plin de mișcare și de informație.
Această informație se pare că este cea responsabilă de faptul că există [...]

Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei

Aceste activități cunoscute de obicei sub denumirea de activități extracurriculare se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara orelor de curs și care dezvoltă la elevi competenţe şi atitudini cum ar fi: competenţe interpersonale, încrederea în sine, responsabilitatea, capacitatea de lucru în echipă, disciplina, capacităţi [...]

Studiu privind selecția și pregătirea echipei reprezentative de handbal băieți a liceului tehnologic „Petri Mór” Nușfalău, la nivelul ciclului gimnazial, autor Józsa Csongor-Márton

Datorită faptului că majoritatea procedeelor tehnice sunt executate cu mâna, jocul de handbal poate fi învăţat şi practicat cu uşurintă chiar de indivizi fără o pregătire specială, îndelungată. El poate fi organizat în instituţii, întreprinderi, unităţi militare, facultăţi şi în mod deosebit în şcoli, fiind un joc cu influenţe pozitive [...]

Strategii didactice de dezvoltare, îmbogățire, nuanțare a vocabularului școlarului mic, autor Oana Damian

Limba este o materie care, folosită nuanţat, reverberează într-o varietate de culori şi sunete. După cum se ştie, în clasa I a ciclului primar vin, în majoritate, copii care au frecventat -mai mult sau mai [...]

Impactul climatului familial asupra performanțelor școlare ale elevului, autor Andreea Georgiana Nechita

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Un rol deosebit în dezvoltarea copilului atât fizic, intelectual, [...]

Repere aplicative privind modalităţile de optimizare a comunicării şi a climatului socio-afectiv în învăţământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

Nu este deloc uşor să înţelegi caracteristicile individuale ale fiecărui copil şi, în acelaşi timp, să-l accepţi pe fiecare exact aşa cum este el. Cu toate acestea, să-l accepţi nu înseamnă că nu trebuie să încerci, cu înţelepciune şi blândeţe, să-i modelezi comportamentul, prin deprinderi care îl vor ajuta să se dezvolte la adevăratul [...]

Rolul activităților de abilități practice bazate pe STEM în aprofundarea cunoștințelor științifice ale elevilor din învățământul primar simultan (clasele pregătitoare și a III-a), autor Mădălina Alina Bălăgel

Știința și tehnologia evoluează în fiecare zi, de aceea trebuie să știm cum să gestionăm incertitudinea și schimbarea constantă. Abilitățile din domeniile STEM sunt conectate cu un alt tip de abilități și trăsături – de exemplu curiozitatea. Experiențele din școli, dar mai ales din instituțiile profesional tehnice, ar trebuie să fie practice, să explice [...]

Cunoaşterea clasei de elevi – premisă pentru optimizarea managementului activităţii didactice şi a progresului şcolar ȋn cadrul programului Step by step, autor Ramona Cristina Oltean

Cunoaşterea clasei de elevi – premisă pentru optimizarea managementului activității didactice şi a progresului şcolar ȋn cadrul programului Step by Step ȋşi propune o abordare inovativă a rolului exercițiilor de cunoaştere a clasei de elevi, şi anume, prin prisma pedagogiei Step by Step, alternativă educațională ale cărei concepte fundamentale sunt comunicarea, preocuparea pentru elev, [...]

Îmbunătățirea planului de pregătire a elevilor din clasele cu profil de atletism, autor Luiza-Aurelia Gorciac

Programul instruirii specializate în școlile cu profil de atletism are mari pretenții de la elevi, le pot face față doar cei cu reale predispoziții fizice și psihice. Cheia succesului în obținerea rezultatelor bune este, printre altele, alegerea judicioasă a copiilor pentru probele sportive respective. Sarcina școlilor cu profil atletism este de a crea [...]

Contribuţia jocului la dezvoltarea creativității la vârsta școlară, autor Silvia Angelica Cazacu

Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze contribuția jocului didactic la dezvoltarea creativității la vârsta școlară. Prin desfãşurarea jocului didactic, copilul îşi dezvoltǎ procesele psihice, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia), memoria, atenţia şi spiritul de observaţie, voinţa, [...]

Cultura organizațională a școlii gimnaziale, autor Gabriela Georgiana Apostol

Cunoaşterea culturii organizaţionale este necesară şi utilă deoarece constituie, probabil, unicul şi cel mai folositor element anticipativ, pe termen lung, al activităţii specifice organizaţiei de referinţă – în [...]

Elemente chimice. Tabelul periodic al elementelor, autor Ofelia Cornelia Popa

Prezenta lucrare se doreşte a fi o contribuţie personală la imbunătățirea instruirii teoretice şi practice a elevilor, prin munca individuală, în cadrul temei „Element chimic. Tabelul periodic al elementelor”. Având în vedere importanţa tabelului periodic [...]

Studiu privind modalitățile de realizare a lecției de educație fizică prin mijloace specifice jocului de handbal la ciclul gimnazial (clasa a VI-a), autor Fănica Enache

Activitatea practică a profesorului trebuie să conțină alegerea, descrierea, dozarea și evaluarea sistemelor de acționare. Jocurile de mișcare alese să fie clare și precise, îmbinarea exersării individuale, pe grupe, pe perechi cu cea colectivă.
Pentru ca temele să fie realizate trebuie alese sisteme de acționare adecvate bazei materiale de care dispune școala. [...]

Acordul în limba română, autor Simina Nădășan

Lucrarea de față are un caracter preponderent normativ, privind gama variată de probleme, pe care le are în vedere, probleme ținând de dificultățile de ordin gramatical ce le [...]

Structuri narative în romanele lui Camil Petrescu. Perspective teoretice și metodice, autor Roxana Manuela Mureșan

Lucrarea de față își focalizează interesul asupra celor două romane, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război şi Patul lui Procust ale lui Camil Petrescu, analizate din punctul de vedere al construcției discursului narativ. Totodată, [...]

Rolul jocului didactic în predarea matematicii în învățământul preșcolar și primar, autor Nicoleta Burnac

Activitățile matematice, ca formă de activitate didactică în grădiniță, urmăresc formarea capacităților intelectuale și a gândirii logice. Ele contribuie la trecerea treptată de la o gândire concretă la una simbolică, abstractă, pregătind copiii pentru o mai bună înțelegere a matematicii la clasa I.

       

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în predarea [...]

Formarea și dezvoltarea conduitei moral-civice la elevii de clasa a IV-a. Studiu de specialitate. Cercetare educațională metodico-științifică, autor Mariana Mînjineanu-Dima

În înfăptuirea unui învăţământ de calitate, formativ, consider o condiţie importantă și formarea unui comportament moral. Un profil moral puternic structurat se va răsfrânge asupra educației intelectuale în mod pozitiv prin mobilizarea resurselor interne ale personalității în scopul unei mai bune receptivități și asimilări a valorilor științifice și suportul moral a activității creatoare.

Modalităţi de realizare a educaţiei estetice la ciclul primar, autor Dumitra Parvana

Educaţia estetică ocupă un loc important în formarea personalităţii copilului şi acest proces depinde de ceea ce i se oferă copilului, mai ales în perioadele sensibile ale dezvoltării, începând cu vârsta preşcolarităţii, continuând cu vârsta şcolară mică, urmărind o evoluţie continuă a cărei finalitate este apreciată în termeni de maturizare psiho-afectivă şi intelectuală, care [...]

Conservarea biodiversității din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu, vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers practic eficient, investind în dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale. În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de [...]

Particularități ale rezolvării și compunerii problemelor matematice în ciclul primar, autor Clemența Ion

Introducerea elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se face progresiv antrenându-i în depunerea de eforturi mărite pe măsură ce înaintează în studiu şi pe măsură ce experienţa lor repetitivă se îmbogăţeşte. Astfel, o dată [...]

Modalități de dezvoltare a calității motrice: rezistența, la nivelul ciclului gimnazial, autor Alexandru Ionuț Iga

Unul din factorii de bază în desfăşurarea multor activităţi profesionale sau pentru obţinerea unor performanţe sportive superioare îl constituie capacitatea de efort. Aceasta se referă la posibilitatea organismului uman de a presta o activitate fizică, [...]

Effectiveness Of Audio-Visual Aids In Teaching English To Lower Secondary Students, autor Claudia Mager

When it comes to the study of a language, audio-visual aids are always beneficial in the teaching and learning process. However, engaging pupils, particularly young and teenage students, to study grammar and vocabulary is a difficult undertaking since they have a [...]

Metode de predare a literaturii române la gimnaziu, autor Olivia Toader

Scopul general al receptării literaturii în şcoală este formarea gustului estetic, în acest scop general fiind incluse şi alte obiective formative dezvoltarea gândirii, formarea orizontului intelectual-cultural, a concepţiei despre lume şi viaţă, cultivarea dragostei faţă de cultura naţională etc. De aici rezultă şi sarcina specifică [...]

Mit și mitologie. Revelații fundamentale ale umanității, autor Nicola Sorina

Descifrarea miturilor ridică o serie de piedici în calea fiecăruia pentru că omul contemporan și-a pierdut legătura cu aceste realități primordiale și, pentru a restabili un contact cu acestea, are nevoie de intuiție, imaginație, dar și dorință de [...]

Mihail Sadoveanu în literatura interbelică, autor Nicola Sorina

Creaţia lui Mihail Sadoveanu suscită şi va suscita în permanenţă diverse şi multiple (re)interpretări şi chiar (re)considerări de ordin estetic, literar, istoric. Acest fapt denotă perpetua actualitate a scriitorului. Tematica operei sadoveniene cuprinde întregul spaţiu etnic şi întregul timp al existenţei noastre istorice. Critica literară începe evaluarea estetică a operei sadoveniene încă [...]

Stimularea creativității copiilor prin activitățile din domeniul limbă și comunicare, autor Adriana Consuela Dobranici

       
Atât metodele tradiționale, cât și metodele active, sunt strategii eficiente de învățare, cele active solicită descoperirea noilor cunoștințe de către copilul însuși, iar cele tradiționale îl ajută pe copil, deoarece nu tot ceea [...]

Structuri narative în romanele lui Liviu Rebreanu, autor Geanina-Laura Hogea

       
Reprezentant de seamă a prozei interbelice, Liviu Rebreanu este considerat întemeietor al romanului romanesc obiectiv prin publicarea romanului „Ion”, data publicării fiind considerată o dată istorică „în procesul de obiectivare a literaturii noastre epice” (Eugen Lovinescu). Asemenea lui N.Filimon, creatorul primului roman realist, de tip balzacian (Ciocoii vechi si noi), Rebreanu [...]

Utilizarea strategiilor metacognitive în procesul de predare și învățare. Aplicații în învățământul primar, autor Ionuța Ilieș

       
Şcoala contemporană își propune să pregătească oameni care să lucreze cu maximum de randament social. Pentru atingerea acestui obiectiv, metacogniția joacă un rol important în învățarea cu succes, motiv pentru care metodele și strategiile de dezvoltare a acesteia în rândul elevilor au atras deseori atenția cercetătorilor. Elevii [...]

Wuthering Heights – A Feminist Psychological Romantic Novel, autor Minodora Trașcă

       
Emily Brontë was the most talented novelist and poet of the three sisters. Her strange, metaphysical poetry somehow resembles that of the American mystical recluse, Emily Dickinson.
Wuthering Heights is Emily Brontë’s only novel. When originally printed in 1847, the author of Wuthering Heights (Emily Brontë wrote under the pseudonym [...]

Imaginarul mitic în proza lui Mircea Eliade, autor Geanina-Laura Hogea

În esenţă, obiectul lucrării o constituie interpretarea romanului eliadian (studiul se opreşte asupra romanului Nuntă în cer) din perspectivă mitologică. Lucrarea porneşte de la premisa că mitul ar trebui să structureze atât procesul de producere, cât şi cel de receptare a operei literare investigate. Eliade a mărturisit în nenumărate rânduri că [...]

Using online tools to enhance student writing skills, autor Natalia-Marta Hoduț

With the new situation caused by Covid-19 pandemic, teachers in Romania discovered online school (as it was not so common before) and many platforms could be used for teaching, like Edmodo, Teams or Google Classroom. A new door opened to [...]

Modalități de implementare a curriculum-ului național pentru copiii cu deficiențe senzoriale multiple, autor Ramona-Mariana Timbuş

„Modalităţi de implementare a curriculum-ului naţional pentru copiii cu deficienţe senzoriale multiple” urmăreşte obţinerea unor rezultate cât mai bune în cadrul procesului instructiv-educativ al copilului cu deficienţe senzoriale multiple, precum şi sistematizarea unor modalităţi concrete de implementare a curriculum-ului cu aceşti copii.

Lecturați gratuit Modalități de implementare a curriculum-ului [...]

STENDHAL ET LA QUÊTE DU BONHEUR, autor Carmen Oajdea

Lecturați gratuit STENDHAL ET LA QUÊTE DU BONHEUR, autor Carmen Oajdea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4642-1

Psihopedagogia Spovedaniei, autor Pr. Adrian Drăgușin

Tema comportă o mare delicateţe, pentru că ea atinge zona intim religioasă a existenței umane, zonă delicată prin însăşi definiţia ei. Deşi s-a scris mult pe tema dată şi, în general, la nivel teoretic, lucrurile sunt cunoscute, la nivel practic se observă o denaturare a rolului și a rostului tainei în viaţa practică a [...]

Educația religioasă. Motivație și suport în creșterea calității vieții elevului, autor Claudia Melania Drăgușin

Vremuri marcate de ateism, indiferentism religios, materialism, evoluționism, lipsă de formație spirituală, superstiții, formalism religios, sectarism, prozelitism agresiv, masonerie, violență, pornografie, criminalitate, droguri, reclamă mai mult ca oricând o trezire atât a nației, cât și a individului, și o întoarcere la valorile autentice.
Omul este o ființă holistică, deci tot ceea îl zidește ar trebui [...]

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară, autor Georgiana Albu

Studiile ce vizeză stimularea și dezvoltarea capacităților creatoare în rândul preșcolarității abordează problematica stimulării creativității privind activitățile artistice și plastice desfășurate în grădiniță în cardul Domeniului Estetic și Creativ. Creativitatea preșcolarilor este neglijată de foarte mult timp și tind să cred că această mentalitate va persista, în favoarea asimilării de noi cunoștințe, fie ele [...]

Studii privind agresivitatea în școală, autor Florina Gabriela Mercea

Sub aspect educaţional şcoala joacă rolul cel mai însemnat deoarece realizează un mediu educaţional optim, influenţele căruia se realizează constant, durabil, organizat pe baza cercetătorilor şi investigaţiilor realizate asupra capacităţilor psiho-individuale ale elevilor pentru o dezvoltare armonioasă.
Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolare şi acest lucru trebuie luat în [...]