Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea motivației pentru creșterea performanțelor școlare, autori Irina Bodnar, Adriana Pop

Motivația are rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi în consecinţă în formarea personalităţii acestuia. Nu poate avea loc un proces educaţional real dacă în prealabil nu s-ar identifica motivele învăţării şi n-ar fi determinată aria lor de acţiune şi dacă educatorul n-ar şti să se folosească de forţa acestor [...]

Essay samples – Advanced level, autor Daniela Elena Guraliuc

In a society that requires more critical thinking and increased ability in communication, the present work aims to be a model for students who want to improve both their writing skills and English language. It illustrates ways of solving essay tasks for advanced level students on regular topics they could meet in school books, [...]

Creativity in ELT. A conceptual approach, autor Daniela Elena Guraliuc

The paper deals with concepts, integrating the theoretical issues and specific terminology, looking at how theory has been realised in methodological practice, especially regarding contrasts and similarities with modern and traditional approaches to teaching English language. Within the general area of methodology people talk about approaches, methods, techniques, procedures, all of which go into [...]

Educația pentru dezvoltare durabilă. Metode active de stimulare a creativității la elevi, autor Ancuța Vasilica

În ultimii ani educaţia a dobândit noi conţinuturi, acoperind o arie lărgită şi finalităţi noi, bazate pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelate cu inovaţia şi reforma din învăţământ. Astfel rolul şcolii a devenit mult mai complex, îndepărtându-se de esenţa lui primară, formală, de transmitere de cunoştinţe si orientându-se activ spre formarea [...]

Rolul alternativelor educaționale în pedagogia secolului al XXI-lea, autor Mihaela Ivan

Lucrarea de față vine în sprijinul cadrelor didactice, de la ciclul primar, din școlile de masă, ce-și propune, pe de o parte, să investigheze în ce măsură profesorii din școlile de masă, din ciclul primar, cunosc și utilizează metodele alternativelor educaționale în cadrul activităților instructiv-educative în vederea creșterii interesului [...]

Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la educația moral-religioasă a copiilor în epoca contemporană, autor Mihaela Ivan

Profesorul de religie se luptă zadarnic cu ideile promovate in societate dacă familia, în special părinții, nu pun bazele educației religioase de acasă, înainte ca “adultul de mâine” să pășească în școală. La acestea trebuie să [...]

Contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii preşcolarilor, autor Aurora Oporanu

Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi importante, de bază, pentru : muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei [...]

Importanţa evaluării în activităţile matematice din învăţământul preşcolar, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

În activităţile matematice, evaluarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de învăţare se poate realiza prin aprecierea gradului de rezolvare a situaţiilor problematice, prin capacitatea de a sesiza relaţii semnificative din punct de vedere matematic între diferite obiecte matematice, prin efortul de a aplica în situaţii noi cunoştinţele dobândite, calitatea rezolvării sarcinilor din cadrul [...]

Modalități de stimulare a creativității la vârsta preșcolară, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

În prezenta lucrare mi-am propus să prezint modalităţile de stimulare a creativităţii la vârste mici. Stimulând potenţialul creativ încă de la vârsta preşcolară, copilul va reuşi mai uşor să treacă la învăţarea creativă, [...]

Cultivarea unui stil de viață activ prin intermediul jocurilor de mișcare, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

Prin faptul că îi este specifică activitatea în grup, jocul de mișcare favorizează manifestarea relațiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând armonizarea intereselor individuale și a eforturilor personale cu cele ale grupului; favorizează încadrarea [...]

Rolul jocului didactic în învățământul preșcolar, autor Maria Neacșu

Cunoscând rolul pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului, este de înţeles eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-educativ. Aşadar este necesar să-i antrenăm în joc pe toţi [...]

Activitățile matematice în grădiniță, autor Maria Neacșu

Scopul activităţii de iniţiere a copilului în matematică, în perioada preşcolară, nu este numai de a învăţa sistematic şi gradat diferite concepte, ci, in primul rând, de a-i exersa intelectual procesele de cunoaştere, de a-l face capabil să descopere relaţii abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea sa.

Jocul didactic la preșcolari, autor Ana-Maria Grigore

Cercetările psihologice efectuate în secolul nostru în problema jocului au pus în evidenţă numeroasele elemente psihologice care conturează această formă de activitate specific umană. Este vorba de acele elemente psihologice [...]

Abordarea integrată a curriculum-ului preşcolar, autor Ana-Maria Grigore

Inovaţia didactică a adus în atenţia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi în procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, în acelaşi timp, este o manieră de organizare [...]

Metode de activitate și unele reprezentări matematice la vârsta preșcolară, autor Maria Eugenia Iagăru

Introducerea în grădiniţă a unor elemente de matematică modernă urmăreşte dezvoltarea gândirii logice a copiilor prin jocuri logice, care le dezvăluie a esenţa concepţiilor matematice, punându-i în situaţia să înţeleagă de la început aceste concepte, în definiţia lor ştiinţifică.

Lecturați gratuit Metode de activitate și unele reprezentări matematice la [...]

Aspecte metodico-științifice în predarea sinonimiei și antonimiei în ciclul primar, autor Maria Eugenia Iagăru

Am urmărit ca această lucrare să reprezinte un ghid metodologic de formare și dezvoltare a limbajului elevilor. În consecință, am abordat atât probleme de metodologie, de didactică, cât și de conținuturi specifice limbii române. Concluziile mele se opresc la ideea potrivit căreia sinonimele și antonimele îi ajută pe elevi să evite repetiţiile supărătoare, să [...]

Rolul desenului în dezvoltarea capacitǎţilor creative la vârsta preşcolarǎ mare – lucrare ştiinţificǎ, autor Aurora Oporanu

Caracterul procesual unic şi irepetabil al activităţii artistice plastice la fiecare copil îşi pune amprenta pe unele din sarcinile de bază ale educaţiei generale contemporane: „tratamentul” personalizat în corelaţie cu dezvoltarea autonomă a fiecărei individualităţi, stimularea nelimitată a spiritului investigator şi, prin acesta, a creativităţii, crearea tuturor condiţiilor subiective şi obiective ale unei integrări [...]

On Self-Writing, autor Daniela Mocanu

Self-writing, also known as autobiographical writing or self-narrative, is a deeply personal journey of exploration and expression. It is a process through which individuals delve into the recesses of their minds and hearts, crafting narratives that illuminate the complexities of their experiences, thoughts, and emotions. Whether through journaling, memoirs, personal essays, or creative writing, [...]

Autofiction: Blurring the Lines, autor Daniela Mocanu

In autofiction, the author may draw heavily from their own life experiences, using real events, people, and emotions as the basis for the narrative. However, [...]

Attachment to homeland and national identity in canadian literature, autor Ana-Maria Chirilă

This study aims to investigate how Canadian artists and writers have given priority to Canada’s diverse landscape and national identity in their works.
The paper will first define the terms “wilderness” and “national identity”. Canada’s national identity has always been connected to the ideas of nature and wilderness. The theme of nature played a key [...]

Studiu privind metodele de instruire a juniorilor în jocul de fotbal, autor Marius Ionel Turc

Lucrarea de faţă îşi propune îmbunătăţirea metodologiei de lucru in cadrul programei de antrenament. Calitatea în cadrul colectivului sportiv la această grupă de vârstă 15-16 ani(care împreună cu celelalte grupe de vârstă constituie baza de masă a fotbalului de performanţă) reprezintă un factor hotărâtor al asigurării în perspectivă a capacităţii superioare de performanţă [...]

Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ, autor Roxana Bălcescu

Mediul școlar divers, care adună la un loc actori educaționali cu atitudini și opinii diferite, este o sursă incontestabilă de conflicte. Ignorarea conflictelor în mediul școlar poate afecta negativ întregul proces instructiv-educativ. Este important să se acorde [...]

Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin

Evaluarea întreprinderilor devine tot mai necesară datorită accentuării liberalismului, însoţit de privatizare, a dezvoltării tranuacţiilor bursiere, multiplicării tranzacţiilor relative la întreprinderi, vânzării întreprinderilor, ceea ce conduce la tendinţa standardizării practicilor de evaluare, la nivel mondial.
În virtutea diferitelor puncte de vedere, întreprinderea este definită fie pornind de la structura sa de producţie, fie de la [...]

Instrumente de evaluare clasică și alternativă la disciplina istorie – învățământul primar, autor Roberta-Alexandra Anton

Viziunea unui cadru didactic care predă în învățământul primar în ceea ce privește obiectul, scopul și funcțiile evaluării determină în mod sugestiv rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare. Această concepție se regăsește atât în alegerea metodelor și procedeelor de evaluare, cât și în integrarea acestora în procesul instructiv-educativ. În acest mod, procedeele și metodele [...]

Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-au permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din clasă, prin implicarea directã a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv. S-a constatat că adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, lucrul în echipă dȃnd [...]

Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ – lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu

Este o problemă unanim recunoscută, acceptată de întreaga societate, că elevii noștri nu mai citesc. Îndepărtarea copiilor de lectură nu este însă o problemă ”locală” sau doar a secolului nostru. Pentru a-i face pe elevi să citească trebuie, deci, să-i facem să găsească în ei o motivație intrinsecă, nu să-i saturăm cu noțiuni abstracte [...]

GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena Marc

Le travail qui sera présenté ci-dessous constitue une recherche terminologique dans le domaine des textiles. Cette recherche a comme objectif la réalisation d’un glossaire monolingue qui servira d’aide terminologique pour les traducteurs, spécialistes et étudiants du domaine d’étude.

Lecturați gratuit GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena [...]

Relaţia apozitivă, autor Elena Marc

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o prezentare analitică a opiniilor din literatura de specialitate, în legătură cu o serie de aspecte ale relaţiei apozitive, în privinţa cărora nu există unitate de vederi: antecedentul apoziţiei, conţinutul relaţiei apozitive, mărcile acestui tip de raport, precum şi natura sintactică a relaţiei care se stabileşte între [...]

PROJET D’AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ÉVALUATIVES EN CLASSE DE FLE. RECHERCHE PÉDAGOGIQUE, autor Elena Marc

Le présent travail, qui est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de français langue étrangère, vise à établir une ligne de pensée et à développer un cadre de référence commun dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives et, par conséquent, de rehausser les apprentissages des élèves et d’attester leurs performances avec justesse. [...]

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, autor Elena Marc

L’évaluation des apprentissages a fait souvent l’objet de discussions entre professionnels de l’éducation. C’est une partie de l’acte pédagogique qui est complexe de par ses multiples fonctions et ses diverses modalités. Durant les dernières décennies, il y a eu plusieurs écrits au sujet de l’évaluation des apprentissages. Plusieurs de ces écrits mettent en évidence [...]

Methodical and Research Activity, autor Mariuta Carmen Chiritescu

If learners are going to be able to make sense of grammar they will need to be exposed to it in its contexts of use. Secondly, if learners are to achieve a functional command of a second language, they will need to be able to understand and produce not just isolated sentences, but whole [...]

Creating, Adapting and Evaluating Activities for Teaching Grammar, autor Mariuta Carmen Chiritescu

As they advance along the learning process, the teacher must use more complex exercises (e.g. integrative ones, grammar games) that should also target other language skills (e.g. reading or writing, full-text listening).
However, drilling and controlled practice are still insufficient: the new structure has not become a linguistic habit, but merely a part of the [...]

Repere practice în folosirea instrumentelor digitale pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, autor Veronica Popa

Este din ce în ce mai dificil pentru profesori să demonstreze elevilor că cititul poate fi o alternativă la jocul pe calculator, privitul la televizor la prezența [...]

Cercetare privind influența factorilor psihologici implicați în activitățile din cadrul domeniului estetic și creativ. Lucrare științifică, autor Oana Vanghele

Învățământul preșcolar pune bazele școlarității pregătind copiii să intre in colectivul școlar, solicită adaptarea la comportamente și reguli noi, le aduce o mai bună socializare atât in colectivul de la școală,cât și cel din familie și nu în ultimul rând stimulează dezvoltarea [...]

Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele

Realizând o strânsă corespondență cu caracter practic-aplicativ între activităţile din Domeniul Estetic și Creativ cu celelalte domenii experiențiale, considerăm că punem bazele formării personalităţii copiilor şi sprijinim evoluţia lor individuală, prin antrenarea lor în activităţi educaţionale variate într-un sistem complex, ce constituie un mediu formator cu impact pozitiv pe termen lung în echiparea acestora [...]

Formarea capacităţii de comunicare în învăţământul preşcolar și primar, autor Marinela Alina Lovin

Datorită faptului că îmbogățirea vocabularului preșcolarilor se referă la dobândirea unei corecte pronunțări a cuvintelor, lărgirea bagajului de cuvinte și mărirea numărului cuvintelor pe care copilul le folosește în comunicare, explicația semnificației cuvintelor și dezvoltarea capacității de a se folosi liber de ele, consider că problema activizării vocabularului reprezintă o problemă prioritară care necesită [...]

Evaluarea formativă în dezvoltarea personalității preșcolarului, autor Ana Chiriac

Vârsta preșcolarității este perioada de formare inițială a personalității copilului care se exprimă printr-un ansamblu de trăsături morale, iar personalul didactic care se ocupă de educația copiilor preșcolari trebuie să stăpânească foarte bine psihologia copilului de la 3 la 6 ani. În această perioadă se formează conduitele de bază, iar în grădiniță copilul deține [...]

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul II, autor Elena-Ionela Tufişi

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de modul în care au fost armonizate metodele folosite şi cunoştinţele de specialitate ale cadrului didactic. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor [...]

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul I, autor Elena-Ionela Tufişi

Lucrarea de faţă propune modalităţi constructive de a organiza învăţarea în cadrul activităţii instructiv–educative ce are în centru disciplina matematică, la ciclul liceal. Ea aduce soluţii practice care [...]

Parteneriatul educațional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, autor Liliana-Mariana Marin

activitățile desfăşurate în parteneriat cu comunitatea, dar mai ales cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a [...]

Polinoame ireductibile – considerații metodice și probleme practice, autor Daniela Georgeta Popescu

Problemele legate de teoria numerelor şi polinoamelor oferă un model de organizare a cunoştinţelor, noţiunilor într­un sistem concentric cantitativ. Astfel, noţiunea de divizibilitate este introdusă în clasele mici, [...]

Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu

Principalul scop al acestei lucrări este de a pune la dispoziţia celor interesaţi de cunoaşterea matematicii în general, şi a capitolului “Polinoame” în special, un material care să completeze pregătirea lor algebrică.

Lecturați gratuit Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Între tradițional și modern în drumul dezvoltării psihosociale a școlarilor mici. Lucrare științifică, autor Ana Maria Ciuciu

La copilul mic, mintea este la fel de activă pe cât este corpul. El este curios: vrea să descopere cum funcţionează lucrurile, unde se află ele şi cum se simt la pipăit. Combinând nevoia de mişcare, îl putem conduce pe elev către o atitudine cercetătoare, explorare, încununată de descoperi. Descoperirea, în actul învăţării înseamnă [...]

Specificul inteligenței socio-emoțională la vârsta școlară mică, autor Mădălina Ștefan

Emoțiile și sentimentele copilului constituie un factor motivant pentru procesul de învățare deoarece acest proces de învățare este destul de important pentru oamenii importanți din jurul acestuia. În mod similar atunci când școlarul nu se simte în siguranță capacitatea, aptitudinea de învățare și, implicit, randamentul școlar sunt afectate. Conexiunea cu școlarul se păstrează [...]

Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel

În grădinița de copii rolul principal în educația copiilor îl are educatoarea. Educatoarea, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin căutare și dăruire, contribuie la modelarea personalității copilului, [...]

Armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar, autor Ana Chiriac

În această lucrare am ales să abordez armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar prin punerea accentului pe dezvoltarea socială a preșcolarilor. Cele trei tipuri de educație: formală, nonformală și informală, au câmpuri de acțiune diferite în procesul educațional, funcționează diferit, dar permit totuși nu numai o expansiune a acestora [...]

Permacultura – armonie în natură. Studiu de caz: fermă regenerativă din localitatea Dorobanțu, județul Călărași, autor Silvia Neagu

Permacultura este un concept integrativ al omului cu animalele și plantele într-un sistem armonios, din care omul culege numeroase foloase. Acest tip de agricultură este unul regenerativ în care deșeurile sunt zero deoarece se compostează, animalele cresc în armonie cu natura, în libertate pe pământ, apa de ploaie este folosită în agricultură, rezultatele fiind [...]

Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus

Educaţia civică reprezintă o componentă esenţială a procesului de formare a personalităţii umane, atitudinile şi comportamentele civice fiind absolut necesare în integrarea socială şi profesională a individului în societate. De aceea, educaţia civică ocupă un loc important în oferta educaţională a şcolii, atât ca disciplină distinctă în cadrul parcursului de învăţare, dar şi ca [...]

Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait

Lucrarea de față abordează atât tema hematopoiezei (procesul de formare a celulelor sangvine), etiopatogenia, factorii de risc și favorizanți, precum și clasificarea diferitelor tipuri de leucemii, propunându-și să atingă aspectele importante ale acestui grup de patologii.

Lecturați gratuit Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait

Lucrarea poate fi citită online [...]

Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai

Lecturați gratuit Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5172-2