Domenii | Autori

Arhiva

Metode laticiale de descompunere a automatelor finite, autor Viorica Ciocănaru

Matematica a fost, este şi va fi prezentǎ mereu în viața omului, în tot ceea ce-l înconjoarǎ ajutându-l așa după cum observa Gh. Ţiţeica: ”Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfățișa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural.”
Conceptele abstracte, fundamentate teoretic în multe domenii ale matematicii, prind contur prin elaborare de modele care îşi gǎsesc aplicaţii intradisciplinar şi/ sau interdisciplinar în fizicǎ, chimie, informaticǎ, etc.

În cuprinzǎtoarea arie a interferenţelor dintre matematicǎ şi informaticǎ, automatele ocupǎ un loc aparte; ele sunt maşini teoretice care au un comportament definit de reguli (algoritmi), care alcătuiesc programe. Automatele au finalitate (plecând de la orice stare în care se aflǎ la un moment dat, ajung la o stare finală determinată prin programe).
Automatele finite sunt folosite în modelarea comportamentului aplicaţiilor, proiectarea sistemelor, etc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode laticiale de descompunere a automatelor finite, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-069-0

Evaluarea în învăţământul primar, autor Lidia Florentina Pescaru

Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activități şi în luarea deciziilor, ea furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea măsurilor corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică şi se află în relaţie de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente.

Prin activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creative etc.).

Esenţa acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi aplicate corespunzător, în măsura în care sunt puse în legătură componentele procesului didactic şi cu întreaga activitate. Restrângerea ariei acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la rezultatele obţinute de elevi, fără a fi integrate în evaluarea învăţământului întreg, nu ne poate oferi datele care fac posibilă ameliorarea acestei activităţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Evaluarea
în învăţământul primar, autor Lidia Florentina Pescaru

ISBN 978-606-577-063-8

Modalităţi de îmbogăţire, activizare şi nuanţare a vocabularului prin lecţiile de limba română în ciclul primar, autor Inst. Ionescu Constantin

Capacitatea de expresie a unei limbi rezidă în însăşi bogăţia vocabularului ei. Limba română dispune de un vocabular pe cât de bogat, pe atât de felurit, capabil să exprime cele mai subtile idei şi mai nuanţate stări morale. Odată cu progresul social, economic şi cultural, vocabularul se îmbogăţeşte cu termeni noi. Pătrunderea unui număr cât mai mare de termeni tehnici şi abstracţi în vocabularul limbii noastre se înscrie în litera şi spiritul testamentului literar lăsat de Ienăchiţă Văcărescu urmaşilor săi, noile expresii lexicale demonstrează că mijloacele expresiei se îmbogăţesc. Neologismele au darul de a îmbogăţi vocabularul, sporindu-i capacitatea de a exprima cât mai precis, mai nuanţat şi cu mai multă fineţe unele idei şi sentimente. Un neologism poate fi întrebuinţat, dacă el corespunde unei necesităţi reale de exprimare. Ion Heliade Rădulescu spunea:
„Trebuie să ne împrumutăm, dar trebuie foarte bine să băgăm de seamă să nu pătimim cu negustorii aceia care nu îşi iau bine măsurile şi rămân bancruzi (mofluzi). Trebuie să luăm numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie şi cum trebuie”.
În învăţământul de toate gradele studiul lexicului merită o atenţie mai mare, deoarece lexicul este aspectul cel mai specific al fiecărui stil funcţional (beletristic, ştiinţific, administrativ, şi publicistic).

Îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului constituie un lucru mult mai greu de realizat decât însuşirea normelor gramaticale ale limbii materne. Şcoala are rolul esenţial în educarea limbajului. Înainte de toate, şcoala va acţiona pentru a face din limbă un instrument din ce în ce mai precis, mai corect şi mai expresiv în serviciul gândirii şi al comunicării. Dascălul va conduce elevul spre conştientizarea posibilităţilor de utilizare a limbii, de structurare mai bună a exprimării, a gândirii sale, deci îi va oferi instrumentele de care are nevoie fără a uita vreodată că esenţială nu este memorarea noţiunilor, ci capacitatea de a le aplica.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de îmbogățire, activizare şi nuanțare a vocabularului prin lecţiile de limba română în ciclul primar, autor Inst. Ionescu Constantin

ISBN 978-606-577-061-4

Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor – autor Florina Chirvasiu

Evaluarea performanţelor este o activitate de bază a managementului resurselor umane, şi ea se desfăşoară în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc sarcinile sau responsabilităţile ce le revin, ceea ce influenţează în mod direct performanţele firmei.

Evaluarea personalului poate avea un scop imediat şi limitat (evaluarea realizată în vederea disponibilizării sau promovării/trimiterii la specializare), poate avea un scop cu consecinţe pe termen mediu (evaluarea personalului în vederea ierarhizării acestuia şi stabilirii treptelor de salarizare), sau un scop general cu consecinţe pe termen lung (evaluarea angajaţilor ca parte a procesului continuu şi integrat de gestiune a personalului – gestiunea carierei şi dezvoltarea personalului).

O componentă importantă a procesului de apreciere este şi evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie şi dezvoltare a persoanelor din cadrul organizaţiei. Aceste evaluări oferă firmelor informaţiile necesare pentru planificarea şi dezvoltarea resurselor umane, formarea şi perfecţionarea personalului, managementul carierei angajaţilor.
Lucrarea de faţă încearcă, pornind de la o evaluare de potenţial a personalului unei societăţi, să realizeze validarea parţială a unui instrument ce poate fi folosit în astfel de aprecieri.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor, autor Florina Chirvasiu

ISBN 978-577-056-0

Dezvoltarea calităţilor motrice cu ajutorul metodelor moderne şi a mijloacelor specifice jocului de fotbal, în învăţământul liceal, prof. Leon Victor

În lecţia de educaţie fizică, care este o disciplină obligatorie, dezvoltarea calităţilor motrice nu trebuie să fie impusă, să devină o corvoadă pentru elevi. Educarea calităţilor motrice trebuie să se realizeze cu plăcere, elevii nefiind obligaţi să se instruiască numai pentru realizarea conţinuturilor cu caracter de obligativitate, ci trebuie să li se creeze cadrul necesar de satisfacere a unor conţinuturi opţionale.

Argumentul des invocat, precum că elevii de liceu nu mai au dorinţa de practicare a exerciţiului fizic este fals. Că este aşa, o dovedeşte prezenţa masivă a acestora la sălile de fitness şi aerobic, unde chiar plătesc pentru a-şi remodela corpul.
Se pune, deci, întrebarea firească, dacă şcoala poate oferi asemenea activităţi. Răspunsul este categoric “da” şi nu numai pentru dezvoltarea calităţilor motrice, ci şi pentru alte “categorii”, care pot fi la fel de atractive.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dezvoltarea calităţilor motrice cu ajutorul metodelor moderne şi a mijloacelor specifice jocului de fotbal, în învăţământul liceal, autor Prof. Leon Victor.

ISBN 978-606-577-050-8

Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea este dedicată tuturor celor care au trecut prin Şcoala Boian, elevi şi dascăli, într-un cuvânt,celor care, an de an, de toamna până vara, zi de zi, şi-au lăsat o parte din ei aici, de la copilul de clasa întâi, care păşea cu sfială şi teamă în sala de clasă, până la cel absolvent, plin de sine şi încrezător în forţele proprii; de la dascălul localnic, bucuros că poate să ajute la ridicarea spirituală a celor din rândul cărora a răsărit, până la cel venit din altă parte, dedicat profesiei sale.

Rândurile de faţă sunt apoi un semn al recunoştinţei pentru dăruirea şi profesionalismul sutelor de dascăli, învăţători şi profesori, care au poposit în şcoală,.dedicându-se meseriei cu devotament. Conştient că asupra sa stau îndreptaţi ochii întregii suflări a satului, dascălul a căutat întotdeauna să fie un model, reflectat în felul cum mulţi dintre oameni îşi amintesc figura „Domnului Trandafir”, învăţătorul din clasa întâi sau profesorul şi dirigintele de mai târziu.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Şcoala Boian, judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma.

ISBN 978-606-577-049-2