Domenii | Autori

Arhiva

Procedee fizice de epurare a apelor reziduale industriale, autor Cosmin Florin Jurca

Deşi diferă prin dimensiuni şi tehnologii folosite, cea mai mare parte a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti au o schemă constructivă apropiată. Există şi unele realizate pe verticală, tip turn, dar majoritatea sunt pe orizontală. Ocupă relativ mult teren, dar o parte din instalaţii se pot realiza în subteran, cu spaţii verzi [...]

„Protector Security” – Site de promovare, autor Otilia Elena Oancea

Scopul acestei lucrări este de a realiza un site web de prezentare şi promovare a firmei “Protector Security” într-un mod cât mai atractiv şi de a arăta faptul că se pot realiza lucruri deosebite cu resurse minime. Această firmă (fictivă) se ocupă cu distribuirea de arme, muniţii şi diverse accesorii, atât pentru arme cât [...]

Rescrierea și discursul comunist. De la Doamna Bovary de Gustave Flaubert la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, autor Ramona Maria Clej

În Pupa russa, Gheorghe Crăciun reușește nu numai reliefarea diferitelor fațete ale femininului, ci și schițarea unui portret detaliat al societății românești în anii dinaintea revoluției din 1989 și imediat după aceasta. De asemenea, el prelucrează romanul lui Flaubert de tip realist, alegând să [...]

Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Această lucrare este o lucrare de valorificare a experienţei didactice proprii, raportată la nivelul dezvoltării ştiinţifice actuale, la obiectivele fundamentale ale învăţământului din ţara noastră. În această lucrare mi-am propus să valorific şi experienţa pozitivă a altor colegi popularizată în presa de specialitate, la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri metodice, cursuri de perfecţionare, [...]

Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Pentru a fi pregătiţi să acţioneze eficient atunci când sunt implicaţi într-un conflict, oamenii trebuie să fie conştienţi de anumite coordonate ale conflictelor: conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă relaţiilor umane; conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative; abordat printr-o gândire [...]

Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Până acum, am observat că atenţia cronicarilor s-a îndreptat mai mult spre întemeierea oraşelor, şi nu către apariţia Curtilor, cu atât mai puţin, aceştia încercând să explice fenomenele
legate de geneza unor Curţi domneşti. De altfel, scrisul cronicăresc s-a axat, în special, pe descrierea şi justificarea unor evenimente cu tentă politică, interesul pentru descrierea unor [...]

Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Legile universalităţii consideră că omul este un produs al epocii, nu al locului. Credem că fiecare om este rezultatul civilizaţiei în care s-a născut şi s-a format, care îşi pun o amprentă, un sigiliu de neînlăturat. Dar perioada în care trăim ne uniformizează, ne face să ne pierdem trecutul, istoria. De aceea vedem ca [...]

Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Prin prezentul proiect ne-am propus antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi curriculare (inter- şi transdisciplinare) şi extracurriculare, al căror rezultat să fie crearea unor compoziţii literare şi plastice, compunerea unor probleme de matematică distractivă originale, precum şi dezvoltarea unui dialog între elevii şcolilor implicate în proiect.
Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice a [...]

Strategii activizante în studiul textului lingvistic şi literar, cl. a V-a şi a VI-a, autor Prof. Mihaela Pînzaru

Ne-am oprit la profilul psiho-pedagogic al elevilor din clasele a V-a şi a VI-a, la relaţia lor cu textul literar sau nonliterar, întrucât aici considerăm că se află fundamentul formării unor capacităţi şi deprinderi de receptare cu rol decisiv în achiziţiile ulterioare. Este etapa în care elevul îşi însuşeşte noţiunile de bază cu [...]

Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu

Normele române de drept în privința căsătoriei își au originea în normele juridice provenite din dreptul roman și bizantin, dovadă a romanității poporului român, împletite cu practici ale locului, dar căpătând influențe străine de-a lungul timpului. La începutul Evului Mediu, normele de drept se inspirau din Legea Țării sau Obiceiul Pământului, o serie de [...]

Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru

Dacă managerii doresc sã stăpâneascã evoluţia organizaţiei ei trebuie să planifice. Absenţa planificãrii ar face loc instalării haosului, hazardului; în asemenea condiţii, organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile. Dacã s-ar proceda aşa, managerii ar trebui să răspundã [...]

Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale şi cele specifice.
Avand in vedere noul cadru educaţional, in [...]

Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan

Prezenta lucrare are două părţi: prima parte tratează aspecte legate de răspândirea apei pe glob şi în corpul uman, problemele de poluare a apei, tipuri de poluare, ploile acide. În capitolul 2 sunt abordate istoricul alimentărilor cu apă în lume şi în România, apoi alimentarea municipiului Reghin cu apă, surse de apă pentru potabilizare. [...]

Valenţe didactice ale gândirii critice, autor Prof. Anca Florescu

Ca profesor care predă discipline socio-umane, discipline în care gândirea critică este valoarea de bază, am întâlnit diverse abordări cu privire la modalităţile de însuşire a informaţiilor sau rolul profesorului.
Astfel, unele cadre didactice merg pe ideea că atunci când elevii primesc informaţiile corespunzătoare, acestea sunt mai mult decât de ajuns pentru ca ei să [...]

Gala Galaction: Proza scurtă, autor Andreea Eva Maria Szekely

Punctul esențial în jurul căruia se învârte întreaga creație a scriitorului este omul privit prin perspectiva îndeplinirii unui ideal social și etic. Totodată, în opera sa coexistă momentele de meditație filozofică, de luciditate, misticism și [...]

Testul de evaluare didactică – reguli de proiectare corectă, autor Mihaela Iacob

Prezenta lucrare constituie un important punct de sprijin pentru cadrele didactice de specialitate în realizarea cu succes a procesului de evaluare a performanțelor elevilor.
Lucrarea se concentrează în principal asupra unor aspecte care vizează proiectarea diferitelor tipuri de itemi, cuprinzând și un test model însoţit de baremul de corectare și notare.

Manual de marinărie, autor Mirela Dediu

Manualul corespunde obiectivelor curriculumului pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: mecanic. Modulul “Marinărie” face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală: Marinar. Parcurgerea acestui manual vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului.
Manualul abordează în principal aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea pregătirii marinăreşti la bordul navelor.

Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea ”Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu” are ca obiectiv perfecționarea continuă a problematicii predării-învățării istoriei în școală folosind metodele activ-participative, formative și informative, la nivelul cerințelor precizate de noul curriculum pentru disciplina istorie și al standardelor atinse în literatura de specialitate, astfel încât elevii să-și însușească [...]