Domenii | Autori

Arhiva

Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria

M-am oprit asupra lecturii geografice deoarece, din experienţa practică la catedră, precum şi bibliografia consultată, mi-a fost întărită convingerea că aceasta reprezintă un adevărat tezaur de resurse formativ-informative deosebit de valoros. Folosite cu discernământ, ele devin pentru elev un instrument cognitiv-creativ de acţiune, de conturare a realităţii geografice, de adaptare la diferite situaţii sociale.

Lecturile geografice creează imagini vii, intuiţii autentice în mintea elevilor având o valoare reală. Aceste scrieri însufleţesc priveliştea, reprezintă relevarea amănuntelor esenţiale dintr-unpeisaj, presărate cu sensibilitate umană, care poate trece dincolo de imaginea vizuală. Cuvintele acestea înmănunchiate cu multă trudă şi talent, determină emoţii în sufletul copilului, îl luminează, trezindu-i interesul să viziteze locurile descrise, să le simtă pulsul, freamătul, să se hrănească din căldura pe care o degajă, cunoscând astfel natura. De aceea interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă să vadă natura, înţelege armonia şi îi simte frumuseţea. Emoţiile pe care cadrul geografic natural le poate trezi atât pe plan etic cât şi pe plan estetic, pot constitui punctul de plecare pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a omului unui spaţiu, de identificare cu ceea ce reprezintă cadrul său permanent.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria.

ISBN 978-606-577-816-0

Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

Învăţarea interactivă se bazează pe interschimbul de informaţii şi idei, de experienţe şi reflecţii, de interpretări şi sugestii rezolutive, de opinii şi convingeri, de impresii şi atitudini, pe interacţiunile sociale care se stabilesc în interiorul clasei de elev ori al micro-grupurilor sau între perechi. Este vorba de participarea fiecăruia la un exerciţiu al interactivităţii, la exersarea activă a propriei gândiri, a propriilor operaţii mintale, la efectuarea unor activităţi constructive şi înre-gistrări de progrese, la dezvoltarea priceperii de a lucra cu ceilalţi în înţelgere şi armonie.

Evantaiul metodelor interactive este foarte larg şi în extindere continuă. Comun tuturor le este respectarea unor reguli de participare aşa cum ar fi: respect reciproc, atitudine pozitivă, ascultare până la capăt a celui care vorbeşte fără a interveni sau întrerupe, abţinere de a monopo-liza discuţia, punctualitate, interzicerea ironiilor şi jignirilor, folosirea unui limbaj adecvat, ana-liza faptelor nu a persoanelor etc.

Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de predare-învăţare obişnuit. Ea este condiţionată de asigurarea resurselor hardware (aparatură tehnică) şi resurselor software, adică programe educaţionale, înregistrări multimedia destinate învăţării diferitelor conţinuturi.

Lucrarea de faţă îsi propune dezvoltarea unei aplicaţii folosind grafica 3D pe calculator şi integrarea acesteia în procesul de predare-învăţare la disciplina matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-814-6

Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

În primul capitol al lucrării sunt redate noţiunile folosite în abordarea temei referitoare la spaţii vectoriale, subspaţii vectoriale, aplicaţii liniare, spaţii vectoriale euclidiene, spaţii vectoriale euclidiene normate şi metrice, baze ortogonale şi ortonormate, cea mai bună aproximare.

Lucrarea continuă cu capitolul al doilea, „Inverse generalizate” în care se arată construcţia unui g –inverse a unei matrice Amxn cu rang(A)≠0.

Capitolul al treilea prezintă rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare atunci când rang(A)=min(m,n) şi rang(A)

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-813-9

Modalităţi de evaluare în predarea chimiei în gimnaziu, autor Maria Topciu

Evaluarea în procesul de învăţământ este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev, cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional.

Evaluarea are în primul rând un rol de feed-back pentru elevi, profesori, părinţi şi factori de decizie. Aşadar, scopul major al evaluării este să ofere datele necesare care să permită luarea celor mai bune decizii educaţionale (I. Neacşu, A. Stoica, 1996, p.1).

Astfel, lucrarea de faţă îşi propune:

1. prezentarea noţiunilor teoretice, privind evaluarea;
2. aplicarea acestor cunoştinţe în elaborarea unor itemi în proiectarea unor teste în cadrul mai multor lecţii, având drept temă ,,Îngrăşămintele chimice,,.

Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi de a realiza progres în învăţarea chimiei.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de evaluare în predarea chimiei în gimnaziu, autor Maria Topciu.

ISBN 978-606-577-802-3

Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara

Temele abordate în cadrul proiectului:
1 . Anotimpul primăvara
2 . Simboluri pascale
3 . Tradiţii şi obiceiuri de Paşte ale noastre comparativ cu ale bunicilor, părinţilor

Activităţile de învăţare propuse precum şi metodele de predare-învăţare-evaluare solicită elevii să utilizeze în diferite situaţii informaţiile dobândite, să-şi îmbogăţească cunoştinţele, stimulând dorinţa lor de a cerceta, de a căuta răspunsuri, de a colecţiona imagini sugestive despre Paşti cu care îşi vor completa portofoliul pe care îl vor întocmi.

Materialele suport folosite de învăţător şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt corelate cu necesitatea dezvoltării abilităţilor de gândire critică şi sistemică, a creativităţii şi curiozităţii intelectuale, a comunicării, a capacităţii de colaborare.

Autoarele

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara.

ISBN 978-606-577-780-4

Războaiele balcanice 1912-1913 reflectate în presa românească, autor Maria Drăghici

Studiind o parte a însemnărilor referitoare la istoria atât de greu încercată a Balcanilor, şi dorind să aflu derularea evenimentelor din sursă reală, am apelat la presa românească din acea perioadă, descoperind un izvor nesecat de informaţie completă şi „palpabilă”.

Evenimentele istorice se înlănţuie de la sine şi parcurgerea lor este o reală plăcere, totodată realizând în mod real o plasare în timp şi spaţiu şi o „vizualizare” a acestora. Coroborarea mai multor surse de presă, mi-a creat o imagine de ansamblu a Peninsulei Balcanice între anii 1912-1913, din punct de vedere geografic, economic, social, politic, militar şi nu în ultimul rând istoric.

Interesele Marilor Puteri în această zonă şi lupta popoarelor pentru scuturarea jugului otoman, au condus la declanşarea celor două războaie balcanice.

Surprinzător a fost faptul că am descoperit presa vremii ca pe o presă care mediatiza interesul naţional, punea accentul pe problemele arzătoare ale României, dar în context european, nu singular. Reiese din acest studiu că România era privită din interior cât şi din exterior ca o forţă politică şi militară în Balcani.

Naţiunile ei sunt pătrunse de un profund sentiment naţional (poate prea profund), fiecare dorind să coincidă cu un teritoriu şi urmărind ca populaţiile sale să interacţioneze alcătuind un întreg pentru a constitui în final un stat naţional.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Războaiele balcanice 1912-1913 reflectate în presa românească, autor Maria Drăghici.

ISBN 978-606-577-789-7