Domenii | Autori

Arhiva

Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Această [...]

Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă [...]

Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu

Asigurarea, menţinerea și sporirea calităţii serviciilor educaţionale pe care le oferă instituțiile de învățământ preuniversitar s-au constituit în premise puternice care au stat la baza analizelor teoretice și a investigațiilor întreprinse în scopul identificării factorilor ce pot contribui în mod substanțial la atingerea acestor deziderate. În acest context, lucrarea elaborată se focalizează asupra unui [...]

Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Chivu Dana-Georgiana

Bine fundamentată teoretic, abordând problematica din perspectivă ştiinţifică, dar și practic-aplicativă, lucrarea se constituie într-un valoros material informativ util cadrelor didactice din învăţământul primar, preocupate de a desfășura o activitate instructiv-educativă centrată pe elev și de a facilita activitatea de învățare a micilor școlari

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu