Domenii | Autori

Arhiva

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Lucrarea de faţă cuprinde şase capitole în care am încercat să abordez, atât ştiinţific cât şi metodic, elementele de bază din teoria şi algoritmica grafurilor.

În primul capitol, intitulat Elemente de bază în teoria grafurilor am prezentat principalele noţiuni din teoria grafurilor.

În al doilea, Reprezentarea şi parcurgerea grafurilor, am prezentat principalele metode de reprezentare a grafurilor: matricea de adiacenţă, vectorul de muchii, listele de adiacenţă, matricea drumurilor şi matricea vârfuri-arce, precum şi cele două metode de parcurgere a unui graf BF (Breadth First) şi DF (Depth First). Pe exemple, am văzut cum se comportă algoritmii de parcurgere pentru anumite date de intrare.
Al treilea capitol, Algoritmi pentru grafuri, conţine cei mai importanţi algoritmi pentru studierea conexităţii unui graf, drumuri minime în grafuri şi pentru grafuri hamiltoniene si euleriene.

În al patrulea capitol, Arbori, am prezentat, noţiuni referitoare la arbori, precum şi trei algoritmi pentru construirea unui arbore parţial de cost minim, aferent unui graf neorientat dat.

Capitolul cinci, intitulat Flux maxim în reţele de transport, conţine câteva consideraţii generale şi algoritmul Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim într-o reţea de transport.

Ultimul capitol, Metodică, conţine o abordare metodică a conţinutului ştiinţific prezentat anterior. Pregătirea metodică permite transformarea principiilor generale ale didacticii în strategii concrete de predare – învăţare. De asemenea, acest capitol mai conţine şi o parte aplicativă: probleme de olimpiadă rezolvate folosind algoritmi pentru grafuri şi probleme propuse spre rezolvare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-661-6

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Culegerea de probleme de faţă se doreşte a fi un ghid pentru iniţierea elevilor în programare. Ea conţine o bună parte din problemele ce constituie piatra de temelie a cunoştinţelor oricărui programator.

Materialul prezentat urmăreşte să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă şi să îşi însuşească principalele metode de rezolvare a problemelor, ce vor constitui, mai târziu, elemente de bază pentru dezvoltarea programelor mai laborioase.

Sunt prezentate probleme pentru cele 3 structuri de control: structura liniară, alternativă şi repetitivă, în cele doua limbaje studiate: Pascal şi C++.

Culegerea este utilă elevilor claselor a IX-a profil matematică-informatică intensiv şi a X-a profil matematică-informatică, problemele conţinute acoperind o bună parte din programa şcolară la această disciplină.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-660-9

Recursivitate, autor Liliana Stănescu

Culegerea de faţă vine în urma cerinţelor elevilor de a avea o culegere cu probleme explicate şi rezolvate. Ea a fost concepută în scopul de a atrage şi ajuta elevii în dorinţa lor de a pătrunde tainele recursivităţii, o metodă de programare destul de greu de implementat.

Culegerea cuprinde prezentarea recursivităţii şi a metodei de programare Divide et Impera, metodă ce se axează pe utilizarea recursivităţii, cât şi probleme rezolvate.

Lucrul cel mai important la această culegere este că la toate problemele s-au oferit exemple numerice, explicaţii şi rezolvări, care să vină în sprijinul utilizatorului.

Culegerea este utilă tuturor elevilor claselor de profil, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de informatică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Recursivitate, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-651-7