Domenii | Autori

Arhiva

Analiza izvoarelor principiului egalităţii … – autor Cazacu Adrian Nicolae

Prăbuşirea comunismului în estul Europei în 1989 a permis conturarea unui nou context social şi politic, având un rol deosebit de stimulativ în dezvoltarea economiei unei societăţi. Experienţa fostelor ţări comuniste din Europa de Est a scos în evidenţă faptul că egalitatea socială deplină a oamenilor nu poate fi realizată cu adevărat nici prin desfiinţarea proprietăţii private, nici prin aplicarea unor programe de protecţie socială extrem de generoase.

Această prăbuşire a fost urmată de procesul de tranziţie spre o societate bazată pe egalitatea de şanse, de tip liberal, proces în care se află toate ţările foste comuniste din Europa, inclusiv România.

În acest context, în care principiul egalităţii începe să devină o adevărată piatră de temelie a legislaţiei mondiale, consider că ar fi benefic şi interesant un studiu al izvoarelor acestui principiu din legislaţia românească comparativ cu cele ale legislaţiilor europene, pentru a analiza modalităţile sale de aplicare şi de implementare în societatea contemporană.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Analiza izvoarelor principiului egalităţii din legislaţia română în contextul integrării euro-atlantice a României şi al globalizării – autor Cazacu Adrian Nicolae

ISBN 978-606-8129-22-8

Islamul din perspectivă doctrinară literară şi creştină – autor Liliana Dumitru

Fiecare dintre capitolele lucrării de faţă prezintă comparativ, din perspectivă teologică, credinţa islamică în comparaţie cu cea creştin- ortodoxă.

Lucrarea poate fi considerată un material util, o primă apropiere în cunoaşterea din perspectivă istorică dar şi literară a textului, pentru creştinii interesaţi de cunoaşterea Coranului dar şi a aspectelor de viaţă specifice musulmanilor.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Islamul din perspectivă doctrinară literară şi creştină – autor Liliana Dumitru

ISBN 978-606-8129-21-1

Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici, autor Maria-Simona Popescu

Nuvelistica lui Slavici s-a impus dintr-un bun început ca un exemplu creator în privinţa temeiniciei cu care autorul a ştiut şi a înţeles să motiveze artistic, în plan psihologic, toate demersurile existenţiale ale eroilor săi, impunând nu un caracter sau un personaj, ci o întreagă psihologie ţărănească, dimensionată în jurul ideii de unitate a familiei, ca punct de echilibru moral stabilit în acest univers primordial al satului, aspirând spre condiţia lucidă a modernizării, a propăşirii sale. Traversând nuvelistica lui Ioan Slavici, observăm cum însăşi perspectiva de abordare a problematicii lumii ţărăneşti evoluează, aprofundată mereu, de la exemplul ridicării economice şi morale a satului, până la marile şi dramaticele confruntări generate de însăşi inegalitatea socială a membrilor acesteia.

Prozatorul cuprinde epopeic toate temele majore ale mediului ţărănesc, cu profundele lor rezonanţe în plan psihologic, realizând o vastă, inegalabilă frescă socială a elementului poporan de la sfârşitul secolului al XIX-lea românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Realismul poporal în nuvelele lui Ioan Slavici- autor Maria-Simona Popescu

ISBN 978-606-8129-20-4

Ideea de rezistenţă prin cultură în opera lui Marin Preda, de Constanţa-Eugenia Jumugă

Viaţa lui Marin Preda este o „operă” la fel de interesantă ca şi opera sa propriu-zisă. Nu întâmplător, lucrarea „Viaţa ca o pradă” este văzută ca unul dintre cele mai bune romane ale autorului, deşi nu e decât biografie „romanţată’. Opera lui Marin Preda a fost scrisă de viaţa lui Marin Preda – oglindă a vieţii contemporanului său… La fel ca opera lui Ion Creangă, care, după observaţia aceluiaşi exeget, a fost scrisă de limba română, opera Iui Marin Preda a fost „scrisă” de un stil al epocii, pe care ulterior criticii l-au numit “stil moromeţian”.

Teza a fost structurată călăuzindu-ne de această idee despre cultură ca factor stilistic ordonator în opera lui Marin Preda. Este divizată în două secţiuni: Filozofia culturii în viziunea lui Marin Preda şi Mitul împlinirii prin filozofia culturii în romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”. Problemele abordate în subdiviziuni, cum ar fi semnele unei culturi aflate în destrămare, Ilie Moromete – simbol al credinţei în puterea salvatoare a culturii populare în optica lui Marin Preda ş.a. se înscriu în perimetrul celor două părţi (capitole) ale lucrării de faţă, imprimându-i o structură „rotundă” şi cuprinzătoare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ideea de rezistenţă prin cultură în opera lui Marin Preda – Constanţa-Eugenia Jumugă

ISBN 978-606-8129-19-8

Caietul profesorului de informatică – autor Cazacu Nina

Lucrarea Caietul profesorului de informatică (limbaj Pascal) este structurată în 6 capitole: Algoritmi, Tipuri de date, Back elementar sau iterativ, Recursivitate, Analiză combinatorică, Structuri dinamice, conforme Programei, prezentate într-un mod accesibil.

Dorinţa noastră este să-i ajutăm pe cei care, urmând acest profil de specialitate, nu sunt neaparat elevi de excepţie, ci doar elevi şi, spunem noi, viitori informaticieni.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Caietul profesorului de informatică – autor Cazacu Nina

ISBN 978-606-8129-18-1

Geografie: particularităţi psihopedagogice … autor Carmen Costache

Lucrarea Particularităţi psihopedagogice si metodice ale formării noţiunilor şi reprezentărilor de geografie la clasele I-IV se bazează pe un studiu documentat din punct de vedere psiho¬pedagogic, în lumina căruia s-au putut selecta experienţe didactice pe un timp relativ scurt întâlnite în practică, cât şi teorii moderne, active, ale învăţării.

A învăţa pe elevi să gândească geografic înseamnă să-i deprindem să privească fenomenele naturale şi sociale în continuă dezvoltare şi transformare, să pătrundă legăturile lor interne, interdependenţa dintre ele. În acest scop, am căutat, ca în timpul orelor de geografie, să nu prezint un fenomen separat, ci în contextul din care face parte. Astfel, elevii vor înţelege legătura fenomenelor studiate cu toate celelalte fenomene precum şi interdependenţa dintre ele.

Am pus accent pe aplicarea principiilor didactice, care lasă un câmp larg de iniţiativă creatoare a cadrului didactic, care trebuie să acorde fiecărui principiu ponderea cerută de conţinutul, scopul, obiectivele lecţiei de vârsta elevilor.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “ Particularităţi psihopedagogice si metodice ale formării noţiunilor şi reprezentărilor de geografie” – autor Costache Carmen Florina

ISBN 978-606-8129-17-4

Haideţi la serbare ! – autor Adriana Stancu

Haideţi la serbare !
Serbarea şcolară este un instrument eficient de lucru cu copiii/elevii, aceştia din urmă reuşind, „ascunşi” în spatele personajelor interpretate, al poeziilor recitate sau al cântecelor, să-şi exteriorizeze dragostea pentru Mama, pentru Pruncul Iisus, dragostea pentru Dascăl sau pentru Carte. În acelaşi timp, se ştie că serbarea este un mijloc de acumulare de noi cunoştinţe, dar ea asigură şi cadrul propice socializării.

Am strâns în această carte o suită de poezii, cântece, scenete, toate grupate în funcţie de trei evenimente mai importante, după părerea mea, de pe parcursul anului şcolar, al şcolarităţii elevului mic: Serbarea de Crăciun, Serbarea de 8 Martie, Serbarea Abecedarului.

Planul de desfăşurare al unei serbări nu este strict, ci poate fi ajustat în funcţie de colectivul clasei, de exigentele dascălului sau ale părinţilor. Deci, această culegere reprezintă numai un model de urmat în realizarea evenimentului întotdeauna unic pentru copil/elev – Serbarea.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a volumului de poezii” Haideţi la serbare ! – autor Adriana Stancu

ISBN 978-606-8129-16-7

Să cresc mare şi voinic – Ileana Duţă

Să cresc mare şi voinic. O carte mică, dar cu poezii mari, inspirate de delicata prezenţă a copiilor, într-o plăcută îmbinare de copilărie, educaţie şi muzicalitate a versului.

Poeziile sunt dedicate copiilor şi celor care au rămas copii, dincolo de orice vârstă, în lumea reală a inocenţei, singura lume în care putem fi [...]

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a – Romana Şufană

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a, publicat la Editura Sfântul Nicolae, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor de clasa a XI-a. Ca şi precedentele Ghiduri (pentru clasa a IX-a şi clasa a X-a), anterior publicate, noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative mai potrivite pentru clasa a XI-a, cum ar fi metoda ciorchinelui, a inteligenţelor multiple, dezbaterea, studiul de caz în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a - se conformează cerinţelor programei şcolare, se poate folosi la clasă şi se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română – clasa a XI-a

ISBN 978-606-8129-11-2