Domenii | Autori

Arhiva

Analiza formațiunilor paleozoice din Unitatea Măcin, autor Elena Stanculeanu

Munții Măcin, care constituie obiectul prezentei lucrări, se situează în partea sud-estică a țării, în treimea nordică a Dobrogei.
Aceștia sunt cuprinși între Dunăre la vest și Valea Tăiței la est, pe care o depășesc pe o anumită distanță, deoarece dealurile Boclugea și Coslugea, care aparțin Munților Macin, se găsesc la est de Valea Taitei.
Spre sud, zona se întinde până la paralela localităților Horia-Mircea- Vodă,-Traian-Valea Iaila.
Spre nord, Munții Măcin trimit ultimii martori până în Bugeac, mai departe, fiind acoperiți de depozite recente. La nord-vest de Dunăre, aceștia se continua sub forma unui lanț de munți îngropați, constituind Promontoriul Nord Dobrogean

Lecturați gratuit Analiza formațiunilor paleozoice din Unitatea Măcin, autor Elena Stanculeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2760-4

Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Pentru predarea noţiunilor teoretice de vocabular programa prevede un număr puţin de ore, dar valorificarea cunoştinţelor dobândite se regăseşte în studiul intregrat al disciplinei. Depinde, în mare măsură, cum reușește profesorul să combine metodele de învățare, astfel încât orice conținut predat să fie asimilat de către elev.
Cercetarea pe care am realizat-o pune în evidenţă utilitatea strategiilor didactice în asimilarea noţiunilor de vocabular. Datorită evoluţiei societăţii, limba română cunoaşte o mare dezvoltare care a dus la o rapidă îmbogăţire a vocabularului cu termeni noi. Acest fapt obligă profesorul de limba română să insiste asupra noţiunilor de vocabular care necesită explicaţii şi aplicaţii pentru ca elevul să deprindă corect competenţele de comunicare orală şi scrise.
Obiectivele cercetǎrii vizeazǎ componentele actului didactic: proiectare – predare – evaluare, relaţie care pune în valoare interactivitatea profesor-elev. Încercǎm sǎ rǎspundem astfel competenţelor avute în vedere de o adevǎratǎ lecţie de creativitate, lecţia de literaturǎ: stimularea gândirii autonome, reflexive, abordarea flexibilǎ a opiniilor, folosirea unor modalitǎţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textului literar.

Lecturați gratuit Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2744-4

Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Prin specificul său, religia, ca disciplină de învătământ, îşi propune să transmită cuvântul Domnului, care să devină duh şi viaţă (In 6,63) pentru fiecare participant la educaţie. Întrucât conţinutul educaţiei religioase derivă din învăţătura revelată, pentru a fi înţeles, trebuie ca elevii să fie mai sensibili şi mai receptivi. De aceea, este necesar ca ei să fie pregătiţi, moral şi spiritual, după cum urmăreşte şi scopul formativ al educaţiei religioase în şcoală.
Informaţiile sunt transpuse în practică în cadrul orelor de religie. Se cunoaşte faptul că, pentru atingerea finalităţilor educaţiei religioase, contextualizarea metodelor didactice reprezintă o importantă sarcină pentru profesor. De aceea, în partea a II-a a lucrării, cea pedagogico-metodică, am verificat următoarea ipoteză de lucru: icoana este un important suport didactic pentru ora de religie şi contribuie la o mai bună înţelegere a conţinuturilor lecţiei, în paralel cu aplicarea noilor metode active de predare-învăţare care fac apel la iniţiativa elevilor.
Am urmărit familiarizarea elevilor cu aceste valori ale Ortodoxiei, am arătat că icoana contribuie la trezirea, întreţinerea şi întărirea vieţii religioase, la cunoaşterea vieţii sfinţilor sau a evenimenteleor biblice studiate, că icoana este o bună formă a educaţiei religioase, că are o incontestabilă valoare educativă şi înlesneşte accesul către Dumnezeu.

Lecturați gratuit Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2743-7

Managementul învățării creative la vârsta preșcolară, autor Angela Moldovan

Am conceput această lucrare din dorinţa de a aduce ceva din propria experienţă, din instrumentele folosite de mine pentru a ajunge la sufletul preşcolarului şi a celor ce vin în contact cu el, în ideea de a-l sprijini în asimilarea cunoştinţelor predate, în cunoaşterea şi înțelegerea operațiilor matematice, dar pentru a-i dezvolta potențialul creator astfel încât rezultatul să fie unul creativ, original și util.

Lecturați gratuit Managementul învățării creative la vârsta preșcolară, autor Angela Moldovan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-43-5

Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Zona folclorică a Basarabiei reprezintă o parte a unui ţinut mai extins – Moldova. Această zonă îmbină armonios fondul general românesc, graiul moldovenesc cu particularităţile locale, determinate de amplasamentul geografic, aflându-se la hotarul cu alte culturi etnice.
Un act important din viaţa individului care se celebrează apelându-se la ceremonial este căsătoria, moment prin care familia şi colectivitatea recunosc oficial saltul ce marchează trecerea de la o categorie socială la alta, respectiv de la o grupă socio-dependentă, la alta independentă, cea a capilor de familie. În prezent rolul deosebit pe care nunta îl îndeplineşte în realizarea unei căsătorii nu este diminuat. Mai bogată sau mai modestă, nunta continuă să marcheze marele eveniment din viaţa omului. În pofida progresului tehnico-ştiinţific şi a marilor transformări ce s-au produs în societate şi în conştiinţa poporului, concepţiile ancestrale conservate şi transmise prin obiceiul nupţial despre necesitatea şi obligativitatea realizării acestuia s-au infiltrat adânc în spiritualitatea colectivităţii rurale şi nu numai. Nunta rămâne o manifestare colectivă cu un caracter organic în multitudinea ei de elemente şi forme. Studierea obiceiului de nuntă oferă un preţios material pentru cunoaşterea istoriei, culturii şi vieţii sociale a poporului. Păstrarea în repertoriul de nuntă a unor motive, melodii şi structuri arhaice, permit descoperirea unor laturi importante pentru înţelegerea evoluţiei gândirii muzicale.

Lecturați gratuit Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2763-5

Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Educaţia nu este un remediu miraculos sau o formulă magică ce permite deschiderea porţilor spre o lume în care toate idealurile pot fi atinse, ci unul dintre principalele mijloace disponibile pentru a cultiva o formă de dezvoltare umană mai adâncă şi mai armonioasă, ducând astfel la reducerea: sărăciei, excluderii sociale, ignoranţei, opresiunii şi războiului.
Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar abia recent, calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru învăţământul preuniversitar.
Pentru aceste motive managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar constituie tema lucrării noastre.

Lecturați gratuit Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2695-9

Varietăţi diferenţiabile. Operatorul Laplace, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Varietăţile diferenţiabile au apărut din necesitatea de a face geometrie pe spaţii neeuclidiene. Pe o varietate diferenţiabilă pot fi introduse structuri adiţionale. Un exemplu de varietate cu structură adiţională este varietatea Riemanniană pe care putem defini noţiunea de unghi şi cea de distanţă. Tot pe o varietate Riemanniană se poate introduce un operator diferenţiabil numit operatorul Laplace după numele matematicianului francez Pierre-Simon de Laplace (1749-1827). Acest operator joacă un rol important în fizică, fiind folosit, de exemplu, în modelarea propagării undelor, dar şi în matematică: funcţii ale căror Laplacieni se anulează se numesc funcţii armonice.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o scurtă introducere în teoria armonică pe varietăţi diferenţiabile.

Lecturați gratuit Varietăţi diferenţiabile. Operatorul Laplace, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2724-6

Algoritmi genetici, autor prof. Dadiana Dragomirescu

După cum sugerează şi numele, algoritmii genetici folosesc principii din genetica naturală. Câteva principii fundamentale ale geneticii sunt împrumutate şi folosite artificial pentru a construi algoritmi de căutare care sunt robuşti şi cer informaţii minime despre problemă.
Algoritmii genetici au fost inventaţi folosind modelul procesului de adaptare. Ei operează, în principal, cu şiruri binare şi folosesc un operator de încrucişare şi un operator de mutaţie.
Scopul acestei lucrări este de a face o introducere în programarea evolutivă şi de a prezenta unele noţiuni generale ale algoritmilor genetici.

Lecturați gratuit Algoritmi genetici, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2723-9

Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea de faţă se bazează pe o cercetare a problematicii alocării fondurilor europene, cu aplicaţie pe programele de cooperare transfrontalieră. Sunt descrise şi analizate atât fondurile de pre-aderare cât şi fondurile post-aderare, punându-se accent pe analiza lor comparativă. Este, de asemenea, prezentat un studiu de caz care poate fi folosit ca un exemplu de bune practice pentru o ţară care beneficiază în continuare de fonduri Phare.

Lecturați gratuit Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2719-2

Contribuția jocului didactic la îmbunătățirea capacității de comunicare la vârsta preșcolară, autor Ioana Bratu

În cadrul activității mele didactice am constatat că un rol foarte important în dezvoltarea personalității copilului preșcolar îl are dezvoltarea capacității de a comunica, iar cea mai importantă formă de comunicare o reprezintă comunicarea verbală. Aceasta necesită dezvoltarea și educarea limbajului, oferindu-i copilului posibilitatea de a se descurca cu uşurinţă în mediul care îl înconjoară şi în relaţie cu cei din jur. Dezvoltându-și corect de la vârsta preşcolară această capacitate, copilului i se deschid larg porţile spre integrarea socială de mai târziu, deoarece îi oferă posibilitatea de a-şi exprima gânduri, impresii, păreri, cerinţe, de a-și manifesta trăirile afective etc.

Lecturați gratuit Contribuția jocului didactic la îmbunătățirea capacității de comunicare la vârsta preșcolară, autor Ioana Bratu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2728-4

Dialogul – aspecte definitorii, autor Maria Nicoleta Dan

Dialogul este cea mai utilă și eficientă metodă de a dezvolta relații interumane. Înțelegându-se, oamenii pot face diferite schimburi de informații. Prin dialog oamenii se pot cunoaște și astfel se pot dezvolta diferite relații. Dialogul este prezent atât în viața de zi cu zi a oamenilor, cât și în opere literare. Aici, cele care dialoghează sunt personajele literare, pe care noi le cunoaștem bine atât prin acțiunile pe care le întreprind, cât și prin modul în care comunică cu celelalte personaje.

Lecturați gratuit Dialogul – aspecte definitorii, autor Maria Nicoleta Dan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2718-5

Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Relațiile româno-italiene reprezintă în contextul actual, mai mult ca niciodată, un subiect de actualitate. Este un subiect asupra cărora istoricii nu au insistat foarte mult de-a lungul timpului, dar care, în perioada actuală, stârnește mult interes.
Legături mai profunde ale românilor cu italienii apar în momentul în care se afirmă conștiința națională a românilor și se cristalizează ideea originii comune, latine, a românilor și italienilor.

Lecturați gratuit Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2735-2

Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Studiul monografic al unei localități presupune o analiză a componentelor de bază ale așezării respective: repere geografice, evoluție istorică, populație, instituții, dezvoltare economică, viață cotidiană. Municipiul Motru este una din cele mai tinere așezări ale țării, fiind înființat în 1966, însă, în această lucrare nu mi-am propus să mă refer strict la perioada de existență a orașului, ci voi merge mult mai departe în timp și mă voi ocupa de evoluția istorică a așezărilor din zona municipiului Motru, pe structura cărora a fost construit orașul.
În ceea ce privește motivația științifică a alegerii acestei teme, zona Motrului a avut o evoluție interesantă din punct de vedere istoric, dar, din păcate, insuficient ilustrată în lucrări de specialitate.

Lecturați gratuit Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2734-5

EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Europenizarea, ca parte integrantă a globalizării, este un fenomen de neignorat al lumii contemporane, care, în ciuda controverselor încă active referitoare la valorizarea sa pozitivă sau negativă, îl obligă pe individul european să se adapteze unor realități imposibil de tăgăduit: anularea graniţelor fizice dintre statele lumii, libera circulaţiea informaţiilor și a indivizilor, dacă nu chiar migrația masivă către zonele de maxim interes economic și financiar.
Beneficiile evidente includ oportunităţile hipermultiplicate ale individului de a cunoaşte realităţi străine de propria origine, de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra lumii, ca spaţiu deschis, dar absolut cognoscibil, dispus de a fi luat în stăpânire. Nevoia de deschidere devine trăsătura dominantă a unei societăţi formate din identităţi care se oferă alterităţii. Însă, pentru ca toată această deschidere să fie cu adevărat funcțională, omul actual trebuie să acorde mult mai multă atenție limbajului, ca mijloc esențial de interacțiune umană autentică.
În acest context, care include și pericolul iminent al unui Brexit ce va reconfigura imaginea mondială a Europei, limba engleză rămâne în continuare parola de conectare la teritoriul cel mare, o structură comunicativă stabilă prin care individul poate pătrunde în Europolis. Indiferent de naționalitate, oamenii conștientizează, din ce în ce mai acut, necesitatea stăpânirii limbii engleze pentru a putea accede la darurile lumii deschise.
De aceea, cărți precum Embracing English through Exercises. 15 Lessons for Improving Your English, scrisă de doamna prof. Georgeta-Gabriela Udrea, sunt nu numai bine-venite, ci obligatorii. Având o structură clară și oportună, lucrarea vizează, în primul rând, dezvoltarea competențelor de comunicare în cea mai utilizată limbă străină, competențe indispensabile unui individ adaptat la profilul contemporaneității. Cele 15 „lecții” includ un set de întrebări premergătoare textului, care-l invită pe lector la dezinhibare conversațională, un text pe teme de interes actual și o suită de itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi, care îmbină în mod eficient noțiunile de vocabular cu cele de gramatică. Prin urmare, cartea de față constituie un instrument de lucru util, antrenant și eficient, care poate fi folosit atât la clasă, sub îndrumarea unui profesor specializat, cât și în cadrul pregătirii autodidacte.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2726-0

Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Celebrei definiții a omului drept „ființă socială” i se subordonează implicit și statutul acestuia de „ființă competițională”. Cu alte cuvinte, odată cu grupul social, se instaurează și concurența, ca lege internă a dinamicii grupului. Aceasta face obligatorie stratificarea indivizilor în funcție de abilitățile prin care pot servi obiectivelor comunității. Pe poziția superioară a ierarhiei se situează, în mod evident, liderul, instanță care, prin natura sa hegemonică, a suscitat dintotdeauna fascinație și interes.
O lucrare precum cea propusă de domna prof. Georgeta-Gabriela Udrea este, așadar, cât se poate de bine-venită, mai ales în contextul actual, când, după o traumatizantă dictatură comunistă ce a denaturat până la tragism conceptul, acesta a intrat timid într-o etapă de firească reabilitare. Pentru a fi acceptat și validat ca atare, liderul autentic trebuie să se impună în grup prin calități și abilități de valoare, nu prin teroare sau prin subminarea raporturilor de putere. Comunicarea eficientă a unui lider tocmai asta face: detaliază fișa caracterologică și axiologică a liderului adevărat, care nu-și propune să domine, ci să îndrume, să organizeze și să coordoneze, care nu încearcă să manipuleze mulțimea, ci, dimpotrivă, să contribuie alături de mulțime la succesul comun. Structurată pe trei părți, lucrarea, fără a se dori exhaustivă, se focalizează mai ales pe abilitățile de comunicare, pârghii esențiale prin care liderul autentic își gestionează resursele umane.
Așadar, cartea de față propune o variantă onestă, realistă și documentată de portretizare a liderului, văzut ca individ competent și abil, animat de idealuri comune cu ale comunității în fruntea căreia se poziționează, și nu ca statut social, ca rol asumat superficial, doar pentru împlinirea nevoilor individuale.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2725-3

Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Limba scrisă se prezintă în general într-o formă mai îngrijită decât limba vorbită şi, de aceea, pentru a scrie corect, elevii trebuie să se exprime corect oral. Familiarizarea acestora mai întâi cu noţiunea de propoziţie, de care se leagă apoi toate cunoştinţele de morfologie şi sintaxă, constituie punctul de plecare în scrierea de către elevi a primelor cunoştinţe despre limbă. Cel care scrie are posibilitatea să cântărească fiecare cuvânt în parte, să revină asupra formulării şi s㬺i corecteze greşelile, fără ca efortul depus în acest sens să devină vizibil.
Rezultatul unei operaţii de normare a scrierii este ortografia, care are în vedere numai ceea ce se consideră a fi corect în sistemul de scriere dat; liniile mari de directivă se stabilesc în ortografie după anumite principii. Cuvântul „ortografie” provine de la grecescul „orthos”, care însemnă drept, corect, şi „graphos”, cu sensul de scriere. Deci, prin ortografie se întelege scrierea corectă sau, mai precis, totalitatea regulilor care stabilesc scrierea corectă a unei limbi. Ortografia constituie nu numai o sarcină a şcolii, ci şi o problemă de politică culturală.

Lecturați gratuit Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2621-8

Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Calitatea unei scrieri corecte este determinată de buna organizare şi desfăşurare a calităţii instructive-educative la clasa pregătitoare, apoi la clasa I în cele trei perioade: preabecedară, abecedară şi postabecedară.
În perioada preabecedară, introducerea copilului în procesul scrierii trebuie privită cu multă grijă. Reuşita însuşirii scrierii depinde şi de dezvoltarea auzului fonematic, a pronunţiei, a percepţiei formei literelor şi a spaţiului. Scrierea nu este o simplă dexteritate manuală, ci ea presupune şi înţelegerea raporturilor spaţiale dintre elementele, distanţele, legăturile diferitelor semne grafice.
Din această cauză, prin activităţile desfăşurate în această perioadă, am reuşit să deprind elevii să se orienteze în spaţiul grafic, să cunoască direcţiile, să perceapă clar formele, să le deosebească, să-şi dezvolte gustul şi grija pentru forma frumoasă şi pentru ordine.
În perioada abecedară, pe lângă însuşirea citirii corecte şi conştiente, învăţătorul are sarcina să înveţe pe elev să scrie corect, lizibil şi cu acurateţe. Elevul trebuie să perceapă semnele şi simbolurile scrise, asociindu-le cu valoarea lor fonetică.
Perioada postabecedară vizează, îndeosebi, continuarea sarcinilor din perioada abecedară. Cu ajutorul lecţiilor de la sfârşitul manualului, elevii îşi consolidează scrisul şi, odată cu aceasta, ortografia şi punctuaţia.

Lecturați gratuit Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2720-8

Poezii și fabule însoțite de fișe de lectură, autor Constantin Porojan

Am realizat acest material ca pe un auxiliar didactic (mijloc de învățământ) cu scopul de a forma și dezvolta gustul pentru lectură al elevilor, dragostea și respectul pentru carte, creativitatea, imaginația, gândirea critică etc. Propun texte în care cititorii pot identifica personaje, însușiri și acțiuni ale acestora, pot analiza și găsi soluții în rezolvarea unor situații diverse, întâmplări din care pot extrage mesaje și învățături și, nu în ultimul rând, să aplice competențele dobândite în contexte reale de viață. De asemenea, aprofundând actul citirii, pot pătrunde în lumea imaginară prezentată în text, pot vedea, auzi, pipăi, gusta și mirosi elemente ale mediului înconjurător, fenomene ale naturii, trăind anumite stări sufletești, empatizând sau nu cu personajele.
Îndemn la lectură pentru că aceasta dezvoltă limbajul și vocabularul copiilor, oferă modele de viață, formează și modelează caractere, pregătindu-i pentru viitoarele experiențe.

Lecturați gratuit Poezii și fabule însoțite de fișe de lectură, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2714-7

Litoralul Mării Negre în sectorul Agigea-Tuzla. Lacul Agigea – studiu de geografie fizică, autor Oana Emilia Matei

Încercarea mea modestă de a descifra şi detalia unele informaţii cu privire generală asupra zonei s-a completat cu însuşirea unor date strict de natură hidrografică şi dinamică, pe care le-am obţinut din diferite surse scrise, date care m- au ajutat la trasarea unor concluzii adecvate. Diferitele metode de prelucrate a datelor de specialitate s-au concretizat în realizarea unor materiale grafice care să ilustreze modul de producere a unor fenomene climatice sau de natură hidrologică specifice ţărmului mării.

Lecturați gratuit Litoralul Mării Negre în sectorul Agigea- Tuzla. Lacul Agigea – studiu de geografie fizică, autor Oana Emilia Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2711-6

Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, învățătorul poate alege strategii didactice variate (analogice, inductive, deductive, algoritmice, euristice etc.) pentru realizarea acestora.
Am ales această temă deoarece formarea conduitei morale prin intermediul celor două discipline de profil: Dezvoltare personală și Educație civică dar și prin celelalte discipline și activități școlare și extrașcolare au o însemnată importanță în dezvoltarea trăsăturilor morale și astfel se formează o bază, încă de la o vârstă fragedă, pe care, ulterior, se vor construi caractere și personalități ce conturează individul ce va fi parte integrantă a societății în care trăim.

Lecturați gratuit Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2710-9

Specificul vârstei școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Locul jocului ca activitate predominantă este luat treptat de învățare care devine tipul fundamental de activitate. Această nouă condiție îi modifică existența și acționează profund asupra personalității copilului. Sunt introduse în fluxul activității copilului, un anumit orar, anumite planuri și programe cu valoare structurată pentru activitate . Adaptarea la viața de școlar, la ocupațiile și relațiile școlare presupune o oarecare maturitate din partea copilului, care să-i asigure capacitatea de a renunța treptat la activitatea îngustă din mediul familial și la interesele imediate ale jocului pentru a pătrunde într-un nou univers de legături sociale și de asumarea unor îndatoriri.

Lecturați gratuit Specificul vârstei școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2709-3

Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Prin această cercetare, am urmărit modul în care utilizarea și valorificarea resurselor T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română crește motivația elevilor pentru învățare și duce la îmbunătățirea performanțelor acestora. Utilizarea T.I.C. la orele de limba şi literatura română se face cu scopul de a crea abilităţi, competenţe şi de a dezvolta cunoştinţele de cultură generală şi de specialitate.

Lecturați gratuit Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2698-0

Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată puternic de transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate. Cadrul general şi politicile comunitare pentru e-learning se legitimează prin obiectivele strategice ale Uniunii Europene, afirmate în documentele elaborate de Comisia Europeană, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane. Aceste obiective pot fi atinse printr-o transformare la nivelul sistemelor de educaţie din Europa, pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza în mod cât mai eficient, pentru a creşte accesul la resurse educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învățare.

Lecturați gratuit Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2697-3

Un outil en classe de fle: la chanson comme document authentique, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Apprendre une langue c’est avoir la disposition de voir le monde d’une autre manière, découvrir un univers autre que le sien. Pour créer le désir d’apprendre on doit se créer une stratégie par l’intermédiaire de laquelle on réalise un lien affectif positif entre l’élève et la langue. On doit envisager l’apprentissage du français comme une approche qui fait appel à tous les sens. Et d’ici le besoin de diversifier les outils pédagogiques. La valeur des activités dépend en bonne mesure de la formation et de la personalité de l’enseignant, mais aussi des matériels pédagogiques et des aides divers dont il dispose. Il fait partie du travail de chaque enseignant d’évaluer son travail et de tâcher de le perfectionner pendant toute sa carrière (ou même vie). C’est-à-dire, il doit chercher de nouvelles pistes dans ses méthodes d’enseigner, quoique déjà bonnes, et exploiter de nouveaux matériels, tout cela en vue de créer une leçon encore meilleure que la précédente.

Lecturați gratuit Un outil en classe de fle: la chanson comme document authentique, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2695-9

L’EMPLOI DU CONDITIONNEL. Corpus d’analyse: le roman LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Le conditionnel a fait l’objet de recherches multiples tant pour sa valeur en langue que pour ses nombreux effets de sens en discours. Après avoir appris à l’école que le conditionnel était un mode, nous parlons aujourd’hui d’un conditionnel-temps, faisant partie intégrante du mode indicatif de par sa morphologie, empruntée – à la fois – à l’imparfait et au futur, ce qui lui vaut l’appellation courante de futur du passé.
Par le conditionnel, une éventualité quelconque est située par rapport à d’autres paramètres que le moi-ici-maintenant, et la distorsion qui en résulte a des effets différents selon qu’elle porte principalement sur le locuteur, sur le monde, sur le temps, ou sur des combinaisons diverses. Mais cette constante, précisément, génère des désaccords, selon la coordonnée qui est mise en focus: le conditionnel est considéré tantôt comme un temps de l’indicatif, avec ce que cela comporte d’emplois modaux, tantôt comme une forme verbale à valeur modale, renvoyant à un monde différent du monde réel par des données introduites sous le signe de suspension «…si…», tantôt encore comme une forme verbale à valeur modale par laquelle le locuteur se distancie de l’information transmise, en abandonnant la parole à un énonciateur.
Pour ces raisons le conditionnel constitue le thème de notre recherche.

Lecturați gratuit L’EMPLOI DU CONDITIONNEL. Corpus d’analyse: le roman LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2694-2

T.M. Plautus – Aulularia. Încercare de analiză a vocabularului plautin, autor Camelia Gheorghișor

Dacă la începuturile ei, limba literaturii beletristice, în special epopeea și tragedia (Livius Andronicus și Naevius), reprezenta prelungirea stilului oficial, prin Plaut și Ennius se marchează începutul unei perioade calitativ noi. Asistăm, pe de o parte, la o primă specializare stilistică pe genuri, și pe de alta, la o încercare de a se constitui un stil specific poeziei, diferențiat nu numai de vorbirea curentă, dar și de stilul oficial din care a luat naștere.
Adresându-se unui public destul de larg, comedia plautină abandonează stilul oficial și prelucrează artistic limba curentă, creând o limbă poetică specifică genului, cu un grad destul de ridicat de artificialitate. Pe plan lexical, caracteristica o constituie prezența, alături de elemente populare autentice, a unor creații de cuvinte expresive, adesea cu efecte de surprize, cele mai multe în spirit popular sau parodiind procedee specifice altor stiluri.

Lecturați gratuit T.M. Plautus – Aulularia. Încercare de analiză a vocabularului plautin, autor Camelia Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2699-7

Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Timpul reprezintă pentru fiecare dintre noi un factor în funcție de care ne derulăm și planificăm activitățile cotidiene, putând deveni un factor de stres fără o corectă prioritizare și planificare, adică fără un management al timpului eficient. Pentru a ne construi un management bun al timpului ar trebui să avem în vedere un management personal care să urmărescă planificarea atentă a activităţilor, stabilirea priorităţilor etc.
În primul rând, pentru a realiza o planificare cât mai eficientă a timpului putem respecta următoarele etape: stabilirea unui set de obiective axat pe un număr restrâns de domenii considerate domenii-cheie, planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor (pe durata planificată realizării complete a obiectivelor, săptămânal, zilnic), stabilirea priorităţilor astfel încât să se asigure o succesiune logică în îndeplinirea sarcinilor şi corelarea între complexitatea sarcinii şi timpul alocat îndeplinirii ei și stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea îndeplinirii sarcinilor.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2681-2

Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea propune o abordare metodico-ştiinţifică a creaţiei lirice moderniste autohtone, cu intenţia de a oglindi diversitatea tematică, stilistică şi de viziune a poeziei moderniste interbelice, fiind analizate creaţiile scriitorilor incluși în manualele școlare alternative și în programa pentru Examenul Național de Bacalaureat: Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
Creaţia modernistă nu este doar o sinteză a poeziei româneşti, ci şi expresia unei lărgiri fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, precum şi a sincronizării cu marea poezie europeană. Peisajul poeziei româneşti din perioada interbelică se caracterizează printr-o multitudine a formelor literare (de la suprarealism şi expresionism la experimentalism şi fior metafizic, ermetism şi spiritualism, până la imagism şi poezie chtonică), constituindu-şi propriul domeniu imaginar şi univers ideatic.
Alegerea temei s-a făcut şi datorită preferinţei personale pentru această epocă literară, caracterizată de fior metafizic, de o descătuşare a marilor energii creatoare şi de răsturnarea tiparelor poeziei.

Lecturați gratuit Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2680-5

Calcul integral. Opțional de extindere la matematică. Repere metodologice, autor Constantin Pricoiu

Lucrarea prezintă puncte de vedere proprii referitoare la elaborarea unui opţional de extindere la clasa a XII-a-profil real- cu titlul „Calcul integral”, precum şi exerciţii deosebite de calcul a primitivelor. Aceasta cuprinde trei capitole: Curriculum. Curriculum la decizia şcolii; Repere metodologice privind disciplinele opţionale şi Calculul primitivelor – aprofundare şi performanţă.
Chiar dacă în lucrarea de faţă nu am putut epuiza multitudinea de aspecte legate de studiul primitivelor, consider că această lucrare poate fi un început de pledoarie pentru frumuseţea şi importanţa matematicii şi în acelaşi timp, un ghid metodologic util profesorilor aflaţi la debutul carierei, mai ales privitor la elaborarea şi implementarea disciplinelor opţionale de matematică în şcoală.

Lecturați gratuit Calcul integral. Opțional de extindere la matematică. Repere metodologice, autor Constantin Pricoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2676-8

O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea este rezultatul a zece ani de abordare didactică a textelor și autorilor români în liceu lucrând cu diferite manuale și trecând printr-o schimbare de programă școlară, dar și printr-o inevitabilă schimbare de preferințe literare a tinerei generații, tot mai îndepărtată de literatura considerată canonică.
Într-un asemenea context, profesorului îi revine dificila misiune de a reconcilia politica educațională și cultural-critică, programa școlară, manualele și „gustul” receptorului – elev, forțând limitele a ceea ce era considerat canonul literar estetic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor și așteptărilor actuale. Nu în ultimul rând, profesorul trebuie să opereze permanent schimbări în metodologia propriei predări pentru a putea face accesibile înțelegerii texte inedite, pentru a-l învăța să interpreteze și să aprecieze corect, astfel încât odată plecat de pe băncile școlii să fi căpătat reperele unei reale paradigme axiologice literare.
Am întreprins astfel, o cercetare metodică a canonului școlar pornind de la datele obținute în mod concret în activitatea didactică. Primul pas îl reprezintă analiza modului în care are loc receptarea canonului impus de programa școlară. Ne vom referi la comprehensiunea și interpretarea textului literar, precum și eficiența utilizării metodelor moderne în predarea autorilor și textelor canonice.

Lecturați gratuit O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2674-4

Mircea Eliade. Iubirea – un mit personal, autor prof. Tănase Elena Violeta

Personalitatea complexă a lui Mircea Eliade face ca opera sa să nu poată fi privită decât ca sinteză complexă între universul ştiinţific şi cel ficţional, păstrând totdeauna ca fundal existenţa sa istorică.
Născut la 9 martie 1907, după cum declară în Memorii, primele sale amintiri se leagă de bunicul din partea tatălui, cel care, plimbându-l pe Strada Mare din Tecuci pe la patru sau cinci ani, îi prilejuieşte prima experienţă de „beatitudine nemaicunoscută”, căci, atârnat de mâna acestuia, zăreşte printre zecile de oameni o fetiţă cam de vârsta sa, purtată şi ea de mână de bunic. Copilul are în acel moment o primă revelaţie necunoscută care îl poartă, cu fiecare rememorare, într-o lume distinctă de cea în care trăia, o lume suspendată în sine, la care nimeni altcineva nu are acces.

Lecturați gratuit Mircea Eliade. Iubirea – un mit personal, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2673-7

Canonul literar românesc – între conservarea valorilor și necesitatea revizuirii, autor prof. Tănase Elena Violeta

Scopul lucrării este de a răspunde la întrebări privind necesitatea revizuirii canonului didactic, înțeles ca listă ierarhică stabilită nu de către beneficiarii de educație, ci de către forumuri legislative exterioare fenomenului receptării literaturii de valoare de către tinerii din ziua de astăzi, revizuire în absența căreia pare că plăcerea de a citi devine un sentiment din ce în ce mai puțin prezent în sufletul adolescenților.

Lecturați gratuit Canonul literar românesc – între conservarea valorilor și necesitatea revizuirii, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2672-0