Domenii | Autori

Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Călătoria nu trebuie privită ca o simplă deplasare locală, ci ca o profundă dorință de schimbare, ca o nevoie de noi experiențe. Potrivit concepției lui Jung ea este mărturia unei nemulțumiri care împinge la căutarea și descoperirea de noi orizonturi. Din acest punct de vedere călătoria simbolizează deci “o aventură” și o cercetare, fie că este vorba de o comoară sau de o simplă dorință de cunoaștere, concretă sau spirituală.”
Simbol al căutarii, al inițierii, al perfecționării și al cunoașterii, călătoria este întotdeauna desprinderea de un centru sau căutarea unui centru și, deci, o devenire spirituală, o transformare. Centrul, loc al condensării forțelor opuse, a fost asimilat în culturile arhaice cu locul unde se întâlnește cerul cu pământul. Asemenea călătoriei, centrul are valoare axiologică, sacrală.
Epica orală vorbește despre motivul călătoriei facută de diferiți eroi care se află în căutarea unei valori; aspirația acestora poate fi împlinită (ca în basm) sau nu (călătoria eșecului din legendă).

Lecturați gratuit Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2232-6

Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea de față a apărut din dorința de a-i face pe elevi să deslușească tainele naturii și ale vieții prin conexiunea între conținuturile învățate la orele de biologie și viața reală, de a le dezvolta elevilor pasiunea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie, imaginaţia, prin utilizarea strategiilor didactice ce pun accent pe formarea deprinderilor practic-aplicative.

Lecturați gratuit Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2230-2

Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Activitatea corectiv recuperativă trebuie să înceapă încă de timpuriu începând cu copiii preşcolari şi şcolarii mici pentru a evita transformarea tulburărilor de vorbire în deprinderi greşite şi pentru a înlesni desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii adecvate.

Lecturați gratuit Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2228-9

Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Studierea formelor şi figurilor în învăţământ a beneficiat de modificări spectaculoase fiind vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt ce are implicaţii majore în formarea tinerei generaţii.
Pentru abordarea formelor geometrice se porneşte de la studiul unor figuri concrete, ce exprimă trăsături esenţiale ale realităţii obiective, apoi se elaborează propoziţii abstracte.
Prin această modalitate, gândirea concretă şi cea abstractă se împletesc, având un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacităţii deductive.

Lecturați gratuit Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2227-2

Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Şcoala de azi trebuie să urmărească în primul rând formarea omului demn de cugetul lui, să-l iniţeze, să valorifice în fiecare elev energiile latente, să-l aducă la nivelul unei gândiri critice, să-l îndrume spre cunoaşterea şi înţelegerea lumii şi a propriei persoane.
Resuscitarea interesului pentru literatură, ca element important pentru formarea copilului reprezintă un factor important în dezvoltarea pedagogică actuală.
Dacă obiectivul fundamental al predării-învăţării literaturii în şcoală este formarea lectorului capabil să utilizeze instrumente de apreciere şi evaluare (nu neapărat al unui specialist), formarea unui cititor conştient de alegerea sa şi de gustul său, este necesar să analizăm mai întâi, prin raportare la modelul abstract al idealului nostru pedagogic, experienţa reală a copilului. Este vorba de a exploata pertinent şi creator curiozitatea nativă a elevilor, evitând, printr-o riguroasă abordare a lecturii, atât cea obligatorie cât şi cea suplimentară, consumarea subproduselor literare, lectura întâmplătoare etc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2225-8

Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Industria alimentară are rolul de a produce alimente de calitate superioară sub aspectul inocuităţii (calităţii igienice), valorii nutritive, însuşirilor senzoriale şi estetice. Starea de sănătate a consumatorilor este asigurată dacă aceştia consumă alimente salubre (care nu conţin factori ce ar produce îmbolnăvirea). Pericolul ca acest aliment să devină dăunător pentru om rezultă din contaminarea sau poluarea acestuia cu organisme sau cu substanţe chimice.
Aşadar, calitatea alimentelor este hotărâtor influenţată de calitatea materiilor prime. Indiferent de măsurile ce s-ar putea lua în procesul tehnologic de prelucrare, nu se poate obţine un produs finit de calitate superioară dintr-o materie primă de calitate inferioară.
De aceea, se impune o organizare amănunţită a recepţiei materiilor prime şi primirea pentru prelucrare numai a acelora care corespund tuturor condiţiilor de calitate.

Lecturați gratuit Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2224-1

Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lecturați gratuit Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2223-4

Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Alegerea acestei teme este motivată de importanța deosebită a înțelegerii noțiunilor specifice stilului beletristic în contextul actual al învățământului românesc. Dacă în etapa anterioară studiul limbii și literaturii române își propunea să formeze ”un orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe” (Pamfil, A.-”Lb. și lit. rom. în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Pitești, Ed Paralela45, 2003, p.9), actuala reformă își propune să formeze ”un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.”( Programe școlare. Limba și literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009, p.2). Acest lucru se poate realiza la clasă prin desprinderea de metodele tradiționale de lucru și folosirea eficientă a metodelor moderne.

Lecturați gratuit Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2229-6

Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

În general, paradisul este asociat cu lumina dumnezeiască, dătătoare de viaţă. De asemenea, lumina reprezintă chintesenţa înaltului ca realitate sensibilă. Observăm, la Macedonski o legătură extrem de rezistentă între cultul luminii şi chemarea începuturilor, între regresul către luminile iniţiale şi albul strălucitor al peisajului care reconstituie aceste lumi.Lumina solară şi lumina nopţii sunt foarte bine delimitate în „Thalassa”.

Lecturați gratuit Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2222-7

Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lecturați gratuit Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2221-0

Însușirea noțiunilor specifice ariei curriculare matematica și științe prin lecțiile de lectură. Aplicații la clasa a II-a, autor Mariana-Floarea Bor

Arta de a conştientiza, de a dezvolta interesele, de a face să înţeleagă cunoştinţele privitoare la mediul înconjurător este condiţionată de dezvoltarea competențelor de lectură și măiestria cu care învăţătorul îndrumă lectura elevilor. Esenţa măiestriei pedagogice, rezidă în capacitatea învăţătorului de a găsi forme şi mijloace de activitate, de natură să corespundă diverselor situaţii educaţionale determinate de particularităţile anumitor elevi, pentru ca astfel să fie, în final, asigurată reuşita la învăţătură a tuturor. Învăţătorului îi revine sarcina de a organiza activitatea copilului în mod judicios, pentru ca acesta să aibă încredere în propriile forţe. Trebuie de asemenea sa-l stimuleze pornind de la texte și probleme accesibile.

Lecturați gratuit Însușirea noțiunilor specifice ariei curriculare matematica și științe prin lecțiile de lectură. Aplicații la clasa a II-a, autor Mariana-Floarea Bor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2202-9

Strategii didactice interactive utilizate în predarea–învățarea–evaluarea capitolului „Oxizi” (la clasa a VIII-a), autor Maria Ardeleanu

Voi analiza modul în care motivaţia extrinsecă şi intrinsecă, colaborarea între membrii unei echipe de lucru, va stimula elevii unei clase, clasa experiment, fiind studiu experimental-ameliorativ. Este cunoscut faptul ca stimulați prin abțibilduri sau diplome sau note mai mari, elevii sunt implicați mai mult, mai ales dacă lucrează pe echipe.

Lecturați gratuit Strategii didactice interactive utilizate în predarea–învățarea–evaluarea capitolului „Oxizi” (la clasa a VIII-a), autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2212-8

Activités théâtrales a l’expression orale, autor Violeta Măzăroaie

L’objectif de cet outil sera d’ameliorer le progrès d’apprentissage du français langue etrangère dans les classes où on insère les activités dramatiques. Nous essayons de donner quelques raisons pour lesquelles une pièce de théâtre bien choisie peut offrir plusieurs pistes pédagogiques, peut suggérer des pratiques pédagogiques interactives et finalement, peut contribuer à ce qu’on dise le français est une langue vivante.

Lecturați gratuit Activités théâtrales a l’expression orale, autor Violeta Măzăroaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2207-4

Stratégies d’acquisition de la compétence de communication par les activités théâtrales, autor Violeta Măzăroaie

Si on demande si on peut faire apprendre le français avec du théâtre, la réponse est plus qu’évidente : oui ! Les bénéfices en sont nombreux. Les apprenants pourront améliorer leur prononciation, enrichir leur vocabulaire, faire de la grammaire implicite, entraîner leur mémoire par des exercices de mémorisation etc.
Mais ce qui me semble le plus important c’est qu’il aboutira à tout cela par les biais du plaisir et du divertissement. Le théâtre rompt la monotonie des cours traditionnels qui visent explicitement la grammaire et le vocabulaire. Les répliques, les didascalies, les mouvements scéniques amusent et créent une disposition favorable à l’apprentissage. Grâce à l’intéractivité, les élèves prennent plaisir à apprendre.

Lecturați gratuit Stratégies d’acquisition de la compétence de communication par les activités théâtrales, autor Violeta Măzăroaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2206-7

Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

În cadrul acestei lucrări este analizată modalitatea prin care se pot implementa și evalua schimbările curriculare prin formularea de politici privind îmbunătățirea calității implementării la nivelul ciclului primar, reprezentând totodată un exercițiu de reflexie asupra rolului, principalelor schimbări și provocări cu care se confruntă învățământul primar la începutul mileniului III.

Lecturați gratuit Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2199-2

Studiu privind fundamentarea plăților făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Sectorul privat de asistenţă medicală obligă prin însăşi natura lui, la plata prestaţiilor după reguli economice, aşa cum se procedează pentru toate entităţile economice prestatoare de servicii. CNAS, ca instituţie publică, primeşte alocaţii bugetare (clasificate ca atare) doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării ei; fondurile alocate pentru plata serviciilor medicale nu au acest regim şi trebuie folosite după reguli economice comune ambelor părţi
contractante.
Din aceleaşi resurse financiare şi în aceleaşi condiţii contractuale se finanţează şi serviciile medicale prestate de spitalele de stat, de unităţile de recuperare medicală, etc.
Toţi aceşti furnizori de servicii medicale, fie din sfera privată, fie din sistemul bugetar, generează costuri pentru serviciile prestate, costuri care trebuie recuperate prin calculaţiile de tarif.
Orice contract de prestări de servicii prevede cantitatea, tariful pe u/m şi valoarea totală convenită între părţi; suma lor, în cazul asigurărilor de sănătate reprezintă necesarul real de fonduri pentru finanţarea sistemului, necesar care trebuie acoperit din surse proprii şi din surse atrase în caz de deficit.
Aceste realităţi ar trebui să stea la baza construcţiei mecanismului de tarifare, de contractare şi decontare a serviciilor medicale şi repartizare a fondurilor pe domenii.
Din păcate, mecanismul reglementat nu are încă o abordare economică, nu se bazează pe costurile reale ale furnizorilor respectivi, pe ofertele de servicii medicale ale acestora, adică pe informaţii de la baza sistemului prelucrate succesiv către vârf, ci pe proceduri relativ bugetare de defalcare a fondurilor disponibile şi de calculare a tarifelor în limita acestora, totul făcut de la nivel central.

Autorul

Lecturați gratuit Studiu privind fundamentarea platilor facute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1694-3

O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Competenţele propuse prin programa de „ O POVESTE CU ȘTIINȚE I” au în vedere profilul de formare al absolventului de gimnaziu şi sunt corelate cu finalităţile educaţiei propuse în diverse documente naţionale şi europene. Reuşita socio-profesională a elevului înseamnă cultivarea spiritului, a responsabilităţii, a asumării de roluri şi sarcini, implicare, asertivitate, dorinţă de cunoaştere şi autocunoaştere, gândire critică şi adaptabilitate, stabilirea priorităţilor, optimizare, discernământ, respectarea regulilor.

Descărcaţi gratuit O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1771-1

Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specificului sadovenian din per-spectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice nece-sare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se contu-rează în opera sadoveniană și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel nara-tiv, construind personaje și intrigi saturate de mister.

Descărcaţi gratuit Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1562-5

Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche


Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specifice prozei lui Carlos Fuentes din perspectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice necesare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se conturează în opera scriitorului mexican și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel narativ prin construcția unor discursuri misterioase și a unor personaje ce sunt ridicate la rangul de mit.

Descărcaţi gratuit Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1561-8

BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

The present paper was conceived as to give some interesting pieces of information which might prove that base altering processes are not so much taken into consideration by linguists, despite their great contribution to the enrichment of English vocabulary. As it was obvious from the paper many things regarding base altering processes are still confused and the example that I have in mind is that of terminology (the laborious debate on the difference between ‘corruption’ and ‘alteration’).
Paradoxically, while the theoretical field concerning the base altering processes is deficient the practical one is very prolific, because dictionaries are full of ‘altered’ words, which proves that English like other languages undergoes different kinds of linguistic influences. I might say that the presence of these ‘altered’ words in the dictionaries stands for the ‘identity card’ of base altering processes.
It is true that English was immeasurably enriched by the successive linguistic waves that invaded over the British Isles, but the English language today is rich and expressive not so much because new words were imposed on it as because they were welcomed.

Descărcaţi gratuit BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2189-3

Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Renunţarea la televiziune nu este un lucru uşor de realizat, căci imaginea video şi cea publicitară au instalat o adevărată dictatură în spaţiul public şi privat al societăţii. Îl împresoară pe omul modern din toate părţile, lăsându-i o libertate tot mai mică. Această lucrare mi-a fost inspirată de copiii care petrec cea mai mare parte a timpului lor liber în faţa televizorului, dar mai ales a calculatorului, hipnotizaţi de viteza uriaşă de schimbare a cadrelor, a cromaticii şi a efectelor tehnice. Odată cu apariţia televiziunilor comerciale avem de-a face cu un asalt al spoturilor publicitare, care mai de care mai variate. Copiii sunt fascinaţi de jocul imaginilor, de personajele care dau viaţă acestor spoturi, de coloana lor sonoră, devenind astfel mici „sclavi” ai televizorului, dar şi ai produselor şi comportamentelor prezentate în aceste reclame.

Descărcaţi gratuit Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2188-6

INTERACTIVE METHODS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION, autor Irina Antoaneta Ene

The field of linguistics and teaching in the 20th century is marked by the development of different foreign language teaching methods and approaches. Some have no or small following and others are widely used.
Although modern foreign language teaching has adopted completely new methods, the work of language professionals in the period between 1950 and 1980 contributed significantly to scientific views in the field of second language teaching and learning.
Even when methods are not frequently used or have fallen into obscurity, they may offer useful insights into the general teaching methodology. Surely, modern teaching is also based on the elements derived from these methods.

Descărcaţi gratuit INTERACTIVE METHODS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2187-9

Ghid de planificări – Limba engleză, autor Consuela Adriana Manole

Planificări calendaristice la nivel primar, gimnazial, pe tipuri de manuale opționale.

Descărcaţi gratuit Ghid de planificări – Limba engleză, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2174-9

Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Creativitatea, această capacitate complexă a personalităţii de a produce ceva nou, deosebit, original, apare asemenea muguraşilor, undeva în adâncul fiinţei fiecărui copil normal. Acest mic dar poate cu timpul ieşi la lumină, crescând, înflorind, rodind, atunci când este ajutat.
Am ales această temă din dorinţa de a căuta cele mai bune „ căi de acces” la mintea şi la sufletul copilului, de a descoperi acea „ zestre” a fiecăruia, acele predispoziţii care favorizează într-o anumită masură strădania de a vedea în aceste daruri nici ceva copleşitor de sigur, nici piedici insurmontabile.

Descărcaţi gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2142-8

Resursele comicului, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea de faţă îşi propune să îl urce pe Caragiale pe o altă treaptă de înţelegere, îndreptând lumina reflectorului spre acele unghiuri întunecate. Se va pune în lumină relaţia operei lui Caragiale cu teatrul modern şi rolul său în dezvoltarea acestuia, prin principiile afirmate cu mult înaintea teoreticienilor acestui teatru, luând în considerare, în special, viziunea lui asupra rolului cuvântului în teatru..

Descărcaţi gratuit Resursele comicului, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2186-2

Depersonalizarea eroilor din dramaturgia lui Caragiale și Ionescu, autor Prof. Oana Crihană

Grotescul lui Caragiale, ca şi al lui Eugen Ionescu, e, în ciuda pesimismului fără iluzii şi amărăciunii râsului lor, profund tonic, şi nu lasă, cum spunea P. A Touchard acea impresie de mutilare pe care o dau totdeauna personajele lui Beckett: „Comicul lui Ionescu e un comic franc. Oricât ar părea de destructiv, el e o victorie împotriva forţelor de distrugere”, şi câteva rânduri mai sus: „Miracolul teatrului Iui Ionescu e că punând elementele făcute să se distrugă, exprimând o filosofie care e una a disperării, el a reuşit totuşi să scrie un teatru fremătând de sănătate şi viaţă.” Aceleaşi lucruri se pot spune şi cu privire la Caragiale.

Descărcaţi gratuit Depersonalizarea eroilor din dramaturgia lui Caragiale și Ionescu, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2185-5

Stil de predare, stil de conducere: particularități, factori determinanți, autor Nușa-Steliana Chivoiu

În prezent este pe deplin acceptat, atât la nivel teoretic cât şi în activitatea practică, faptul că stilul de conducere influenţează rezultatele şi eficienţa întregii activităţi a grupului condus. În literatura de specialitate există numeroase abordări ale stilului de conducere, unele punând accentul pe aspectele comportamentale, altele pe structurile bazale ale personalităţii omului. O încercare de abordare mai complexă, cum ar fi perspectiva dinamică, reuneşte în definirea stilului de conducere latura atitudinal-motivaţională şi cea comportamentală considerată situaţional.

Descărcaţi gratuit Stil de predare, stil de conducere: particularități, factori determinanți, autor Nușa-Steliana Chivoiu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2143-5

Comisia metodică a învăţătorilor. Ghid de organizare și desfășurare, autor Nușa-Steliana Chivoiu

În finalizarea <> am îmbinat actul legislativ, metodele tradiţionale cu cele moderne, dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei Metodice a Învăţătorilor şi pentru toate cadrele didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor.

Descărcaţi gratuit Comisia metodică a învăţătorilor. Ghid de organizare și desfășurare, autor Nușa-Steliana Chivoiu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2141-1

Communicative activities for practising grammar, autor Simona Aldea

The reason for this approach is the fact that, as teachers, we have to start with the classroom where we prepare our students for the real world so that when they go out in society they can put into practice what they’ve learned. Teachers may sometimes be tempted to teach grammar and grammar teminology in excess, more than students need, and this may result in reluctance to language study, as the theoretical approach does not always address their communication needs.

Descărcaţi gratuit Communicative activities for practising grammar, autor Simona Aldea

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2158-9

Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Îmi doresc, fără să emit pretenția că voi fi epuizat acest subiect, ca această lucrare să reprezinte un ghid practic de abordare a schiței la orele de limba și literatura română, plecând de la exemplele date, pentru dezvoltarea potențialului creativ al elevilor, dar și obținerea progresului școlar al elevilor din ciclul gimnazial.

Descărcaţi gratuit Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2139-8

Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Prin intermediul acestei teme, Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, îmi propun să aduc soluții practice, noi, pentru identificarea potențialului creativ al elevilor și creșterea progresului școlar. Specia literară schița, specie a genului epic, se studiază în clasele de gimnaziu, așa cum se poate observa în programa școlară de limba și literatura română și a reprezentat unul dintre conținuturile programei pentru Evaluarea Națională. Dincolo de impactul pe care îl au temele, personajele operelor lui Caragiale asupra elevilor, conform competențelor specifice prezente în curriculum, aceștia trebuie să demonstreze înțelegerea sensurilor unor texte epice date, să-și exprime în scris propriile opinii și atitudini, să organizeze secvențele textuale în funcție de cerințe specifice, manifestându-și spiritul creativ prin găsirea unor soluții personale și elaborarea unor produse intelectuale unice.

Descărcaţi gratuit Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2138-1

Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Cercetările ne demonstrează că jocul nu caracterizează numai vârsta copilăriei, ci pe om în general, la toate vârstele și că importanța lui educativă e mult mai mare. În joc individul caută să vadă dacă poate atinge obiectivul propus, pentru că în joc intervin dificultăți pe care trebuie să le depășească, pentru a atinge o performanță, pentru a câștiga o întrecere, sau a învinge un adversar real. Jocul implică o trecere de la incertitudine la certitudine. Jocul îl pune pe copil în situații noi, pe care el cauta sa le rezolve punând in acțiune inițiativă, multă fantezie, perseverență și spontaneitate.

Descărcaţi gratuit Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2137-4