Domenii | Autori

Arhiva

Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Admiţând cu sinceritate că generaţia paşoptistă şi cea postpaşoptistă au un rol definitoriu în evoluţia culturii române, lucrarea de faţă încurajează la o schimbare a perspectivei asupra scriitorilor şi al contextului secolului al XIX-lea şi, mai ales, asupra meritelor lui Dimitrie Bolintineanu în calitatea de romancier.

Lecturați gratuit Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2840-3

Aspecte ale esteticii douămiiste în proză. Structuri narative în proza lui Dan Lungu şi Filip Florian, autor Luminiţa Maria Mititean

Generaţia 2000 reprezintă o schimbare totală de paradigmă iar principala polemică a douămiismului este la adresa literaturii postmoderne care se raportează la modernism, reprezentând o continuare a acestuia. Trăsăturile postmoderismului au fost formulate şi dezvoltate de criticul Ihab Hassan care indică “trei moduri de înnoire artistică”, iar ele ar fi: ”avangarda, modernismul şi postmodernismul”.
Douămiismul reprezintă realitatea literară a generaţiei formate în preajma anului 2000. Editurile cele mai atente la actualitate au profitat de ceea ce se arăta ca promisiune de succes iar media a participat şi ea la acest proces prin câteva reviste ale tinerilor şi, încet-încet, la radio au început să apară emisiuni cu şi despre douămiism. Câteva cenacluri, precum Euridice, condus de Marin Mincu, au constituit şi ele spaţii de cristalizare a noilor tendinţe.

Lecturați gratuit Aspecte ale esteticii douămiiste în proză. Structuri narative în proza lui Dan Lungu şi Filip Florian, autor Luminiţa Maria Mititean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2838-0

Snobismul la români, autor Mihail Robu

Deşi termenul care îi desemnează a apărut abia în secolul al XIX-lea, snobii au existat din cele mai vechi timpuri şi au atras atenţia scriitorilor, care i-au portretizat în opere rămase, unele dintre ele, nemuritoare. Aşadar, înaintea snobilor în carne şi oase, despre care să relateze mass-media sau pe care să-i vedem pe stradă, la serviciu ori la televizor, au existat snobii întruchipaţi de personaje literare. În Antichitate, un astfel de personaj apare în romanul Satyricon al lui Petronius. E vorba de Trimalchio, despre care Frédéric Rouvillois afirmă că „reprezintă unul dintre primele exemple ale snobismului avant la lettre”.

Lecturați gratuit Snobismul la români, autor Mihail Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2835-9

Marketingul serviciilor la Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare, autor Aurica Pop

Se disting o serie de tipologii ale serviciilor pentru populaţie: servicii personale, care acţionează direct asupra persoanelor (învăţământ, sănătate) şi servicii colective, care privesc colectivitatea în general (servicii culturale, protecţia mediului, apărarea externă etc.).
Datorită dezvoltării reţelelor de socializare, dezvoltarea tehnologiilor IT, libera circulaţie a informaţiei şi a persoanelor, calitatea serviciilor se ridică la standarde înalte, mai întâi în ţările dezvoltate şi treptat pătrunde în celelalte ţări. Implementarea unor programe prin care se organizează cursuri de formare şi instruire în domeniul serviciilor, comerţ, hoteliere, de sănătate, transport, turism etc., duce la dezvoltarea marketingului serviciilor.

Lecturați gratuit Marketingul serviciilor la Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare, autor Aurica Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2802-1

Răul la Augustin, autor Nicușor Garcea

Întinderea minții pe firul timpului întâmpină multe răsuciri prin faptul că mișcarea nu s-a desfășurat fără provocări și comparații. Tocmai de aceea şi perioadele s-au decantat și s-au separat în sfârșituri și începuturi, în epuizări și descoperiri.
De multe ori, granița dintre sfârșit și început surprinde o nuanță a negației, un înveliș al opusului armoniei. Plecând de la modul de a gândi negativ și preocuparea pentru nedorita stare a urmat și ea fidelă căutării și și-a îmbogățit argumentarea în funcție de ideile culturilor respective și în funcție de interesul omului aplecat către gândire.
Conștientizarea adversității binelui și armoniei determină studierea răului în viziunea celui care, în plan filosofic, a legat antichitatea de evul mediu, Augustin de Hippona sau Fericitul Augustin, așa cum apare în istoria creștinismului răsăritean, spre deosebire de cel apusean, care îi așează, înaintea numelui, titulatura de sfânt.
Cu sau fără ornamente sacre dinaintea numelui său, Augustin este imens prin sinceritatea, talentul în arta gândirii pătrunzătoare în cadrele timpului și dincolo de ele. Este spiritul creativ care, mișcat de neliniște, în sensul căutării, își asumă curajul deschiderii și poartă cu el generații similare.
O personalitate ca Augustin, cu viziune enciclopedică, nu putea ignora elementul indispensabil oricărei ființe conștientă de existență, și anume răul.

Lecturați gratuit Răul la Augustin, autor Nicușor Garcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2836-6

The Study of English Pronunciation: Intonation, Stress and Sounds, author Cristina-Silvia Dedu

While every teacher recognizes that it is necessary to teach English pronunciation, it is often ranked third in importance after vocabulary and grammar. Many teachers are at pains to correct their students’ pronunciation errors as and when they occur, yet they do not dedicate any time to formal pronunciation presentations or practice activities. Other teachers focus only on common errors – either at the end of a lesson, or as a secondary activity in the middle for varying the pace of a lesson. The matter of pronunciation rarely takes up a whole lesson because of its potentially repetitive nature; in fact it is not unusual to see it restricted to a five or ten minute portion in some lessons.
Although it may seem less important than the teaching of grammatical structures and vocabulary because of the minimal time assigned to it by most syllabuses, pronunciation is an element essential to effective communication and is a subject with which all ESOL student teachers are expected to be familiar. The hardest work is usually done with beginners, who are in their initial stages of learning the sound system of a new language, however the work should continue at higher levels to achieve an even better pronunciation, to master some more complex words and structures and to prevent errors from becoming fossilized.

Lecturați gratuit The Study of English Pronunciation: Intonation, Stress and Sounds, author Cristina-Silvia Dedu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2834-2

Studiu privind particularităţile dezvoltării calităţii motrice. Rezistenţa la nivelul claselor a IX-a şi a X-a, autor Narcisa Cira

Elevii trebuie neapărat să fie posesorii unei sănătăţi bune şi a unei excelente pregătiri fizice; să prezinte indici marfo-funcţionali ridicaţi şi să dispună de calităţi motrice şi psihice bine dezvoltate care să-i permită efectuarea unui larg diapazon de activităţi impuse de cerinţele vieţii moderne.
În cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport, asigurarea dezvoltării şi educării calităţilor motrice de bază şi combinate (forţă, rezistenţă, viteză, îndemânare, detentă, supleţe, mobilitate etc.) se înscriu în sfera îmbunătăţirii funcţionalităţii şi eficienţei fiinţei umane, a formării şi dezvoltării multilaterale. Calităţile fizice cognitive, volitive şi estetice la care se adaugă şi formarea unor trăsături de personalitate sunt stimulate şi educate în acest context conturând o fiinţă echilibrată, multilateral dezvoltată, bogată şi generoasă în sentimente şi atitudini.
Din păcate, specialiştii domeniului nostru de activitate au constatat tendinţe negative în dezvoltarea indicilor de rezistenţă fizică a organismului copiilor şi tineretului şcolar. În acest context un imperativ imediat îl constituie îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ în cadrul orelor de educaţie fizică din şcoală, asigurarea unui cadru şi conţinut adecvat folosind cele mai variate mijloace, care să ducă la ridicarea potenţialului biomotric şi al indicelui de sănătate al copiilor şi tineretului şcolar din ţara noastră.

Lecturați gratuit Studiu privind particularităţile dezvoltării calităţii motrice. Rezistenţa la nivelul claselor a IX-a şi a X-a, autor Narcisa Cira

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2825-0

Atitudinea cadrelor didactice din învățământul primar față de schimbările educaționale, autor Alexandra Murgu

Membrii societăţii trebuie nu numai să recepţioneze schimbările care intervin, ci să depună un efort de provocare
și promovare a schimbărilor educaţionale, devenind astfel, principalii pioni ai schimbării. De aici, deducem că rolul principal în educarea şi formarea indivizilor în vederea conştientizării şi acceptării schimbărilor educaţionale îi revine şcolii. Astfel, cadrele didactice trebuie să nu rezume doar la activitatea de a transmite cunoştinţe, ci trebuie să întocmească demersuri privind schimbarea educaţională.
În concluzie, schimbările introduse prin reforma învățământului românesc contemporan conduc spre realizarea unui sistem educativ global şi deschis, care uşurează mobilitatea pe orizontală şi pe verticală a celor ce învaţă şi le multiplică posibilităţile de opţiune. Un astfel de învăţământ modernizat va reprezenta un factor important al accelerării ritmului progresului social în ţara noastră.

Lecturați gratuit Atitudinea cadrelor didactice din învățământul primar față de schimbările educaționale, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2830-4

Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – Școala Gimnazială Basarabi, Suceava, 2018, Coord. Popa Adina-Maria

Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția I, desfășurat în perioada 24 – 26 octombrie 2018, la Şcoala Gimnazială Basarabi, jud. Suceava, ilustrate cu o parte dintre lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L., înscris în C.A.E.N. – C.A.E.J. pag. 11, C.3 Domeniul cultural-artistic, literatură, aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, fiind conceput pentru a creşte interesul elevilor pentru cultura scrisă și modalitățile de oglindire a acesteia în artele plastice. Totodată, el reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative extracurriculare complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a scriitorilor și cu un ecou important în rândul comunității locale, naționale și internaționale.

Lecturați gratuit Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – Școala Gimnazială Basarabi, Suceava, 2018

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2827-4

Dezvoltarea calităților motrice prin activități sportive extracurriculare la copiii de 8-10 ani, autor Răzvan Marian Bucătaru

Educaţia fizică şi sportul utilizează exerciţiul fizic ca mijloc de bază şi dispun de sisteme de mijloace specifice şi nespecifice de acţionare, de metode şi procedee metodice, de tehnologii şi de forme de organizare diferenţiate, în funcţie de obiectivele generale, iar obiectivele lor generale sunt următoarele: menţinerea stării optime de sănătate, favorizarea proceselor de creştere şi de dezvoltare fizică armonioasă, dezvoltarea capacităţii de mişcare prin formarea deprinderilor motrice şi prin optimizarea calităţilor motrice, dezvoltarea echilibrată a laturilor personalităţii (cognitivă, afectivă şi volitivă), formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice, formarea capacităţii de integrare şi acţionare în grup, însuşirea cunoştinţelor de bază proprii domeniului educaţiei fizice şi sportului.

Lecturați gratuit Dezvoltarea calităților motrice prin activități sportive extracurriculare la copiii de 8-10 ani, autor Răzvan Marian Bucătaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2826-7

Relaţia dintre creativitate şi inteligenţa emoţională în dezvoltarea personalităţii şcolarului, autor Elena-Tatiana Posescu

Copiii își manifestă din plin creativitatea în activitățile pe care le fac, ei testează în permanenţă lucruri noi, iar faptul că nu le e teamă de greşeli este ceva extraordinar deoarece le confera garanţia creativităţii. Pentru a-și folosi potențialul creativ trebuie să aibă dezvoltate și alte trăsături de personalitate: independenţă, încredere în sine, deschidere la nou, tolerarea ambiguităţii, simţ critic, trăsături ce pot fi educate. Ca ştiinţă educaţia pretinde raţiune, iar ca artă pretinde implicaţie afectivă.
Calitatea educaţiei şi puterea ei de a forma viitori creatori este principalul factor care prefigurează poziţia de mâine a societăţii. Sănătatea emoţională este vitală pentru o minte creativă, deci forţele creative ale şcolarului se dezvoltă într-un climat socio-afectiv.
Având în vedere aceste considerente am ales tema lucrării şi am încercat să scot în evidență faptul că educaţia bazată pe inteligenţa emoţională îi conduce pe elevi spre optimizarea controlului emoţional şi, implicit, valorificarea superioară a potenţialului lor creativ.

Lecturați gratuit Relaţia dintre creativitate şi inteligenţa emoţională în dezvoltarea personalităţii şcolarului, autor Elena-Tatiana Posescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2813-7

Auxiliar pentru pace

* Această carte este editată și reorganizată din manualul HWPL pentru Educația pentru Pace
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau redistribuită fără permisiunea MasterPeace RO sau HWPL
* HWPL Manual pentru educația pentru pace (original)
Copyright Ⓒ 2019 Cultura cerească, pace mondială, restaurarea luminii
- Prima dată de publicare: 18 septembrie 2019
- Publicată inițial de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)

Lecturați gratuit Auxiliar pentru pace

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2812-0

Limba și literatura română. Clasa a X-a. Caietul elevului, autor Florina Grigore

Lecturați gratuit Limba și literatura română. Clasa a X-a. Caietul elevului, autor Florina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2824-3

Limba și literatura română. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat – ESEUL, autor Florina Grigore

Lecturați gratuit Limba și literatura română. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat – ESEUL, autor Florina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2823-6

Planning for the Classroom, autor Simona Aldea

Planning for the classroom is an important part of the teaching act as proper planning is essential to the process of teaching and learning. It is important to realize, especially for new teachers who have not gained experience in the field yet, that on a large scale, effective lesson planning will keep you organized and on track while following a curriculum that meets state guidlines. On a smaller scale, planning helps you identify your aims for the lesson and act accordingly so that the class will meet your expectations. Nevertheless, whatever the level of experience, it is important that all teachers spend some time thinking through their lessons before they enter the classroom.

Lecturați gratuit Planning for the Classroom, autor Simona Aldea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2811-3

Activități pentru dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor, autor Marilena Ifrosa

Lecturați gratuit Activități pentru dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor, autor Marilena Ifrosa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2828-1

Influența mediului familial, social și educațional asupra dezvoltării copilului în perioada preșcolară și școlară mică, autor Alexandra-Marilena Brahă

Cadrul didactic are menirea de a-i facilita elevului învățarea și dragostea de a învăța prin organizarea activităților specifice, fapt ce trebuie susținut și continuat și de părinți. Profesorul urmărește nivelul de critică, provocarea, supraaglomerarea și tolerarea greșelilor minore. Familia asigură un cămin securizant și care, împreună cu acțiunile săvârșite de cadrul didactic, să stimuleze autonomia elevului, atât din punct de vedere cognitiv cât și comportamental. Există factori de risc care pot împiedica motivarea elevilor cu privire la socializare și învățare precum statutul socio-economic al familiei sau conflictele apărute între părinți și profesori. Pentru a promova un comportament sârguincios față de activitatea de învățare copilul trebuie să se simtă acceptat și să aibă încredere în sine. Copiii sunt încurajați să devină responsabili și autonomi și, în același timp, empatici. Adulții îi sprijină spre a comunica cu cei din jur în toate situațiile ce impun acest aspect.

Lecturați gratuit Influența mediului familial, social și educațional asupra dezvoltării copilului în perioada preșcolară și școlară mică, autor Alexandra-Marilena Brahă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2810-6

Abordarea problematicii ortografiei și ortoepiei în ciclul achizițiilor fundamentale, autor Petronela Condreț

Cіclul аchіzіţііlor fundаmentаle reprezіntă bаzа formărіі deprіnderіlor de conduіtă şcolаră, înzestrаreа elevіlor cu cаpаcіtăţі de bаză, cіtіreа, scrіereа şі cu orіentаreа аctuluі comunіcărіі spre bаze logіco-stііnţіfіce, fără elemente de teoretіzаre, prіn exersаre şі sіmulаre. Mаnіerа de аbordаre а conţіnuturіlor este ceа іntegrаtă în vedereа formărіі nouluі model comunіcаtіv-funcţіonаl. Pentru a pune în аct аcest model, orіce învăţător trebuіe să-şі formeze un cаdru operаţіonаl-strаtegіc аl predărіі lіmbіі române, cаre аre cа premіse formаreа şі perfecţіonаreа deprіnderіlor de cіtіre, îmbogăţіreа, precіzаreа, аctіvіzаreа şі nuаnţаreа vocаbulаruluі elevіlor, însuşіreа ortoepіeі, ortogrаfіeі şі punctuаţіeі în lіmіtele prevăzute de progrаmа şcolаră pentru clаsele І – ІV, redаctаreа compunerіlor, însuşіreа elementelor de construcţіe а comunіcărіі de către elevі (în lіmіtele progrаmeі).
Аceаstă lucrаre îşі propune să trаteze problemаtіcа scrіerіі corecte lа nіvelul cіcluluі аchіzіţііlor fundаmentаle. Cercetаreа pedаgogіcă se fundаmenteаză pe іpotezа: dаcă vom іmplementа o strаtegіe іntegrаtoаre de vаlorіfіcаre а elementelor de lіmbă corectă lа nіvelul tuturor conţіnuturіlor, іndіferent de dіscіplіnă, vom contrіbuі lа dezvoltаreа competenţelor de comunіcаre аle elevіlor.

Lecturați gratuit Abordarea problematicii ortografiei și ortoepiei în ciclul achizițiilor fundamentale, autor Petronela Condreț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2809-0

Modalități de îmbunătățire a educației parentale în învățământul primar, autor Andreea Alina Bordeanu

Faptul că în societatea în care trăim evoluția este rapidă și produce intensificarea adaptărilor la situații noi, face ca un părinte să poată fi depășit de stresul zilnic. Confruntarea acestuia cu greutățile și problemele vieții, neajunsurile, certurile și chiar violența, în toate formele ei face ca propriul copil să fie supus unui risc psihosocial. Nebunia în care trăim, timpul scurt, răbdarea limitată, constrângerea necesităților din ce în ce mai multe și complexe, nu ne face să ne iubim mai puțin proprii copii, ci doar lipsa timpului. Aglomerația de peste zi, datorită muncii în exces și preocupările pentru binele familiei ne limitează apropierea și înțelegerea dintre noi.
Am decis să abordăm subiectul educației parentale întrucât considerăm că un dascăl trebuie să știe cum să își apropie deopotrivă copiii, dar și părinții astfel încât să obțină rezultate maxime din lucrul cu elevii. Toate aceste lucruri se vor reflecta în activitatea didactică și implicit în experiența acumulată la catedră.

Lecturați gratuit Modalități de îmbunătățire a educației parentale în învățământul primar, autor Andreea Alina Bordeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2808-3

Culegere de poezii și scenete pentru serbările școlare – clasele primare, autor Alina Ionica Joițoiu

Lucrarea de față conține un set cu cele mai reprezentative poezii folositoare cadrelor didactice pentru organizarea proiectelor extracurriculare, serbărilor tematice dar și în cadrul procesului didactic pentru dezvoltarea unor competențe, atitudini, comportamente, valori privind patriotismul, sacrificial strămoșilor noștri, istoria neamului nostru românesc, dragostea de mama.
Serbările școlare omagiază momente importante, văzute ca sărbătoare, atât pentru elevi dar si pentru profesori și părinți și reprezintă o ocazie pentru a pune în valoare creativitatea și imaginația profesorilor, dar și a elevilor.

Lecturați gratuit Culegere de poezii și scenete pentru serbările școlare – clasele primare, autor Alina Ionica Joițoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2816-8

Fișe de lucru. Comunicare în limba română. Clasa pregătitoare – auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Lecturați gratuit Fișe de lucru. Comunicare în limba română. Clasa pregătitoare – auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2815-1

Mentenanța și înlocuirea modelelor, autor Ioan Cristian Dragomir

În această lucrare vom studia câteva modele ce rezultă din întreținerea sistemelor.
În secțiunea 2 vom obține rezultate cu privire la disponibilitatea componentelor și sisteme de componente.
În secțiunea 3 vom considera diverse modele în care un sistem este întreținut prin înlocuirea părților greșite, astfel încât ele să intre în totalizarea pieselor de schimb.
În sfârșit, în secțiunea 4 vom arăta cum vom determina alocările de piese de schimb optime pentru diverse componente ale unui sistem când cheltuielile totale pentru piesele de schimb sunt cerute să nu depășească o sumă specificată. O alocare generală a modelului este formulată și un algoritm pentru soluția sa este prezentată.

Lecturați gratuit Mentenanța și înlocuirea modelelor, autor Ioan Cristian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2805-2

Relaţiile româno-bulgare în perioada interbelică. Studiu de caz – dosarul dobrogean, autor Livia Ocunschi

Relaţiile româno-bulgare au înregistrat o evoluţie sinuoasă de-a lungul secolelor, alternând perioadele de bună vecinătate, chiar de colaborare, cu evenimente ce au determinat apariţia unor tensiuni între cele două ţări vecine. De aceea unul din scopurile principale pe care mi le propun prin lucrarea „Relaţiile româno-bulgare în perioada interbelică-studiu de caz – dosarul dobrogean„, este acela de a analiza dintr-o perspectivă modernă, sine ira et studio, o perioada mai puţin studiată din istoria celor două popoare şi, din nefericire, marcată de exagerări cu substrat revizionist.

Lecturați gratuit Relaţiile româno-bulgare în perioada interbelică. Studiu de caz – dosarul dobrogean, autor Livia Ocunschi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2801-4

Strategii financiare: finanțări structurale și proprii pentru agricultură, autor Celsie Nastasia

Lucrarea prezintă aspectele teoretice privind programele de finanțare neranbursabile, detaliat măsura de finantare 4.1. Investiții în exploatații agricole precum și prezentarea fermei apicole SC ALBINA SRL și a modului de implementare a acestei măsuri în cadrul proiectului.

Lecturați gratuit Strategii financiare: finanțări structurale și proprii pentru agricultură, autor Celsie Nastasia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2804-5

Metode și tehnici de promovare a vânzărilor, autor Celsie Nastasia

Combinarea metodelor și tehnicilor folosite în activitatea de promovare și coordonarea lor în asa fel încât, să se înfăptuiască obiectivele de marketing propuse, în condițiile unei eficiențe cât mai mari, constituie mixul promoțional, pe care orice întreprindere trebuie să-l stabilească.
Cele patru componente ale mixului promoțional: publicitatea, vânzarea personală, promovarea vânzărilor și relațiile publice, se folosesc de către firme în funcție de situația lor specifică, nefiind obligatorie participarea simultană a tuturor (cel puțin două sunt necesare), ci îmbinarea acelor instrumente care la un moment dat aduc cele mai mari avantaje cu cheltuieli cât mai reduse.
În alegerea instrumentelor promoționale ce se vor înmănunchea la un moment dat, pentru a alcătui mixul promoțional se va ține seama, pe de o parte, de caracteristicile fiecărei componente, iar pe de altă parte, de incidențele unor factori, care își pun amprenta asupra eficienței combinării.

Lecturați gratuit Metode și tehnici de promovare a vânzărilor, autor Celsie Nastasia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2803-8

Pași spre universul cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural. Proba de portofolii

Bogata colecție de portofolii, pe cât de variate ca format, pe atât de interesante sub aspectul conținutului, a fost inventariată atent, prin grija inimoaselor profesoare Andreea Trandafir (limba și literatura română), Daniela Mocanu (matematică) și Paula Mihai (limba și literatura engleză), arhiva stând la baza realizării acestei broșuri bibliografice.

Lecturați gratuit Pași spre universul cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural. Proba de portofolii

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2787-1

Creative Teaching Activities, autor Elena-Amalia Antochi

The central working hypothesis of this research is that creative teaching methods used in the English class enhance and develop students’ ability to produce messages, both in writing and in speaking. But besides the primary hypothesis, we have established that we need to prove a second one, which states that the use of creative teaching activities creates a proper environment for students to be more confident in their ability to use English. Both hypotheses are the starting point in our research, which is meant to demonstrate the importance of using creative activities during the English classes. They hold great significance, being equally necessary for the present study. For, there is no success in teaching if the students are not confident in their learning and if they do not cooperate with the teacher.
Starting from the idea that we need to prove the veridicity of these two hypotheses, we decided to conduct an experiment with two classes: the 4th grade and the 6th grade. After intensive use of creative teaching activities in writing and speaking, for over five months, we collected data, we compared the results, and we are confident that the findings will confirm the hypotheses of our paper. We collected data with the help of the assessment scale and the questionnaires we had devised, we centralized and interpreted the data.

Lecturați gratuit Creative Teaching Activities, autor Elena-Amalia Antochi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2790-1

Înstruțatul boului. Rit agrar al românilor din Transilvania, autor Alina Lucreția Sălvan

În noaptea de Rusalii, boul este dus de feciori în afara satului lăsat să pască în voie, chiar şi în oprituri, fiind păzit de feciorii care povestesc despre „drăguțele” lor şi doinesc. În această noapte nu se doarme. În dimineaţa de Rusalii înainte de slujbă, boul este dus în păduricea din marginea satului, unde se adună tineretul pentru a-l împodobi, la această parte a ritualului participă şi fetele sau nevestele tinere care aduc. cuverturi ţesute, ştergare colorate, clopoţei, zurgălăi, bentițe cusute cu mărgele, panglici multicolorate şi multe alte obiecte decorative, în general zestrea lor. Fetele culeg flori pentru a împodobi boul cu cununi, în timp ce feciorii construiesc un schelet trapezoidal din lemn cu o cruce în mijloc pe care fetele o împodobesc cu flori, în final fiind pusă pe capul boului, legată de coarnele acestuia. Fetele sunt ajutate de o femeia mai bătrână, curată ritual, pricepută în arta împletitului. Feciorii iau coajă de cireş din care îşi fac apărători pentru picioare şi măşti, iar nuielele din lemn de alun lungi şi subţiri cu câteva frunze în vârf Ie folosesc pe post de arme împotriva duhurilor rele. Feciorii le rotesc în aer pe tot parcursul ceremoniei, vâjâitul lor speriind duhurile rele, astfel acestea neputându-se apropia de bou.

Lecturați gratuit Înstruțatul boului. Rit agrar al românilor din Transilvania, autor Alina Lucreția Sălvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2785-7

Romanul de război în literatura română interbelică, autor Alexandra Murgu

Pentru literatură, secolul XX este un secol al romanului şi acest fapt se vede cu evidenţă la noi după 1920. Apar operele epice masive, romanul modern, în special de factură socială, plin de probleme şi de documente omeneşti. Se instituie dosare de existenţă, ca la Camil Petrescu sau H.P. Bengescu. Dacă în secolul al XIX-lea romanul ca specie era mai mult o aventură zadarnică şi titlurile se puteau număra pe degete, după primul război toată lumea scrie roman – poeţi, dramaturgi, critici. Schiţa, povestirea sau nuvela sunt considerate doar nişte exerciţii prin care scriitori ,,îşi fac mâna” pentru marile creaţii ce vor urma (Liviu Rebreanu, H. P. Bengescu, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu). Chiar spațiul tradiţional (mediul rural) se schimbă şi se adaptează vremurilor noi. Conform îndemnului călinescian care însoţea romanul său Cartea nunţii, romanul modern aduce în prim-plan oraşul, clubul, barul, piscina, automobilul, plimbările la şosea, expoziţiile de artă modernă, jazzul sau meciul de box. Mediul citadin este preferat prin excelenţă. Se pune accent pe obiectivitate, detaşare, experienţă directă şi se face ,,artă pentru artă”.

Lecturați gratuit Romanul de război în literatura română interbelică, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2782-6

Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Printre atribuţiile profesorului de educaţie fizică se regăseşte şi aceea a evaluării elevilor lui. Evaluarea la educaţie fizică este un proces extrem de important, care are două aspecte importante: o parte a evaluării are caracter strict obiectiv, fiind formată din probe cu baremuri măsurabile, iar cea de-a doua parte are un caracter subiectiv, dar care, prin precizările actualului Sistem Național Școlar de Evaluare, încearcă să cuantifice acest subiectivism.
Evaluare elevilor prin probe de control are menirea de a stabili, cu cât mai mare exactitate, nivelul unui colectiv, de a-l caracteriza din punct de vedere fizic şi motric, dar şi potenţialul fiecărui elev în parte, pentru a vedea în ce direcţie trebuie acţionat în vederea îmbunătăţirii indicilor capacității lui motrice.
În esenţă, scopul lucrării a fost acela de a stabili cu exactitate nivelul capacității motrice a elevilor din învăţământul gimnazial, pe baza aplicării unor mijloace specifice jocului de fotbal și a evaluării prin probe şi norme de control relevante.

Lecturați gratuit Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2779-6

Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria I, 17-18 ani, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea de faţă încearcă să-şi aducă o contribuţie la îmbogăţirea materialului metodic pe care îl au la dispoziţie (totuşi încă insuficient) cei ce şi-au ales nobila misiune de a iniţia în tainele handbalului, copiii şi juniorii. Încercând să fim mai aproape de cerinţele practice şi oferind o serie de mijloace axate în principal pe structuri de acţionare nu am făcut altceva decât să punem la dispoziţia celor interesaţi un material metodic care ar urma să fie prelucrat şi adoptat condiţiilor existente.

Lecturați gratuit Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria I, 17-18 ani, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2778-9

Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea de faţă îşi propune, în prima parte, o definire a genului liric, prin particularităţile sale, precum și prezentarea evoluției genului liric în literatura română (de la primele identificări ale sale de către criticii și istoricii literari și până la situația actuală, când scriitorii postmoderni par a anula granițele dintre genurile și speciile literare). De asemenea, vom încerca să oferim o privire de ansamblu asupra prezenței genului liric în programele și manualele școlare cu exemplificarea prin diferite texte literare studiate în ciclul liceal.
Cea de-a doua parte a lucrării are în vedere o abordare a specificului receptării textelor lirice în cadrul liceului prin discutarea aspectelor particulare ale comunicării literare și explicarea operațiilor efectuate la clasă în studiul textelor literare propuse de manual sau profesori. Nu în ultimul rând, vom discuta dificultățile care apar în receptarea și predarea textului liric, având în vedere problemele lectorului în general, profilul cititorului adolescent din învățământul tehnologic și problemele profesorului contemporan nevoit să răspundă cerințelor „societății cunoașterii”.
Penultimul capitol va fi prin excelență dedicat aspectelor metodice urmărind cum se realizează proiectarea didactică a genului liric (planificări anuale, semestriale, pe unități de învățare și proiecte de lecție) astfel încât să poată fi eficientizată predarea textelor poetice și surmontate dificultățile de receptare/ interpretare și predare.
De asemenea, vom încerca să demonstrăm că în depășirea dificultăților amintite anterior trebuie să se țină cont de o alegere eficientă a metodelor și tehnicilor de predare, fie că este vorba despre metode clasice sau moderne. Nu trebuie omis nici rolul major al activităților nonformale, extracurriculare care contribuie în mod eficient la apropierea elevilor de literatură, în special la o lectură a textelor lirice mai puțin abordate, potrivit mărturisirilor elevilor.

Lecturați gratuit Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2775-8