Domenii | Autori

Arhiva

Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Şcoala românească din ultimii ani se doreşte a fi o şcoală ȋn schimbare. Se pune tot mai mult accentul pe ȋnvăţarea activă, bazată pe investigarea directă a realităţii, pe elaborarea cunoştinţelor prin efort propriu. Transmiterea de cunoştinţe dense şi structurate de-a gata duce la uitarea rapidă a acestora, la incapacitatea elevilor de a lua iniţiativă, la oboseală sau chiar la refuz. Rolul profesorului nu este acela de a determina elevul să memoreze un volum mare de cunoştinţe, ci de a-i determina gândirea creatoare, de a-i dezvolta deprinderile de muncă independentă.

Gândirea nu este posibilă fără un suport lingvistic: cuvinte, propoziţii, fraze, fără dezvoltarea corespunzătoare a vorbirii elevilor, fără un vocabular bogat, fară exersarea exprimării ȋn propoziţii şi fraze bine construite..O rezolvare a acestor aspecte constă ȋn măiestria profesorului de a folosi anumite strategii didactice prin care elevul să poată asimila cât mai multe informaţii, pe care mai târziu să le folosească. Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.

Lecturați gratuit Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3477-0

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Metode şi procedee de predare-ȋnvăţare-evaluare a structurii şi problematicii operei lui Ion Creangă ȋn ciclul gimnazial propune o prezentare teoretică şi practică a metodelor activ-participative şi alternative folosite la clasă, precum şi expunerea implementării experimentului pedagogic care s-a fundamentat pe analiza comparativă a rezultatelor activităţilor grupului experimental care a avut ca scop evidenţierea finalităţii ameliorative a dmersului didactic propus.

Aşadar, lucrarea are ca scop un incurs teoretico-aplicativ ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică.

Lecturați gratuit Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3476-3

Tehnici de analiză psihologică în romanele lui Anton Holban, autor Olimpia-Maria Filip


Lucrarea de față are ca scop prezentarea tehnicilor de analiză psihologică din romanele subiective scrise de Anton Holban: O moarte care nu dovedește nimic, Ioana și Jocurile Daniei, dar și evidențierea drumului pe care Sandu îl parcurge de la superioritate la inferioritate din primul până în cel de-al treilea roman. Prin aceste romane Holban contribuie la modernizarea literaturii noastre și oferă o analiză minuțioasă a unui personaj cu stări contradictorii, Sandu, personajul narator al celor trei opere.

Lecturați gratuit Tehnici de analiză psihologică în romanele lui Anton Holban, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3467-1

Pădurea spânzuraţilor, roman de analiză psihologică, autor Olimpia-Maria Filip


Lucrarea de față are ca temă prezentarea și analizarea evoluției dramei de conștiință a lui Apostol Bologa, eroul lui Liviu Rebreanu din celebrul roman Pădurea spânzuraților. Am ales să scriu despre acest personaj al lui Rebreanu deoarece este unul complex ce permite a fi analizat din mai multe perspective: Apostol Bologa-cetățeanul, Apostol Bologa-românul și Apostol Bologa-omul. De asemenea, consider că Apostol Bologa este un personaj mult mai important decât Ion (din romanul cu același nume), întrucât este un intelectual ce se va sacrifica în numele colectivității din care face parte, spre deosebire de Ion care nu este capabil de niciun sacrificiu pentru cei din jurul lui. Un alt motiv al alegerii acestei teme este reprezentat de stilul în care Liviu Rebreanu își scrie operele. Lipsit de încărcătură afectivă și fără să folosească prea multe clișee sau figuri de stil, scriitorul Rebreanu prezintă faptele într-un mod clar, concis, veridic, astfel încât tot ceea ce povestește se concretizează în imagini clare. Așadar, pot spune că de fiecare dată când citesc vreo operă a lui Liviu Rebreanu, pot vedea în fața ochilor mei și filmul ei corespunzător.

Lecturați gratuit Pădurea spânzuraţilor, roman de analiză psihologică, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3466-4

Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă


Lucrarea de față este dedicată problematicii dezvoltării limbajului la vârsta preșcolară cu preponderență în activitățile din grădiniță, fiind un material informativ și un ghid util în studiul dezvoltării limbajului în activitățile intructiv-educative, ducând la o reală creștere a calității educației.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3463-3

Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă


Lucrarea de față încearcă să arate modul în care comunicarea organizațională dintr-o unitate educațională influențează comportamentul profesional al cadrelor didactice, performanța lor în muncă, satisfacția lor cu munca lor și chiar comunicare interpersonală sau didactică proprie.


Comunicarea eficientă și comportamentul profesorilor, au fost analizate de către autor în patru dimensiuni: opinia profesorilor cu privire la eficiența comunicării în instituție; opinia asupra influenței comunicării asupra performanțelor profesorilor, opinia asupra eficacității comunicării asupra performanței copiilor și modul în care comunicarea cu managerul influențează activitatea profesorilor.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3471-8

Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu


Şcoala funcţionează într-un context social amplu. Influenţele contextului social asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrativ. Pe de altă parte funcționarea şcolii într-un context social restrâns, imediat își are locul într-o comunitate locală şi zonală, care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. Cadrele didactice și elevii sunt persoane care trăiesc în comunitate și suportă influențele acestora.

Ca instituţie socială, şcoala a izvorât din necesitatea resimţită de grupul social de a participa la formarea fiinţei umane. Ea este o instituţie creată de societate pentru a contribui la îmbunătăţirea vieţii sociale. Şcoala are, deci, o responsabilitate socială, revenindu-i rolul de a pregăti generaţia tânără pentru activitatea pe care o va desfăşura în cadrul contextului social.

Lecturați gratuit Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3468-8

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru


Prezenta cercetare cuprinde două capitole teoretice, privind profilul psihopedagogic al copilului preșcolar/ școlar mic și rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității, și un capitol practic bazat pe metoda interviului. Prin intermediul interviului s-a analizat aplicabilitatea conceptelor teoretice prezentate în primele două capitole și varietatea modalităților de aplicare a jocului didactic pentru a susține dezvoltarea creativității preșcolarului și a școlarului mic.

Lecturați gratuit Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3451-0

Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru


S-a dovedit că în spatele companiilor de succes se află o echipă de angajați bine motivați. Dacă reușesc să înțeleagă pe deplin acest rol managerii pot obține mari succese în activitatea lor. Un bun manager trebuie să fie preocupat de motivarea și creșterea satisfacției angajaților pentru îmbunătățirea activității, astfel rezultând performanțe ridicate.

Lecturați gratuit Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3450-3

Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu


Postura de cadru didactic implică recurgerea la metode ingenioase pentru a suplini numărul redus de instrumente cu care poate lucra pentru a-și atinge obiectivele. De multe ori, sub presiunea contextului, apelăm cu prea multă lejeritate la metode coercitive pentru a forma deprinderile de lectură și de receptare a operei literare. Plecând de la aceste considerente, am încercat să găsesc noi strategii cu ajutorul cărora să adaptez demersul didactic, astfel încât literatura să își croiască un loc în viața elevilor printr-o motivație internă. De aceea, am experimentat această idee, de a modela actul instructiv-educativ în funcție de preferințele de învățare ale copiilor.

Lecturați gratuit Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3456-5

Forme ale negației în critica românească interbelică, autor Ioana Băceanu


Forme ale negaţiei în critica românească interbelică reprezintă un aspect destul de controversat al criticii literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea, deoarece virulenţa actelor critice ale exegeţilor unilateralizaţi în negaţie a determinat atitudini contradictorii din partea contemporanilor, dar şi din partea generaţiilor postbelice, care au pendulat între acceptarea valorii şi validităţii judecăţilor critice contestatare sau au optat pentru negarea negaţiei.

În această lucrare am ales ca obiect de analiză scrierile critice ale lui Paul Zarifopol, respectiv Eugen Ionescu, considerând că acestea reprezintă unele dintre cele mai virulente expresii ale criticii contestatare îndreptată împotriva prejudecăţilor şi nonvalorilor literare, împotriva principiilor şi concepţiilor criticii româneşti din debutul secolului al XX-lea şi, nu în ultimul rând, împotriva unei culturi ce tinde spre o reluare a „formelor fără fond”.

Lecturați gratuit Forme ale negației în critica românească interbelică, autor Ioana Băceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3457-2

Functional Characteristics of the Voice in Languages of Different Systems, autor Consuela Adriana Manole


The main material of our qualification paper is illustrated with the examples taken from English literary texts. There also given the analysis of the usage of functional identity of perfect continues – forms in English speech.


The novelty of this qualification paper is determined by the concrete results of investigation which is to distribute the ways of passive forms into various groups according to their structure and semantics.

Lecturați gratuit Functional Characteristics of the Voice in Languages of Different Systems, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3470-1

The Passive Voice in Modern English, autor Consuela Adriana Manole


This Course Paper deals with the study of Passive Voice in modern English language. All languages that are spoken in the world have something which can be considered like common aspects. One of these points can be related to the Passive Voice in English. For understanding better this topic, we have to analyze and to develop the theoretical and practical aspects of it in English. Here we can use the theoretical material selected and analyzed from many grammar books of English of the following authors: Arnold I.V.; Ginsburg R.S.; Melenciuc D.A.; Kunin A.V.; Vinogradov V.V.; and other topical sources referred to the topic under study here.

The purpose of this Course Paper is to study and understand the structure, the meaning of Passive Voice in English and finally to select and analyze its usage in short stories by W.S. Maugham, with some of further presentation of examples.

Lecturați gratuit The Passive Voice in Modern English, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3469-5

Interactive Strategies in Teaching English, autor Consuela Adriana Manole


The classroom environment allows students to learn, regardless of their preferred learning style or starting level. Instructors are able to work closely with students and better understand their needs. This enables them to focus lessons on weaker areas and accelerate the pace when the students have mastered particular concepts.
While we all learn differently and have individual weaknesses and strengths, the interactive classroom setting allows each style of instruction to be combined in class so that all student have a more rounded and complete learning experience.

Incorporating technology into your teaching is a great way to actively engage your students, especially as digital media surrounds young people in the 21st century.

Lecturați gratuit Interactive Strategies in Teaching English, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3455-8

Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu


Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă.
Această temă este una de actualitate, care se înscrie în prioritățile teoriei și practicii educaționale, deoarece informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi. Softurile educaţionale se pot folosi la orice disciplină, făcând posibilă o altfel de înţelegere a fenomenelor şi a cunoştinţelor. Prin intermediul acestei cercetări se vor demonstra utilitatea și importanța softurilor educaționale în învățământul primar.

Lecturați gratuit Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3481-7

Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu


Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (preșcolari, educatoare).

Lecturați gratuit Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3480-0

Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu


Asigurarea, menţinerea și sporirea calităţii serviciilor educaţionale pe care le oferă instituțiile de învățământ preuniversitar s-au constituit în premise puternice care au stat la baza analizelor teoretice și a investigațiilor întreprinse în scopul identificării factorilor ce pot contribui în mod substanțial la atingerea acestor deziderate. În acest context, lucrarea elaborată se focalizează asupra unui aspect deosebit de interesant, analizând contextul și factorii care influențează în mod semnificativ calitatea serviciilor educaționale oferite de instituțiile școlare din mediul rural.

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Lecturați gratuit Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3443-5

Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Chivu Dana-Georgiana


Bine fundamentată teoretic, abordând problematica din perspectivă ştiinţifică, dar și practic-aplicativă, lucrarea se constituie într-un valoros material informativ util cadrelor didactice din învăţământul primar, preocupate de a desfășura o activitate instructiv-educativă centrată pe elev și de a facilita activitatea de învățare a micilor școlari

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Lecturați gratuit Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3442-8

Curs universitar. Dreptul muncii și securității sociale, autor Dr. Sofia Stoian


Acest curs, fără a avea pretenţii exhaustive, abordează instituțiile fundamentale ale dreptului muncii punând accent pe familiarizarea cu termenii folosiți în dreptul muncii și o definire a acestora, fără a-i dezvolta sau explicita prea mult, urmărind să furnizeze doar concepte generale studenților, încercând, în același timp, să-i obișnuiască să identifice, din bibliografia pusă la dispoziție, actul normativ expres care reglementează și dezvoltă în amănunt elementul sau problematica ce îi interesează.

Lecturați gratuit Curs universitar. Dreptul muncii și securității sociale, autor Dr. Sofia Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3485-5

Dreptul muncii și securității sociale. Suport de curs ID, autor Dr. Sofia Stoian


Cursul Dreptul muncii și securității sociale oferă informaţii specifice şi facilitează formarea competențelor profesionale privind educaţia şi intervenţia în domeniul dreptului muncii. Disciplina asigură familiarizarea studenţilor cu problematica complexă a relațiilor de muncă din cadrul societăților comerciale, evidențiind importanța cunoașterii legislației primare ce reglementează domeniul. Din lectura capitolelor, dar şi a lucrărilor bibliografice, reiese faptul că trebuie să se realizeze o abordare unitară privind natura, dezvoltarea şi dinamica legislatiei muncii.

Lecturați gratuit Dreptul muncii și securității sociale. Suport de curs ID, autor Dr. Sofia Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3474-9

Submaksimal efor sirasinda farkli tip müziğin bazi fizyolojik parametreler üzerindeki etkisinin araştirilmasi, autor prof. dr. Geafar Turchian


The purpose of this study was to determine, for Physical Education students of “Gazi University”, the effect of different types of music towards some physiological parameters during a submaximal exercise.

Lecturați gratuit Submaksimal efor sirasinda farkli tip müziğin bazi fizyolojik parametreler üzerindeki etkisinin araştirilmasi, autor prof. dr. Geafar Turchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3484-8

Influența muzicii asupra organismului ce prestează efort fizic, autor prof. dr. Geafar Turchian


În urma experimentului făcut de autoare, s-a constatat că ascultarea muzicii este foarte utilă și poate avea efecte pozitive asupra organismului ce prestează efort de tip submaximal și maximal, aceste influențe depinzând de intensitatea efortului, de perioada când este ascultată muzica și de sexul subiecților.
În mod evident, utilitatea se aplică nu numai sportivilor și persoanelor active, ci și oricăror persoane care dorește să înceapă un stil de viață sănătos.

Referent științific, Conf. univ. dr. Gidu Diana

Lecturați gratuit Influența muzicii asupra organismului ce prestează efort fizic, autor prof. dr. Geafar Turchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3465-7

Müzik ve fiziksel aktivite, autor prof. dr. Geafar Turchian


Prin prezenta carte autoarea își propune să determine la studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Ankara efectele diferitelor tipuri de muzică asupra unor parametri fiziologici (frecvența cardiacă, tensiunea arterială sistolică și diastolică, temperatura corpului, percepția subiectivă a oboselii) și asupra unor parametri de performanță (puterea maximă, medie și minimă) în timpul unui efort de tip submaximal și maximal.

Referent științific, conf. univ. dr. Neriman Hasan

Lecturați gratuit Müzik ve fiziksel aktivite, autor prof. dr. Geafar Turchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3464-0

Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin


Fără îndoială, o exploatare didactică legată de călătorie în textul literar nu poate fi decât salutată cu entuziasm de către elevi şi profesori, aşa ca am apreciat de la bun început tema aleasă de dna prof. Maria Constantin, urmărind cu interes evoluţia elaborării lucrării, în toate etapele ei.
După ce prezintă ipoteza de lucru şi realizează un cuprinzător istoric al problematicii studiate, autoarea procedează la abordarea unei perspective didactice, cu investigarea retrospectivă a metodelor utilizate în predarea literaturii la ora de franceză ca limbă străină, apoi a elementelor din pedagogia actuală.

Lecturați gratuit Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-63-3

Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin


Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri aspirații, cunoștințe – o înțelegere comună – “același spirit”, cum spun sociologii. Comunicarea este cea care asigură dispoziții emoționale și intelectuale asemănătoare, moduri similare de a răspunde la așteptări și cerințe.

Lecturați gratuit Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-62-6

Operatori şi convexitate (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Studierea funcţiilor convexe în clasa a XI-a presupune rezolvarea unei multitudini de exerciţii din analiză, algebră și geometrie – trigonometrie pe care elevii le regăsesc în cadrul temelor de recapitulare din clasa a XII-a.

Prin tematica acestei lucrări am urmărit consolidarea și aprofundarea elementelor legate de funcţii convexe dar și tratarea acestora din punct de vedere metodic.

Autorul

Lecturați gratuit Operatori şi convexitate (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3441-1

Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea are în prima parte un scurt istoric al dezvoltării matematicii, punând accent pe activitatea celor doi prestigioși oameni de știință Thales și Pitagora.

Al doilea capitol prezintă teoremele lui Tales și Pitagora, reciprocele acestora și demonstrațiile lor, precum și aplicații
pentru fiecare din acestea.

Capitolul de metodică cuprinde teoreme de bază din geometria plană, demonstrații deosebite ale acestora folosind arii (la nivelul gimnaziului) și vectori (la nivelul liceului); contraexemple: pentru a ilustra mai bine eventuale greșeli ce se pot face; demonstrații fără cuvinte cu scopul de a arăta importanța figurilor geometrice și probleme.

Am selecționat probleme de mare interes și inventivitate, care să stimuleze imaginația, creativitatea și dorința de cunoaștere.

Autorul

Lecturați gratuit Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3440-4

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VII-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul LiceuluiTehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning,, Școală Europeană, în cadrul celei de a VII-a ediţii a seminarului naţional Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″.
Volumul a fost redactat cu susţinerea Centrului Naţional eTwinning România şi Inspectoratului judeţean Prahova.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VII-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-61-9

Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu


Dezvoltarea limbajului şi a comunicării vizează capacitatea copilului de a asculta, a înţelege, vorbi şi comunica eficient, indiferent de vârsta acestuia, de a se exprima corect gramatical şi de a-şi dezvolta vocabularul. Acest lucru se realizează în grădiniţă, în mod gradat, de la grupa mică, la grupa mijlocie şi cea mare şi se continuă la şcoală, la sfârşitul clasei a IV-a fiind complet dezvoltat.
Particularităţile limbajului la preşcolari sunt determinate de vârsta acestora şi pe masura acumulării unei experienţe verbale, preşcolarul reuşeşte să stabilescă relaţii gramaticale din ce in ce mai corecte, deoarece se măreşte capacitatea de asimilare şi de exprimare a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc.

Lecturați gratuit Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3445-9

Formarea cuvintelor și expresiile fixe în dezvoltarea vocabularului – Word Formation and Fixed Phrases in Developing Vocabulary, autor Andreea Bianca Clep


As a student of English and German Language and Literature I’ve noticed that many students are familiar with many theories on language; they know rules about different grammatical, phonological topics. In most cases the student can also successfully apply these rules and use them in speaking and writing. I tried to look closer and examine which fields are not entirely covered by the student’s knowledge, and I found out that the way words are formed in English, the processes words go through can help any learner of language acquire more vocabulary as these processes are very productive, and they can also learn how to spell words as many share the same patterns. Another important field in a language are the fixed phrases. My intention is to identify and classify fixed phrases so that students and learners can easily learn these expressions and use them as often as possible. .

Lecturați gratuit Formarea cuvintelor și expresiile fixe în dezvoltarea vocabularului – Word Formation and Fixed Phrases in Developing Vocabulary, autor Andreea Bianca Clep, autor Andreea Bianca Clep

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3408-4

Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop


Această lucrare este o trecere în revistă a principalelor competențe umane, dezvoltate de-a lungul întregii vieți, și o exemplificare, prin trei proiecte didactice, a formării și dezvoltării anumitor tipuri de abilități, la orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3408-4

Tehnologii open source pentru e-Learning, autor Dida-Cristina Isaia


Revoluţia e-learning a cuprins întreg globul, cursuri de formare în diverse domenii de activitate se desfăşoară acum şi aici, oriunde, oricând şi în orice colţ al Terrei. Lumea întreagă este conectată, oricine de oriunde poate participa şi poate dobândi un certificat de competenţe recunoscut de universităţi şi angajatori, fapt ce va duce la un beneficiu universal sintetizat prin orice cuvânt căruia i se adaugă un „e”. Internetul este cea mai mare reţea de calculatoare, de fapt o reţea de reţele, ce a apărut la începutul anilor ’80 prin revoluţia calculatoarelor personale, urmată de cea a reţelelor, adică legarea calculatoarelor între ele folosind liniile telefonice comutate şi închiriate sau reţelele de televiziune prin cablu şi routere. World Wide Web, cea mai nouă aplicaţie a Internetului, a devenit cel mai amplu sistem de informaţii din lume, transformând calculatorul personal într-un serviciu mondial de informare, o bază mondială de date, mass-media, o enciclopedie sau o bibliotecă, iar mai de curând în televizor sau cinematograf. Orice calculator conectat la internet oferă posesorului său informaţii de orice tip, oriunde şi oricând, îl poate ajuta să participe la cursuri online, să îşi achite facturi, să realizeze cumpărături, să participe la licitaţii sau să îşi rezerve bilete de avion sau camere de hotel.

Lecturați gratuit Tehnologii open source pentru e-Learning, autor Dida-Cristina Isaia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3405-3

Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia


Sistemul de învățare prin mijloace electronice permite profesorului de matematică să organizeze informația conform conținuturilor programei școlare, să creeze situații-problemă, să asigure o (auto)evaluare obiectivă prin intermediul softurilor de evaluare și să stimuleze creativitatea elevilor. Lecțiile de matematică se pot desfășura pe platforma educațională Microsoft Teams sub formă de videoconferințe sau de mesaje ce conțin documente, link-uri sau videoclipuri cu noțiuni teoretice, exerciții și probleme rezolvate. Într-o videoconferință, partajând ecranul calculatorului profesorul poate utiliza aplicația Microsoft Whiteboard și prin intermediul unei tablete grafice lecțiile pot fi predate la fel ca la școala „față în față”. Elevii pot contribui la rezolvarea unei probleme „scriindˮ cu degetul pe ecranul telefonului sau pot desena figuri geometrice pe Microsoft Whiteboard. Profesorul de matematică poate utiliza diverse aplicații disponibile în mod gratuit, precum: Kahoot!, Mindmeister, Geogebra etc., cu ajutorul cărora lecțiile online devin interactive și atractive..

Lecturați gratuit Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3404-4

Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi


Scopul principal al studiului constă în cercetarea, în linii generale, a răspunderii disciplinare a angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt guvernate de Codul muncii, a sancţiunilor disciplinare aplicabile angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt reglementate prin lege specială, şi identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.

Lecturați gratuit Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3402-2

Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa


Oraşul şi, în general, comunitatea, vor fi educative atunci când vor recunoaşte, vor exersa şi vor dezvolta, în afara funcţiilor tradiţionale (economice, sociale, politice şi de prestări de servicii), o funcţie educativă, în sensul că îşi va asuma o intenţionalitate şi o responsabilitate vis-à-vis de formarea, promovarea şi dezvoltarea tuturor locuitorilor săi, începând cu copiii şi cu tinerii.
Pe măsură ce aceste apropieri parvin unei anumite maturităţi, se constituie noi obiecte ştiinţifice. Observarea vieţii clasei este puternic remodelată, nivelul instituţiei şcolare, iese la suprafaţă cu o vigoare incontestabilă, studiul raporturilor dintre şcoală şi comunitate ia contururi din ce în ce mai precise. Toate acestea constituie o înlănţuire teoretică, metodologică şi politică pe care am dori să o prezentăm în lucrarea de faţă.

Lecturați gratuit Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3417-6

Tipologia activităților și metodele de educare a limbajului în grădinița de copii, autor Daniela Maria Tompea


Rolul și importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii copilului. El este şi un important mijloc de educaţie intelectuală, pune în valoare și antrenează capacităţile creatoare ale preşcolarului.
Motivele care m-au determinat să aleg rolul jocului didactic ca instrument de instruire şi educare determinante în activitatea zilnică la grădiniţă sunt multiple. Cel mai important dintre ele mi se pare a fi acela că ele corespund perfect particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor.

Lecturați gratuit Tipologia activităților și metodele de educare a limbajului în grădinița de copii, autor Daniela Maria Tompea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3381-0

Influenţele limbii engleze asupra spaţiului lingvistic european. Probleme actuale, autor Larisa Mihalea Făşie


Promovarea plurilingvismului, ce presupune capacitatea de folosire a mai multor limbi de către un individ, faţă de multilingvism care presupune coexistenţa mai multor idiomuri în cadrul unui grup social, a adus schimbări la nivelul lexicului, limbile confruntându-se cu diverse probleme de utilizare a unor termeni sau convenţii de scriere care tind să altereze identitatea unei limbi.
Pe plan European, şi nu numai, engleza stă în fruntea ierarhiei, fiind utilizată în toate formele sale: vorbită, scrisă, informal şi informal, acoperind registrele specializate ale limbii precum: economic, tehnic, jurnalistic. Astfel, suntem martorii unei avalanşe de termeni ca: business, computer, management, printer, item, target, care sunt folosiţi fără a mai fi traduşi. În ţãrile din Europa de Est, invazia anglicismelor a devenit fenomen dupã ieşirea acestor ţãri din sfera totalitarismului izolaţionist şi o datã cu abandonarea limbii de lemn.

Lecturați gratuit Influenţele limbii engleze asupra spaţiului lingvistic european. Probleme actuale, autor Larisa Mihalea Făşie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3399-5

Marii clasici la Junimea, autor Maria Vartolomei


Timpul Junimii este timpul marilor clasici ai literaturii române, al scriitorilor Eminescu, Creangă, Slavici, Caragiale, Alecsandri şi Maiorescu. Ne amintim de existenţa acesteia ori de câte ori murmurăm poeziile geniului Mihai Eminescu. Ori retrăim momente ale copilăriei împreună cu Nică al lui Ion Creangă. Visăm citind pastelurile lui Vasile Alecsandri, râdem lecturând comediile lui I. L. Caragiale sau invățăm din ideile moralizatoare sugerate de operele literare ale lui Ioan Slavici. Cei mai mari scriitori ai literaturii române și-au citit operele în cadrul acestei societăți literare, care și-a adus o contribuție decisivă în a marca începutul unei noi perioade în literatura română.

Lecturați gratuit Marii clasici la Junimea, autor Maria Vartolomei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3400-8

Tudor Arghezi. Eul arbore, autor Margareta Onofrei


În viziune argheziană, ființa umană are un destin similar cu cel al arborelui cu rădăcini înfipte în pământul străbun, de nestrămutat, cu trunchiul și ramurile aspirând către sacralitate, precum eul însetat de cunoașterea absolutului. Lexemul central copac, sinonim cu pom sau arbore (recurent și prin variante care particularizează generalul prin elementele nuc, dud, plop, tei, dafini, duzi, migdali etc.) generează un câmp semantic-nucleu al uneia dintre cele trei paradigme matriciale a liricii argheziene. Componentele sale, frunză, ramuri, rădăcină, tulpină, raportate la același câmp semantic, converg către o esență profund umană care se centrează pe aspirație.

Lecturați gratuit Tudor Arghezi. Eul arbore, autor Margareta Onofrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3365-0

Liviu Rebreanu. Eros și Thanatos, autor Margareta Onofrei


Deși, în 1969, Nicolae Manolescu afirma că despre L. Rebreanu s-ar fi spus tot, abia de atunci şi până astăzi s-a trecut la sondarea adâncimilor vastei opere literare rebreniene. Noua orientare a criticii literare a scos la iveală o nouă perspectivă a interpretării. Romanele Ion, Pădurea spânzuraţilor, Adam şi Eva, deşi abordând teme foarte diferite, se întâlnesc într-un punct comun, anume acela al scenariului erotic. Eroii principali au nostalgia întemeierii cuplului etern, care să-i treacă dincolo de barierele lui Thanatos, prin Eros. Ion–Florica, Apostol–Ilona, Toma–Ileana nu sunt decât variante ale acestui cuplu. Principiul masculin îşi caută cu disperare complementul, iar din momentul în care l-a găsit va fi obsedat de formarea unui întreg împreună. Cu toate că ideea de bază a romanelor este comună, fiecare fiinţează, de fapt, o lume proprie cu legile şi întâmplările ei. Originalitatea fiecărui univers romanesc reprezintă un mare merit al autorului.

Lecturați gratuit Liviu Rebreanu. Eros și Thanatos, autor Margareta Onofrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3364-3

Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu


Programa școlară de matematică alocă în general noțiunilor de teoria grupurilor un număr de ore relativ mic, fapt care nu permite detalieri semnificative. Lucrarea «Grupuri de permutări» se dorește un instrument util în munca profesorilor de matematică, un punct de sprijin bine documentat, amănunțit și structurat într-un mod accesibil profesorilor și elevilor de liceu cu aptitudini deosebite pentru matematică.

Pentru a-și atinge scopurile, pe lângă prezentarea detaliată a unor cunoștințe primare de teoria grupurilor, a unor rezultate de bază și proprietăți importante ale grupurilor de permutări, lucrarea conține și un important capitol de considerații metodice și aplicații practice.

Lecturați gratuit Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3354-4

Obstacles et difficultés dans la communication interculturelle, autor Andreea Cojocaru


La communication est ce qui permet aux membres d’une culture, qui partagent des modèles de perceptions du monde et des langages communs, de donner du sens à leurs interactions. Les dimensions culturelles se manifestent aussi dans la communication et lorsqu’on ne partage pas les mêmes façons de communiquer, cette dernière s’établit plus difficilement.

Alors, comment faire pour que la communication, dans un contexte interculturel, soit efficace? Il n’y a pas de recette magique pour cela. Toutefois, en connaissant certains concepts et obstacles à la communication, on peut mettre en place des conditions facilitant la communication. De plus, pour favoriser l’intégration d’une personne, il faut valoriser la communication en favorisant les espaces de dialogue dans lesquels les personnes peuvent parler de leur culture, de leur façon de faire. Ces occasions permettent de connaitre l’Autre, de mieux se comprendre pour mieux s’ajuster.

Lecturați gratuit Obstacles et difficultés dans la communication interculturelle, autor Andreea Cojocaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3372-8

Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă


Cu toate că receptarea propriu-zisă se realizează în vârstele următoare, nu se poate ignora că bazele sunt fundamentate în vârstele mici: şcolaritate mică, preşcolaritate, chiar mai devreme. Mai mult, studii recente sugerează importanţa ontogenezei, dar nu numai, în transmiterea unui fond de informaţii de la predecesori la urmaşi. Lucrarea îşi propune să analizeze modul în care evoluează receptarea/prereceptarea textului literar pe parcursul dezvoltării copilului, de la preşcolaritate la preadolescenţă.

Voi urmări modul în care se poate realiza cercul hermeneutic pe diferite niveluri de dezvoltare psihică a copilului sau, spirala creată de evoluţia receptării. Pentru că, mi-ar plăcea să cred, progresia interpretativă se bazează pe o evoluţie continuă, succesivă, şi nu pe rupturi, stagnări, involuţii.

Lecturați gratuit Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3363-6

Istoricul școlilor Berești – Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu


A încerca să urmărești firul întemeierii școlii în spațiul natal, pe Valea Râului Tazlău, este un demers care dorește să vină în ajutorul semenilor care își pun întrebările firești privind propriile rădăcini, privind vizionarii și personalitățile care, în vremuri apuse, au desfășurat acțiuni memorabile pentru comunitate, acțiuni care au devenit un punct de plecare pentru înfăptuirea unor instituții de un real interes, cum ar fi școala și biserica.
Totodată, este interesant de urmărit conjunctura istorică și socială în care și-a desfășurat școala activitatea în decursul anilor, pentru a se constata și compara rolul și misiunea școlii în comunitate, precum și evoluția acesteia în mentalitatea populației.

Lecturați gratuit Istoricul școlilor Berești-Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3362-9

Prevenirea și combaterea devianței școlare, autor Doina Mirabela Istrate


Se observă, mai ales la tinerii de astăzi, că libertatea se confundă cu dorinţa de a ieşi cât mai mult în evidenţă, prin orice mijloace, de multe ori nocive: droguri, violenţă verbală sau/şi fizică, nerespectarea regulilor. Dar oare nu cumva şi modul cum este conceput procesul instituţionalizat de educaţie (factor formal de adaptare) este cel care are aceste efecte asupra factorilor informali, datorită greşitei sale înţelegeri?

În lucrarea de faţă ne propunem o analiză atentă a mecanismelor care determină apariţia şi manifestarea fenomenului devianţei şcolare în societatea actuală.

Lecturați gratuit Prevenirea și combaterea devianței școlare, autor Doina Mirabela Istrate

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3351-3

FITZGERALD AND THE AMERICAN DREAM. FROM WINTER DREAM TO THE GREAT GATSBY, autor Simona Căpățână


In this paper, coordinated by conf. dr. Isabela Merilă, I decided to write about The American Dream in Fitzgerald’s work and I will focus mainly on the novel “The Great Gatsby”, which synthesizes Fitzgerald`s most important themes: money, love, class differences, leisure, consumerism, etc. I have chosen this subject because Fitzgerald created a chronicle of America from 1920 and I want to emphasize the dissonance between reality and the American Dream, an artificial image created in this period of change, given by industry and production.

Lecturați gratuit FITZGERALD AND THE AMERICAN DREAM. FROM WINTER DREAM TO THE GREAT GATSBY, autor Simona Căpățână

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3347-6

Modalități de realizare a interdisciplinarității la clasele primare, autor Daniela Balcan


Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate; comunicarea se desfăşoară în ambele direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline.

Lecturați gratuit Modalități de realizare a interdisciplinarității la clasele primare, autor Daniela Balcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3346-9

Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu


Lecturați gratuit Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3345-2

Developing Reading Strategies In Improving Communicative Competence, autor Codruța Barbu


Developing Reading Strategies in improving the communicative competence is the title of the research that tries to demonstrate the importance of adopting the necessary teaching method within a modern society full of changes from the technological level to the learners’ various needs and different personalities. The research tries to emphasize the use of the communicative teaching approach as part of the modern teaching strategies that are meant to develop communication in English.

Lecturați gratuit Developing Reading Strategies In Improving Communicative Competence, autor Codruța Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3338-4

L’IMPACT DES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LE LANGAGE PUBLICITAIRE, autor Emanuela Popazu


La publicité «insulte nos regards, falsifie les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique», écrivait Paul Valery. George Duhamel la considérait comme «une formidable entreprise de contrainte et d‟abrutissement, traitant l‟homme comme le plus obtus des animaux». Quant à Etiemble, il parle de «décerveleurs professionnels» et dit que la publicité «détruit la langue française et substitue ses slogans à la sagesse populaire»… Blaise Cendrars, de son côté, a dit de la publicité qu‟elle est «la fleur de la vie contemporaine, une affirmation d‟optimisme et de gaîté ».
Tous ces propos sont bien sûr excessifs, bien qu‟ils contiennent tous une part de vérité, et ce sont des réactions affectives. D‟autres ont analysé plus froidement le mécanisme de la publicité. Car si la publicité, dans ses formes les plus frustes, existe depuis de nombreux siècles, ce n‟est qu‟au milieu du XIXe siècle que la « réclame » pénètre de plus en plus dans la presse, et il faut attendre la fin du siècle aux États-Unis et les années 30 en France pour qu‟apparaissent des «agences» préfigurant celles qui existent actuellement. La publicité est un des aspects de la communication commerciale, c‟est-à-dire d‟un des quatre éléments d‟action sur le marché ou marketing-mix (le produit, le prix, la distribution, la communication).

Lecturați gratuit L’IMPACT DES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LE LANGAGE PUBLICITAIRE, autor Emanuela Popazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3350-6