Domenii | Autori

Elemente de limbă și stil în textele de lectură suplimentară, autor Mihaela Alina Curcan

Succesul școlar, măsurabil în rezultate se bazează pe foarte multe aspecte. Un aspect extrem de important este asumare rolului de elev în cadrul procesului intructiv-educativ. Alături de cadre didactice și familie, elevul este un factor care trebuie să își înțeleagă destinul încă de mic. Asumarea, conștientizarea presupune acceptarea sarcinilor școlare. A citi suplimentar este una dintre sarcinile adesea refuzate de școlari. Nu găsesc motivația pentru a face acest lucru cu pasiune și însuflețire. “La ce mă ajută lectura?” este întrebarea adesea adresată de școlar. Acum, școala, dar și familia trebuie să formeze o echipă sudată pentru ca subiectul să înțeleagă de ce este nevoie de lectură suplimentară în viața sa.

Autoarea

Lecturați gratuit Elemente de limbă și stil în textele de lectură suplimentară, autor Mihaela Alina Curcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1677-6

Activitățile matematice în învățământul preșcolar, autor Mirela Stoian

Pe parcursul celor patru ani de grădiniţă, datele senzoriale se îmbogăţesc foarte mult, datorită lărgirii sferei de contact a copiilor cu noi şi variate obiecte şi aspecte ale mediului ambiant şi ca urmare a activităţii din ce in ce mai diferenţiate a analizatorilor.
Evoluţia formării reprezentărilor matematice nu rămâne numai la nivelul înregistrării unor date, la memorarea şi denumirea lor. Pe baza datelor senzoriale, începe să acţioneze gândirea. Furnizate în mod sistematic şi gradat, acestea constituie un permanent prilej pentru activizarea gândirii.

Autoarea

Lecturați gratuit Activitățile matematice în învățământul preșcolar, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1653-0

Evaluarea activităților din grădiniță, autor Mirela Stoian

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp.
Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea.
Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării.
În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă.

Autoarea

Lecturați gratuit Evaluarea activităților din grădiniță, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1652-3

Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea şi-a propus să evidenţieze o generaţie care, condusă în primul război mondial de idealuri înălţătoare şi anume întregirea României şi schimbarea mentalităţilor, a fost deziluzionată şi înşelată în aşteptări. Sacrificiile s-au dovedit zadarnice, moravurile societăţii nu s-au schimbat, goana după înavuţire a devenit tot mai rapace. Cu o adâncă resemnare, combatanţii înflăcăraţi observă că nici tarele societăţii nu au putut fi schimbate şi nici ei nu au puterea să le schimbe. Faptele de eroism ale acestora nu îşi găsesc corespondent în realitatea de după prima conflagraţie mondială.
Fiecare dintre cei patru scriitori români prezentaţi în această lucrare a surprins, prin participarea directă sau nu la tragedia războiului, aspecte mai mult sau mai puţin marcante, având ca numitor comun falsa condiţie a eroismului soldaţilor români angrenaţi în focul luptelor din primul război mondial. În spatele actelor de vitejie ale tinerilor – desprinşi de pe băncile şcolii sau veniţi pe front pentru a-şi demonstra sieşi sau altora capacitatea rezolvării unei adevărate crize de personalitate- se ascund interesele meschine ale profitorilor de pe urma războiului.

Autoarea

Lecturați gratuit Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1655-4

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

În sistemul românesc de formare a cuvintelor (…) ca și celelalte limbi romanice, româna a manifestat preferință pentru derivare, în special pentru derivarea cu sufixe, și a folosit mai puțin derivarea cu prefixe, compunerea și schimbarea valorii gramaticale. S-a continuat astfel, în linii generale, situația din limba latină, în care cele trei procedee aveau aproximativ aceeași pondere. Trebuie observat, totuși, că, în etapa actuală, multe dintre sufixele vechi latinești sau împrumutate din alte limbi (mai ales din slavă) au pierdut din productivitate, locul lor fiind luat de sufixe neologice cu caracter internațional și că s-a dezvoltat mai mult derivarea cu prefixe internaționale, compunerea (mai ales compusele formate din elemente de compunere inexistente și independent în limba română, de fapt tot din elemente internaționale) și schimbarea valorii gramaticale, pe baza modelelor oferite de alte limbi moderne cu care româna se află în contact.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1648-6

Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Contactul dintre limbi este în esență rezultatul unor fenomene extralingvistice, care presupune într-o formă sau alta fenomenul de bilingvism. Contactul se poate stabili între orice fel de limbi, diferite sau asemănătoare ca structură, legate sau nelegate între ele genealogic, dar influența este întotdeauna mai puternică între limbile cu structuri asemănătoare și întrudite genetic decât între limbi neînrudite genetic și tipologic.
Rațiunea fundamentală a împrumutului este nevoia practică, necesitatea de a acoperi termenii care lipsesc într-o limbă aflată într-o stare de inferioritate.
Deși orice limbă are posibilitatea evitării neologismului, printre altele prin polisemie, transfer funcțional și stilistic, derivare, compunere, schimbarea categoriei morfologice și calc lingvistic, toate limbile împrumută nume de obiecte și noțiuni necunoscute.
Din punct de vedere sincronic și având în vedere cauzele împrumuturilor, ele se clasifică în: împrumuturi propriu-zise și barbarisme.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1647-9

The Role Of Films In EFL Classroom, autor Roxana Luiziana Baciu

I strongly believe that an English teacher is able to use new and interesting resources so that teaching becomes more pleasant and much more effective. Students feel that reading or writing about abstract topics, places or people is, on the one hand, not useful, and on the other hand – boring. My objective as an English teacher is to provide teaching tools so that my students find the confidence to share their opinions, to talk about themselves, to learn about their classmates and to discover information about other countries’ cultures.
One example of such an excellent tool used in teaching English as a foreign language is the film. I consider that the students’ motivation increases while watching films in the classroom because the screen captivates them and the mixture of sound and image is a stimulating way in which learners are exposed to language. Films are funny, interesting and they can lead students towards exchanges of opinions and ideas.

Autoarea

Lecturați gratuit The Role Of Films In EFL Classroom, autor Roxana Luiziana Baciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1651-6

Coordonarea în eseistica lui Andrei Pleșu, autor Adela Drăguț

În lucrarea lui Andrei Pleşu, Obscenitatea publică, se întâlnesc toate tipurile de coordonare: copulativă, adversativă, disjunctivă şi conclusivă, însă din punctul de vedere al frecvenţei, coordonarea copulativă şi adversativă sunt dominante.
Originalitatea stilului creator al autorului este pusă în evidenţă în structurile complexe din cadrul coordonării copulative, dar mai ales din cadrul celei adversative.
Fiind o lucrare critică la adresa lumii româneşti din zilele noastre, critică adusă politicii, comportamentului public, moravurilor, autorul creează o adevărată listă de defecte, pune în contradicţie idei, trage concluzii.

Autoarea

Lecturați gratuit Coordonarea în eseistica lui Andrei Pleșu, autor Adela Drăguț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1658-5

Prepoziția în limba română, autor Adela Drăguț

Lucrarea de față este dedicată exclusiv categoriei gramaticale a prepoziției. Cuprinde două capitole: în primul sunt tratate aspectele definitorii ale prepoziției (definiție, clasificare, modul de funcționare în anumite structuri, greșeli frecvent folosite în folosirea lor) și locuțiunile prepoziționale, în al doilea capitol sunt tratate în detaliu principalele prepoziții ale limbii române.

Autoarea

Lecturați gratuit Prepoziția în limba română, autor Adela Drăguț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1657-8

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Cultivarea la elevi a capacităţilor creatoare se realizează prin activitatea şcolară pornindu-se de la însuşirea unui bagaj de cunoştinţe, de informaţii care să fie prelucrate şi structurate în sfera arhitecturii mentale. Aceasta presupune respectarea unor coordonate în activitatea de direcţionare a actului creator de către toţi profesorii: încurajarea manifestărilor creatoare ale elevilor, sesizarea şi înlăturarea factorilor de blocaj care frânează creativitatea elevilor, stimularea în mod gradual şi sistematic a potenţialului creator al elevilor. Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârsta şcolară.

Autoarea

Lecturați gratuit Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1646-2

Structuri narative în romanele lui Gib I. Mihăescu, autor Ana Corina Tibu

Între 1919-1944, romanul psihologic, „proza cea nouă a scafandrilor sufletului”, cum afirma Gib I. Mihăescu, se impune în literatura noastră prin creaţia lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, H. P. Bengescu, Gib I. Mihăescu. Dintre aceste creaţii se desprinde o nouă viziune asupra posibilităţilor de cunoaştere a fiinţei umane.
Dintre toţi aceşti scriitori, l-am ales pe Gib I. Mihăescu, deoarece este un adept al psihologismului romanesc, un scriitor original, cu un timbru unic, inconfundabil. Opera sa este apreciată pentru originalitatea şi profunzimea analizei, pentru nota unică adusă în romanul romanesc din secolul XX.
Majoritatea criticilor actuali – Al. Piru, N. Balotă, O. Papadima- au făcut interesante şi aprofundate consideraţii pe marginea romanelor lui Gib I. Mihăescu şi au remarcat contribuţia acestuia, unitatea operei sale în cadrul tabloului diferenţiat al literaturii din opera interbelică.
În lucrarea de faţă mi-am propus să evidenţiez structurile narative din romanele lui Gib I. Mihăescu.

Autoarea

Lecturați gratuit Structuri narative în romanele lui Gib I. Mihăescu, autor Ana Corina Tibu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1635-6

Evaluarea – un instrument școlar, autor Ana-Maria Grama

Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar.

Autoarea

Lecturați gratuit Evaluarea – un instrument școlar, autor Ana-Maria Grama

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1637-0

Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Întocmirea monografiei comunei Valea-Lungă este un omagiu adus strămoșilor noștri, care au contribuit din plin la evoluția și dezvoltarea așezării. De asemenea, aspectul de astăzi, plăcut și pitoresc al comunei, m-a impulsionat să cercetez și să descopăr istoria ei.
Dacă ajungi vreodată să treci prin comună merită să te oprești o clipă și să te convingi singur de ospitalitatea localnicilor și de frumusețea locurilor.

Autoarea

Lecturați gratuit Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1636-3

Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Având în vedere faptul că viaţa în societate implică convieţuire, oamenii au datoria de a depune eforturi în vederea estompării sau chiar împiedicării apariţiei conflictelor care reprezintă o realitate cotidiană. Acestor aspecte li se adaugă faptul că societatea contemporană se află sub impactul transformărilor continue în toate domeniile. În aceste conjuncturi, şcoala are misiunea de a pregăti viitorii adulţi, capabili să prevină conflictele sau să le rezolve în cel mai bun mod, atunci când este cazul, altfel spus, să gestioneze cât mai bine conflictele.

Autoarea

Lecturați gratuit Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1615-8

Impactul curriculumului la decizia şcolii asupra dezvoltării competenţelor elevilor în aria curriculară limba și comunicare la clasele I-IV, autor Mariana Păun

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită. Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate. Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă.
Trebuie, aşadar, făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează.

Autoarea

Lecturați gratuit Impactul curriculumului la decizia şcolii asupra dezvoltării competenţelor elevilor în aria curriculară limba și comunicare la clasele I-IV, autor Mariana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1602-8

Demersuri didactice în abordarea textului fantastic la nivel liceal, autor Florina Grigore

Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană o provocare cu totul specială, un fenomen unic, cu caracter complex şi interdisciplinar, iar „formarea personalităţii creative” este parte din idealul educaţional actual al şcolii. În aceste condiţii, profesorul este cel chemat să cultive motivaţia elevilor, chiar dacă aceasta e determinată uneori strict de legea trebuinţei, a interesului propriu, astfel încât învăţarea ar trebui să devină un proces firesc, necesitate interioară, nu obligaţie şi, cu atât mai puţin, povară.
Consider că, în contextul general al cronicizării inapetenței pentru lectură a elevilor, este imperativă o cercetare concretă pentru identificarea unor metode şi strategii adecvate, eficiente, de optimizare a receptării textului literar, a celui fantastic în speță, precum şi de interpretare nuanțată a acestui tip textual, în speranța stimulării interesului şi a plăcerii pentru lectură a elevilor noştri.

Autoarea

Lecturați gratuit Demersuri didactice în abordarea textului fantastic la nivel liceal, autor Florina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1617-2

Marii clasici români. Contribuţia acestora la îmbogățirea și dezvoltarea limbii şi literaturii române, autor Andreea Tudor

Epoca marilor clasici (cunoscută și ca perioada marilor clasici) este de o importanță majoră, deoarece marchează perioada de timp în care au publicat și au scris unii dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii române.
Marii clasici este o etichetă postumă, referitoare la valorea consacrată a operei (şi nu la curentul literar numit clasicism), dată unui grup de patru scriitori: I.L.Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici şi Mihai Eminescu . Pe toţi patru îi uneşte apartenenţa la aceeaşi grupare, Junimea, şi la spiritul impus de aceasta.

Autoarea

Lecturați gratuit Marii clasici români. Contribuţia acestora la îmbogățirea și dezvoltarea limbii şi literaturii române, autor Andreea Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1616-5

Comuna Cuca, județul Galați. Monografie, autor Andreea Tudor

Vom începe această monografie prin a așeza pe aceste foi tainele necunoscute ale culturii populare, descrierea dar și povestea unui sat numit Cuca.
Vom face acest lucru încercând să evocăm acel mod de povestire în care praful anilor trecuți nu își găsește locul pe acele vorbe, vorbele bătrânilor ce istorisesc legenda acestui sat. Priveliștea este una frumoasă, un sat dintre dealuri cu parfum de floare de salcâm și miros de legendă care îți poate crea un sentiment de mister atunci când îți îndrepți pașii pe drumurile parcă obosite ale satului.
Nu de puține ori, când te avânți prin ulițele parcă și acum necunoscute niciunui om, copacii bătrâni, cu crengile aplecate, stau gata să te îmbrățișeze, iar vântul ce-și face cale printre crengile lor vrea să-ți șoptească legendele întregilor ani ce și-au pus amprenta pe întreaga comunitate.

Autoarea

Lecturați gratuit Comuna Cuca, județul Galați. Monografie, autor Andreea Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1603-5

Ora de lectură – Auxiliar cu texte literare, autor Andreea Tudor

Prezentul auxiliar se adresează atât elevilor de clasa a V-a, cât şi cadrelor didactice, urmărind dezvoltarea şi accentuarea competenţelor lingvistice şi de lectură ale elevilor şi, de asemenea, dezvoltarea capacităţilor de conexiune, sinteză şi raţionament logic. Acest auxiliar cuprinde un număr de nouă lecturi, selectate în urma unei analize obiective şi atente, având scopul de a dezvolta, dincolo de obiectivele didactice imediate, sensibilitatea artistică şi latura emoţională existentă latent în fiecare elev.

Autoarea

Lecturați gratuit Ora de lectură – Auxiliar cu texte literare, autor Andreea Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1593-9

Construirea unei baze de date folosind MY SQL și limbajele de programare: PHP, HTML, JavaScript, Jquery, autor Dana Georgiana Florea

A spune că PHP este înglobat în HTML, înseamnă că scripturile PHP pot fi întreţesite cu cod HTML ceea ce face mult mai uşoară dezvoltarea site-urilor Web dinamice, adică ceea ce dă viaţă Web-ului; de asemeni este o tehnologie pe parte de server, interplatformă.
Acest limbaj oferă performanţe deosebite şi o integrare strânsă cu aproape orice bază de date existentă. În principal realizează partea de scripting care se execută pe server, având posibilităţi de colectări de date, de generări de conţinut dinamic sau transmitere şi primire de cookie-uri (mecanism pentru stocarea datelor în browser şi se identifică utilizatorii care revin pe o anumită pagină).

Autoarea

Lecturați gratuit Construirea unei baze de date folosind MY SQL și limbajele de programare: PHP, HTML, JavaScript, Jquery, autor Dana Georgiana Florea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1592-2

Timpul în cultura populară românească, autor Andreea Tudor

Timpul, ca un cadru universal al lumii și al vieții, este prezent în cultura populară într-un mod cu totul specific și interesant pentru cercetare.
În satul tradițional se manifestă un timp concret și calitativ deosebit de diversificat. A fi în timp aici înseamnă a fi în veac, a fi în această lume, în realitatea obiectivă.

Autoarea

Lecturați gratuit Timpul în cultura populară românească, autor Andreea Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1589-2

Toate sunt pentru tine, autor Elena Arta Petrescu

Din dorința poetei Elena Arta Petrescu de a realiza antologia de versuri Toate sunt pentru tine, s-au strâns într-o singură carte aproape 360 de poeme, ca 360 de grade, care închid cercul a 30 de ani de creație literară.
Dăruită cu harul poeziei încă din adolescență, poeta a revenit la fila albă, odată cu dispariția celei mai iubite ființe din viața sa: doctorul Constantin Petrescu, soț și prieten adevărat.
Veșnic neconsolată de această imensă pierdere, Elena Arta Petrescu a continuat să comunice cu omul drag, prin Poezie, să-i împărtășească multitudinea de sentimente ce o copleșeau.
Toate aceste poeme sunt minunate “scrisori de dragoste”, sunt punți de legătură între pământ și cer, sunt cronici vii ale zilelor noastre și rugi închinate divinității. Peste timp, ele au deschis calea spre viața spirituală eternă și au păstrat aprinsă flacăra nemuritoare a iubirii.

Lecturați gratuit Toate sunt pentru tine, autor Elena Arta Petrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1541-0

Fantasticul în basm, autor Cristina Costișor

Basmul ia naştere atunci când subiectul şi actul ca atare al povestirii se desprinde de ritual; atunci când unui subiect sacru, magic i se dă o interpretare profană. Desacralizarea, demitizarea este faza în care mitul încetează să mai fie mit şi devine basm. Problema relaţiei mit-basm are o importanţă teoretică deosebită pentru înţelegerea raportului dintre sincretismul ideologic primitiv şi artă.

Autoarea

Lecturați gratuit Fantasticul în basm, autor Cristina Costișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-63-3
Editura Sfântul Ioan

Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea de faţǎ încearcǎ sǎ punǎ în evidenţǎ importanţa folosirii numerelor complexe în rezolvarea unor probleme de geometrie planǎ. Lucrarea este structuratǎ pe doua capitole. În primul capitol sunt prezentate definiţiile şi rezultatele importante ale principalelor noţiuni incluzând numere complexe, tratate din punct de vedere algebric şi geometric. Capitolul al doilea conţine aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, în special probleme de coliniaritate, concurenţǎ, arii, relaţii metrice şi transformǎri geometrice.
Lucrarea poate fi folositǎ de orice cadru didactic în pregǎtirea elevilor la orele de clasǎ sau la orele de la gupele de excelenţǎ.

Autoarea

Lecturați gratuit Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1576-2

Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Pledez pentru ideea conform căreia învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularităţile elevilor cu care lucrează, valenţele conţinutului pe care trebuie să le atingă prin predare – învăţare, să acţioneze pentru a contribui la dezvoltarea disponibilităţilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educaţional adecvat, folosind metode eficiente de interacţiune, promovând comportamente şi stiluri didactice flexibile, adaptând metodele de predare–învăţare–evaluare pentru fiecare conţinut, pentru fiecare formă de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor.

Autoarea

Lecturați gratuit Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1538-0

A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

The goal of this paper is to summarize the diverse existing materials about Transitivity and Voice and to link them so as to offer a clearer image about the relation betwen the two concepts.

Autoarea

Lecturați gratuit A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1537-3

Legende populare despre plante și viețuitoare, autor Mirela Stoian

Prin forța exemplificatoare a mesajului legendei, individul deprinde o serie de precepte, de norme comportamentale referitoare la ceea ce este bine și ceea este rău conform sistemului de valori al comunității din care acesta face parte. (…)
Fiind o iubitoare de plante și animale, am adunat în acest volum câteva dintre cele mai frumoase legende românești legate de faună și floră.

Autoarea

Lecturați gratuit Legende populare despre plante și viețuitoare, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1536-6

Retelele de socializare, autor Catană Monica

Rețelele sociale s-au bucurat de o creștere uriașă în ultimii ani, și fiecare poate să-și găsească locul într-o astfel de comunitate: de la iubitorii de câini, la mămici, la împătimiții literaturii, la shopperi. Rețelele sociale, mai mult decât orice, le dau oamenilor un loc în care să-și petreacă timpul și să discute.

Autoarea

Lecturați gratuit Retelele de socializare, autor Catană Monica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1590-8

Războiul văzut prin ochii lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, autor Cristina Costișor

Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu, și Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a lui Camil Petrescu, sunt romane de analiză psihologică, de sondare a conștiinței celor doi eroi, Apostol Bologa și Ștefan Gheorghidiu, măcinate de nevoia atingerii unor idealuri.
Lucrarea prezintă și compară drama celor doi protagoniști, precum și formulele structural-constructive ale celor două romane.

Lecturați gratuit Războiul văzut prin ochii lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, autor Cristina Costișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1515-1

Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea abordează Centrul boolean al unei latice reziduată comutativă și Laticea sistemelor deductive ale unei latici reziduate comutative.

Lecturați gratuit Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1517-5

Grupuri rezolubile şi nilpotente, autor Simona-Maria Solniţă

Omniprezența grupurilor în toate ramurile matematicii cât şi în alte domenii face din ele un principiu central de organizare în matematica contemporană.
De exemplu, grupurile matriceale, pot fi folosite pentru a înțelege legi fundamentale ale fizicii, în teoria relativității restrânse, sau fenomene de simetrie în chimia moleculară.Există și multe alte aplicații practice. Criptografia se bazează pe combinația dintre abordarea din teoria grupurilor abstracte și cunoștințele algoritmice obținute în teoria computațională a grupurilor, în particular la implementarea în domeniul grupurilor finite. Unele grupuri de simetrie finite (cum ar fi grupurile Mathieu) sunt utilizate în teoria codificărilor, care, la rândul său, are aplicații în corecția erorilor în transmisia de date.

Lecturați gratuit Grupuri rezolubile şi nilpotente, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1516-8

Dezvoltarea creativității prin jocul didactic, autor Maria Mădălina Răstoacă

Este important ca prin dezvoltarea actului creativ profesorul să dezvolte interesul, dragostea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie şi nevoia de investigaţie a elevilor. Creativitatea elevilor poate fi dezvoltată prin folosirea unor metode moderne de predare, metode care să stârnească interesul elevilor și în același timp să creeze o atmosferă plăcută în clasă. Metode moderne precum jocul didactic, ce pot stimula interesul elevilor și dezvolta idei noi, soluții de rezolvare. Prin aceste metode moderne elevii își dezvoltă creativitatea. În sistemul educativ actual elevii au la dispoziție o multitudine de metode care să le dezvolte creativitatea, însă rămâne la latitudinea profesorului să găsească cele mai potrivite și adecvate metode de stimulare a creativității.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativității prin jocul didactic, autor Maria Mădălina Răstoacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1513-7