Domenii | Autori

Arhiva

Literature as Communication – Methods and Strategies of Teaching It, autor Maria Andreea Nicolae

Knowing how to be a real artist of his/her lessons, knowing how to choose the most effective strategies to make his/her classes attractive, the teacher gives a chance to win the students’hearts and to reignite in their souls the love for books and for culture. The teacher should never forget that he/she was invested with the honor and the power to mold destinies, to grind souls and lives through personal example and especially, through the books to which he/she serves, constantly making the pupils aware of the following aspects, worthy to note: ”Thought flows in terms of stories-stories about events, stories about people and stories about intentions and achievements. The best teachers are the best story tellers. We learn in the form of stories”.(Frank Smith)

Lecturați gratuit Literature as Communication – Methods and Strategies of Teaching It, autor Maria Andreea Nicolae

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3994-2

Winter through the Eyes of Children and Teenargers / L Hiver a travers Les Yeux des Jeunes et Ados, coordonatori: Prof. Ciobanu Carmen-Silvia, Prof. dr. Mărginean Cătălina Daria, Prof. Murea Ioana

Iarna prin ochii copiilor și adolescenților este un proiect bilingv ce aduce bucurie atât copiilor, adolescenților, cât și adulților.
O metodă creativă de a încheia anul, de a bucura sufletele, de a exersa ce am învățat într-un mod util și plăcut! Povara temelor dispare, ideile adânc adormite în subconștient renasc, sentimentele revin la suprafață, emoțiile pozitive își fac loc în viața de zi cu zi!

Lecturați gratuit Winter through the Eyes of Children and Teenargers / L Hiver a travers Les Yeux des Jeunes et Ados, coordonatori: Prof. Ciobanu Carmen-Silvia, Prof. dr. Mărginean Cătălina Daria, Prof. Murea Ioana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3984-3

Nivelul semantic al limbii în liceu. Sinonimia şi antonimia, autor Alina Axinie

Lucrarea de faţă, prin componenta sa didactică, sintetizează aspectele teoretice vizând relaţiile semantice şi ilustrează competenţele privind nivelul semantic al limbii specificate prin programele şcolare de liceu, atât sub aspect ştiinţific cât şi metodic. Tipurile de itemi, exerciţiile, fişele de lucru, proiectele didactice propuse vizează formarea de priceperi şi deprinderi de analiză semantică şi stilistică, dezvoltarea competenţelor şi performanţelor comunicaţionale de bază.

Lecturați gratuit Nivelul semantic al limbii în liceu. Sinonimia şi antonimia, autor Alina Axinie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3997-3

Sisteme de ecuații liniare și aplicații, autor Amet Sevinci

Una din cele mai importante probleme în matematică este aceea a rezolvării unui sistem de ecuații liniare. Mai mult de 75% dintre problemele de matematică întâlnite în aplicațiile științifice sau industriale conțin rezolvarea unui sistem de ecuații liniare.

Lecturați gratuit Sisteme de ecuații liniare și aplicații, autor Amet Sevinci

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3982-9

Rădăcini ale polinoamelor, autor Amet Sevinci

Aflarea rădăcinilor unui polinom cu coeficienți numerici este una dintre cele mai vechi probleme ale matematicii. Acest subiect a fost una dintre preocupările majore ale unor matematicieni precum Descartes, Newton, Euler, Lagrange sau Gauss.

Lecturați gratuit Rădăcini ale polinoamelor, autor Amet Sevinci

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3983-6

Influența factorilor de mediu asupra apariției și evoluției speciei umane, autor Alina Moraru

Cum a apărut omul pe pământ, care este locul pe care îl ocupă în natură? Iată întrebări care au chinuit mintea omului de când a început să gândească, și la care, pe diferite trepte ale dezvoltării societății, s-au găsit însă răspunsuri variate.

Lecturați gratuit Influența factorilor de mediu asupra apariției și evoluției speciei umane, autor Alina Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4001-6

Poluarea în Marea Neagră, autor Alina Moraru

Toate modificările care au antrenat profund starea de echilibru a ecosistemului marin, constând în creșterea gradului de eutrofizare, ridicarea stratului de hidrogen sulfurat, accentuarea hipoxiei, pătrunderea unor cantități uriașe de poluanți minerali și organici (săruri minerale, metale grele, radionuclizi, hidrocarburi, pesticide, detergenți ș.a.), intensificarea fenomenelor de „înflorire” a algelor, creșterea biomaselor planctonice, mortalități în masă ale organismelor bentale, scăderea biodiversității, reducerea drastică a capturilor de pește, se regăsesc foarte acut în sectorul marin românesc.

Lecturați gratuit Poluarea în Marea Neagră, autor Alina Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4000-9

Frunza la criptogame și fanerogame, autor Alina Moraru

Viața pe Pământ a fost posibilă datorită albastrului oceanelor, însă o cantitate hotărâtoare de oxigen indispensabil vieții este asigurată de plante. Viața omului este strâns legată de plante.

Lecturați gratuit Frunza la criptogame și fanerogame, autor Alina Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3991-1

Modalități de formare a deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă la clasa I, autor Luminiţa-Iulia Ṭoţoiu

Primul obiectiv de referință la clasa I îl constituie demersul didactic pentru ca elevul mic să construiască enunțuri logice, prin exerciții de ordonare temporală a secvențelor unui mesaj oral, iar pentru sesizarea legăturii logice între secvențele unui mesaj oral sunt necesare exerciții de formulare a întrebărilor prin care se urmărește sesizarea raporturilor logice.

Pentru a sesiza corectitudinea gramaticală a unui enunț dat, elevii vor fi antrenați prin exerciții de sesizare intuitivă a structurilor gramaticale corecte sau incorecte in fluxul enunțului, prin exerciții de realizare corectă a acordului predicatului cu subiectul, prin exerciții de acord, de modificare a formei adjectivului prin schimbarea genului sau a numărului substantivului pe care îl determină.

Lecturați gratuit Modalități de formare a deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă la clasa I, autor Luminiţa-Iulia Ṭoţoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3979-9

Pragmatica discursului religios. Studiu aplicat, autor Cătălina Dumitrina Cazan

Discursul religios oferă multiple resurse ce ar putea constitui mobilul atâtor variaţii tematice, însă, cu toate acestea, literatura de specialitate, concretizată în manuale şi tratate omiletice, în general, s-a clişeizat, deoarece, la o privire de ansamblu, putem spune că păstrează aproximativ aceeaşi structură: noţiuni introductive legate de geneza şi perspectiva diacronică a propovăduirii creştine, sursele biblice şi tradiţionale ale întemeieii acesteia, teoretizarea genurilor omiletice utilizate, metodologia elaborării şi expunerii discursului religios, trecerea în revistă a celor mai buni oratori sacri etc.
Intenţia cercetării noastre este de a contribui la o schimbare de perspectivă, întrucât abordarea discursului religios mai ales din punct de vedere pragmatic se situează, totuşi, în sfera noutăţii.

Lecturați gratuit Pragmatica discursului religios. Studiu aplicat, autor Cătălina Dumitrina Cazan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3955-3

Predarea disciplinelor economice prin intermediul metodelor și tehnicilor moderne, Aspecte teoretice și practice, autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Am ales să tratez această teamă cu scopul de a evidenția rolul didacticii în activitatea oricărui cadru didactic, cu precădere în activitatea dascălului care predă discipline economice. Și cum contabilitatea este una dintre cele mai importante discipline economice studiate în liceele de profil, lucrarea are, in mare parte, aplicabilitate pe lecții de contabilitate.

Lecturați gratuit Predarea disciplinelor economice prin intermediul metodelor și tehnicilor moderne, Aspecte teoretice și practice, autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3947-8

Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare anuale în cadrul unei firme, Aspecte teoretice și practice , autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Situaţiile financiare anuale reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor economici şi instituţiilor publice într-o formă sistematică şi unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune. Pornind de la această definiție a situațiilor financiare anuale, se constată importanța acestora în activitatea economică a agentului economic, reprezentând în același timp un barometru al întregii economii.

Lecturați gratuit Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare anuale în cadrul unei firme, Aspecte teoretice și practice, autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3946-1

Auxiliar didactic. Comunicarea în context școlar, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lecturați gratuit Auxiliar didactic. Comunicarea în context școlar, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-47-4

Auxiliar didactic. Categorii semantice, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lecturați gratuit Auxiliar didactic. Categorii semantice, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-46-7

Studiu privind posibilitatea omogenizării pregătirii membrilor unei echipe reprezentative şcolare de baschet – C.T. “Gheorghe Asachi” Botoşani, autor Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Activitatea profesorului de educaţie fizică de liceu cuprinde şi formarea unei echipe reprezentative pentru ramurile de sport care presupun acest lucru. Baschetul, fiind un sport extrem de îndrăgit, creează premisele organizării unei astfel de activităţi la nivelul fiecărui liceu care dispune de un minim de condiţii pentru desfăşurarea acestuia. Jocul de baschet este pe zi ce trece din ce în ce mai spectaculos. Modificările regulamentului de joc au fost făcute în ultima vreme în scopul creşterii spectaculozităţii şi atragerii unui număr cât mai mare de practicanţi.

Lecturați gratuit Studiu privind posibilitatea omogenizării pregătirii membrilor unei echipe reprezentative şcolare de baschet – C.T. “Gheorghe Asachi” Botoşani, autor Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3967-6

Formarea deprinderilor de calcul mintal, autor Viorica Ailoaie

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a cunoaşte, a înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru început. Ea preîntâmpina adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare.
În ciclul primar matematica este şi va rămâne una din disciplinele de bază. Elevii îşi însuşesc elementare cu care operează pe tot parcursul vieţii. Şcolarilor li se formează unele aptitudini şi abilitaţi ale gândirii pe lângă deprinderile de calcul şi de rezolvare a problemelor.

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de calcul mintal, autor Viorica Ailoaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3964-5

Metode şi procedee specifice utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor motrice la vârsta preşcolară, autor Stăncuța Udrea

Datorită influenţelor pe care le are asupra creşterii şi dezvoltării fizice armonioase a copiilor, cât şi rolului determinant în înzestrarea acestora cu deprinderi, priceperi şi calităţi motrice, educaţia fizică este componentă a formării tinerei generaţii. Ea a fost astfel prezentă în conceptele de educaţie. Drept urmare, sistemele de învăţământ au inclus-o ca disciplină (obiect) pe tot parcursul educaţiei instituţionalizate, începând cu învăţământul preprimar, până la învăţământul superior.
Dacă dorim să formăm oameni sănătoşi, rezistenţi, cu capacitate de muncă eficientă şi creativă, cu o viaţă îndelungată, atunci educaţiei fizice şi sportului trebuie să li se asigure un loc asemănător cu a celorlalte discipline şi activităţi instuctiv-educative, care îşi aduc contribuţia la formarea personalităţii.

Lecturați gratuit Metode şi procedee specifice utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor motrice la vârsta preşcolară, autor Stăncuța Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3960-7

Receptarea textului epic în gimnaziu, autor Corina Ștefan

În aceste vremuri ale dezvoltării rapide a tehnologiei, în care elevii pătrund în lumea informării doar prin intermediul gadgeturilor şi al internetului, găsesc încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi. Elevii nu mai par atraşi de mirosul de carte veche dintr-o bibliotecă şi astfel îşi procură cărţi electronice (ebook-urile), care sunt mult mai atractive pentru generaţia actuală. Profesorul de limba şi literatura română are un rol important, şi anume, acela de a-i stimula pe copii, de a găsi în permanenţă noi metode, care să le stârnească curiozitatea pentru lectură.

Lecturați gratuit Receptarea textului epic în gimnaziu, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3959-1

Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activitatea ce o desfăşoară, cel timid devine mai volubil, mai activ, mai curajos şi capătă încredere în capacităţile lui, multă siguranţă şi rapiditate în vorbire.

Lecturați gratuit Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3935-5

Caragiale și Caragiale. Accente ale tragicului, autor Silvia Oana Săcăluș

În sânul familiei, copiii au fost un prilej de bucurie pentru Ion Luca Caragiale, iar Mateiu, primul născut, a început să fie, de la o vârstă fragedă, o ființă cu personalitate. Judecățile lui îl impresionau pe tată, care, ca mulți alți părinți, spera să realizeze prin fiu toate neîmplinirile sale. Comportamentul lui Mateiu Caragiale în viață și în creație a fost opus tatălui său. Al. Oprea afirmă că Mateiu se supune unei forme paradoxale a copierii prin permanenta preocupare de a face tot ceea ce reprezintă contrariul preferinţelor tatălui, ajungând să nu-şi trăiască propria viaţă, ci, alta, construită în contrasens cu cea a «rivalului». Fiul nutrea o aversiune față de tată, simțindu-se bastard și mai puțin iubit decât ceilalți copii ai familiei.

Lecturați gratuit Caragiale și Caragiale. Accente ale tragicului, autor Silvia Oana Săcăluș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3948-5

Step by Step în învățământul primar. Publicație de specialitate, autor Mihaela Valentina Ciolacu

S-a demonstrat nu o dată că alternativa Step facilitează învăţarea, iar activitatea este centrată pe elev. La orice centru ar fi, i se oferă posibilitatea de a-şi corecta singur greşelile după ce este atenţionat. Niciun învăţător nu se grăbeşte să înroşească foaia pe care a lucrat elevul, ci îl îndrumă spre corectare. Astfel el are şansa de a adăuga la dosarul său lucrări corecte sau aproape corecte ce îi aduc satisfacţii, dar şi reuşită, deoarece prin străduinţa de a se corecta, învaţă. Totul este în favoarea sa. În acest fel se realizează o mulţumire pe trei planuri: elevul, învăţătorul şi nu în ultimul rând, părintele se bucură de acelaşi rezultat.

Lecturați gratuit Step by Step în învățământul primar. Publicație de specialitate, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3943-0

Abordare comparativă între învăţământul tradiţional și alternativa educaţională Step by Step, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatelelor forme de articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente.

Lecturați gratuit Abordare comparativă între învăţământul tradiţional și alternativa educaţională Step by Step, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3942-3

Alternativa Step by Step. Studiu experimental, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Copiii noştri sunt poarta spre viitor. Ei sunt cei care trebuie să găsească soluţia pentru provocările globale cu care ne confruntăm astăzi. Acest lucru cere capacităţi umane în domenii pe care de-abia începem să le înţelegem. Educaţia de astăzi trebuie să facă posibilă dezvoltarea la copii a unor astfel de capacităţi care trec dincolo de simpla tradiţie şi de cunoştinţele obişnuite. În epoca contemporană – în contextul elaborării unui conţinut al învăţământului cât mai cuprinzător, cu datele ştiinţei la zi, într-o formă cât mai condensată, şi a utilizării unor metode active,,,productive”, care să-l pună pe elev în situaţia de investigator – se caută forme de organizare a activităţii instructiv-educative cât mai adecvate învăţământului modern.

Lecturați gratuit Alternativa Step by Step. Studiu experimental, autor Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3941-6

Să gândim și să ghicim! Miniculegere de ghicitori matematice, autor Rodica Daniela Vlad

Lecturați gratuit Să gândim și să ghicim! Miniculegere de ghicitori matematice, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3933-1

Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală constituie una din sarcinile foarte importante ale educaţiei din instituţiile preşcolare, pentru că limba este condiţia de bază în formarea, fixarea, diferenţierea noţiunilor şi transmiterea informaţiei. Ea contribuie la realizarea sarcinilor de pregătire intelectuală, morală, la dezvoltarea gândirii şi a capacităţii creatoare.
Având în vedere importanţa pe care o are limbajul în viaţa de toate zilele, rolul etapei preşcolare în formarea capacităţilor de comunicare verbală şi mai ales faptul că planul de învăţământ nu acordă suficient loc activităţilor de dezvoltare a vorbirii e necesar să sporim preocuparea pentru găsirea soluţiilor capabile să pună în stare de funcţionare toţi factorii care contribuie la formarea şi dezvoltarea limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3905-8

Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc – UTÓVULKÁNI JELENSÉGEK A BODOKI-HEGYSÉG RÉGIÓJÁBAN, autor Melinda Magori

Lecturați gratuit Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3926-3

Start spre performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice – clasele III-IV, autor Nicoleta Popa

Lucrarea de față este un auxiliar didactic destinat elevilor din clasele III-IV, care doresc să exerseze și să aprofundeze competențele matematice. Materialul ce urmează reprezintă un spijin real în aplicarea normelor matematice privind regulile de calcul, în aplicarea regulilor de rezolvare aritmetică a diferitelor tipuri de probleme cât și în rezolvarea problemelor de logică.


Fie că este folosită ca suport la clasă, în studiul individual sau pentru recapitularea cunoștințelor de matematică, prezentul material propune un model de lucru eficient, oferind fiecărui ”mic matematician”satisfacția reușitei.

Lecturați gratuit Start spre performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice – clasele III-IV, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3925-6

Arta de a citi – auxiliar curricular pentru formarea competentelor de literatie în ciclul primar, autor Nicoleta Popa

Putem spune că lectura (receptarea) unei opere literare este un proces unitar, care parcurge două faze, aflate într-un raport de interdependență, că adevărații cititori de literatură, indiferent de gradul receptivității lor artistice, le parcurg în intensități variabile, pe amândouă. Unii trec mai greu de intuiția primară, nedefinită, greu de exprimat sau chiar nu pot trece. Alții pășesc ușor pe terenul comentariului, reușind să dea expresie vocii lor lăuntrice, stimulată de operă. Însușirea unei tehnici de lectură a operei literare (”a artei de a citi”) în școală sau în afara școlii, poate diminua substanțial, numărul cititorilor din prima categorie și mări considerabil pe acela al adevăraților cititori de literatură, în stare să ajungă la o atitudine personală, clară, față de lecturile lor.


Consemnăm în cele ce urmează unele sugestii metodologice pentru parcurgerea unor texte literare potrivite pentru școlarii din clasele II–IV.

Lecturați gratuit Arta de a citi – auxiliar curricular pentru formarea competentelor de literatie în ciclul primar, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3924-9

Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Una dintre problemele majore de mediu în Cernatul de Jos o constituie poluarea apelor subterane, în primul rând poluarea acestora cu nitrați. Poluarea difuză primară, care reprezintă o încărcare a mediului sunt îngrășămintele chimice folosite în agricultură. Se poate chema poluare punctuală îngrășământul lichid provenit din creșterea animalelor și alte surse poluante domestice (de exemplu fose septice din gospodării neizolate corespunzător etc.). Cernatul de Jos este un sat agricol, unde se desfășoară activități agricole intensive pe suprafețe arabile întinse, pe parcursul cărora dacă cantitatea, modalitatea și timpul de aplicare a îngrășămintelor chimice și ale produselor chimice este stabilită greșit, acestea pot intra în apele subterane. Nivelul apei freatice se situează între -0,9 m și -13 m. Curgerea apei ale fântânilor este în mare parte echilibrată, pe care o influențează în mod decisiv apa pluvială, respectiv apa Pârâului Mărcușa. Adâncimea nivelului de apă a fântânilor permite tragerea de concluzii referitoare la raporturile de litologie, în primul rând la straturile acoperitoare semestriale, la grosimea și așezarea acestora. În ceea ce privește calitate apei subterane se poate observa că apa subterană a Cernatului de Jos este caracterizată de o stare ridicată de poluare chimică în ceea ce privește conținutul nitriților-nitraților: în cazul a 60% din fântânile analizate, conținutul nitriților a apei depășește valoarea limită de calitate a apei potabile.

Lecturați gratuit Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3927-0

Guide des termes économiques et commerciaux / Guide of economic and commercial terms, autori Carmen Lăcrămioara Pora, Laura Pora, Diana Toader

Cet ouvrage s’adresse aux élèves qui ont intérêt à acquérir une bonne compétence en français des affaires et à ceux qui veulent enrichir leurs connaissances de langue, culture et civilisation socio-économiques. Par ce manuel je me propose d’offrir un appui efficace aux élèves qui étudient la langue française dans des buts commerciaux.


This book is intended for students who have an interest in acquiring a good business French skills and those who want to enrich their knowledge of socio-economic language, culture and civilization. With this manual, I propose to offer effective support to students who study the French language for commercial purposes.

Lecturați gratuit Guide des termes économiques et commerciaux / Guide of economic and commercial terms, autori Carmen Lăcrămioara Pora, Laura Pora, Diana Toader

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3919-5

Instruirea asistată de calculator – strategie de modernizare a învățământului, autor Nicoleta Popa

Profitând de faptul că Internet-ul este în momentul de faţă cea mai cuprinzătoare bază de date din lume, o bază de date unde se poate găsi orice, la orice moment şi din orice punct al lumii, apariţia învăţământului electronic poate părea o banală consecinţă în urma căreia pot profita o mulţime de oameni şi care este într-o continuă ascensiune şi dezvoltare, izvorâtă din faptul că tot mai multe persoane încearcă să se realizeze pe plan profesional (lucru ce a devenit din ce în ce mai greu fără o pregătire adecvată), singura variantă salvatoare venind din partea acestui “bun prieten” ce te însoţeşte pretutindeni şi care este învăţământul electronic.

Învăţământul electronic a ajuns în ziua de azi să se dezvolte cu aceeaşi viteză ca şi Internet-ul, rezultat al faptului că tot mai multă lume accesează Internet-ul şi că tot mai mulţi dintre aceştia caută să îşi îmbogăţească cunoştinţele.

Cea mai importantă problemă pe care o ridică însă învăţământul electronic, şi care în acelaşi timp îl deosebeşte fundamental de învăţământul clasic, este modul de comunicare.

Lecturați gratuit Instruirea asistată de calculator – strategie de modernizare a învățământului, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3923-2

Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3918-8

Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3917-1

Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lecturați gratuit Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3911-9

La finalul clasei I. Fişe de lucru pentru Comunicare în limba română, autor Mirela Croitoru

Lecturați gratuit La finalul clasei I. Fişe de lucru pentru Comunicare în limba română, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3915-7

Formarea noţiunilor gramaticale. Însușirea noțiunilor de morfologie la clasele I-IV. Substantivul – adjectivul, autorul Doina Elena Zegheru

Gramatica se învaţă în însuşi procesul exprimării, odată cu aplicarea în practică a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc elevii. Numai astfel ceea ce au învaţat ei la aceasta disciplină îşi găseşte adevărata finalitate. De aceea, urmarea firească a elaborării unor regului sau definiţii gramaticale în practica exprimării se realizează treptat, prin exerciţii zilnice de limbaj. Pentru aceasta se cere cultivarea unei atitudini conştiente faţă de fiecare regulă sau definiţie învăţată, făcându-i conştienţi de valoarea practică a acestora.

Lecturați gratuit Formarea noţiunilor gramaticale. Însușirea noțiunilor de morfologie la clasele I-IV. Substantivul – adjectivul, autorul Doina Elena Zegheru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3913-3

Valorificarea strategiilor de evaluare în orele de limba şi literatura română la gimnaziu, autor Mariana Munteanu

Din experiența pe care o am la catedră, consider că evaluarea modernă îl ajută foarte mult pe elev în procesul didactic. Astfel, elevul este încurajat să se implice activ în sarcina didactică și să-și dezvolte potențialul creativ. Cadrului didactic îi revine rolul de a stimula implicarea activă a elevilor, de a încuraja competiția, de crea o atmosferă pozitivă și de a modela elevii utilizând o gamă variată de metode moderne, eficiente și atractive. Susțin ideea lui Guy Palmade că “practic orice profesor trebuie pus în situația de a experimenta metode mai mult sau mai puțin diferite, pentru a descoperi formula care să-i permită să- și realizeze opțional vocația sa pedagogică„.

Lecturați gratuit Valorificarea strategiilor de evaluare în orele de limba şi literatura română la gimnaziu, autor Mariana Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3910-2

C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

On propose un auxiliaire didactique utile pour les élèves car il contient aussi des éléments de grammaire et de civilisation en directe liaison avec les actes de langage proposés.

Lecturați gratuit C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3906-5

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Elevii care învață în regim simultan își dezvoltă abilități și deprinderi de muncă independentă, școlarii mai mari își pot reactualiza cunoștințe anterior învățate în momentul în care profesorul predă colegiilor mai mici, numărul de elevi este mic, aspect care permite realizarea unui feed-back zilnic.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Pentru a putea face față cu brio unei astfel de activității didactice solicitante, realizarea unor proiecte educative pe perioade mai mari de timp ușurează și eficientizează predarea în regim simultan, crescând motivația pentru învățare în rândul celor mici.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3902-7

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

În cele ce urmează voi prezenta două proiecte educative mari, primul dintre ele este un proiect educațional organizat în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (S.O.R.), Grădini și școli prietenoase cu natura, acest proiect se întinde pe perioada iernii și a primăverii.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Proiectul dorește să dezvolte școlarilor sentimente de dragoste, prețuire și respect pentru copiii care provin din familii cu probleme de organizare.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3901-0

Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc, plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului creează noi interese de participare, de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite. Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva şi a stimula puternic elevii, mai ales în prima etapa a învăţării, când încă n-au apărut interesele pentru această activitate.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-21-4

Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Fişele de lucru şi testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecţiilor de literatură şi gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII-a aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu şi pot fi modificate în funcţie de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.
Lucrarea cuprinde modele orientative de fişe de lucru, teste de evaluare pentru aproape fiecare lecţie şi capitol parcurs în cei patru ani de studiu, modele de argumentări, modele de dictări şi lista de lecturi suplimentare. Ghidul vine în sprijinul elevilor pentru însuşirea eficientă a conţinuturilor, pentru verificarea cunoştinţelor, pentru autoevaluare, dar şi pentru aplicarea cunoştinţelor acumulate. De asemenea, vine şi în sprijinul profesorilor, uşurându-le munca, având fişele de lucru la îndemână pentru evaluarea continuă.
Pentru domeniul limba română sarcinile de lucru au în vedere recunoaşterea unor elemente de fonetică şi vocabular, analiza morfo-sintactică a cuvintelor precum şi elemente de sintaxă a frazei, iar pentru domeniul literatura română se are în vedere evaluarea unor deprinderi de receptare a mesajului scris precum şi capacitatea de exprimare scrisă şi interpretarea conţinutului.

Lecturați gratuit Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3858-7

Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Activitățile de învățarea prin cooperare sunt importante pentru socializare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea oferă ocazia de a cunoaşte alţi oameni şi de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. În al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învăţare, de cunoaştere a lumii înconjurătoare, de achiziţie de roluri prin intermediul învățării prin cooperare, lucru ce îl ajută pe acesta să devină sociabil. În al treilea rând, implicarea în activități de învățarea prin cooperare facilitează asocierea în vederea liberelor contacte sociale. Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalităţii şi găsirea identităţii de sine, iar învățarea prin cooperare are în acest sens un rol major, fiind factor determinant al autoaprecierii, al creşterii stimei de sine, al scăderii stresului şi chiar al eficienţei. În plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activităților de învățarea prin cooperare asupra comportamentului deviant şi asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3854-9

Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Activele imobilizate sunt activele unei entităţi economice, destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei entităţi economice deţinute durabil (>1 an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă. Activele imobilizate pot intra în entitatea economică pe mai multe căi: achiziţii de la terţi, producţie proprie, aport în natură, donaţii, etc. Din punct de vedere financiar, sunt considerate alocări permanente sau active cu o lichiditate redusă.

Lecturați gratuit Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3850-1

Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea abordează evoluția cardurilor bancare din România în perioada 2015-2020. Pornind de la creșterea gradului de utilizare în ultima perioadă, am prezentat la începutul lucrării istoricul acestora pe scurt, avantajele utilizării acestora, clasificarea și sistemele mondiale majore care asigură plățile prin carduri. De asemenea am prezentat smart cardul și criteriile de clasificare a acestuia. Apoi am efectuat un studiu al evoluției numărului de carduri și a valorii tranzacțiilor efectuate cu ajutorul cardurilor bancare. Am prezentat atât cardurile de debit cât și cardurile de credit. Am prezentat apoi noutățile privind utilizarea cardurilor în anul 2021.

Lecturați gratuit Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3849-5

Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Probabil, această lucrare, aparent simplă, va reuși să sensibilizeze mai mult noua generație și pe tinerii Parohiei Măstăcani. Din nou spun, consider, că va fi o încercare, poate, slabă de a realiza un lucru reprezentativ pentru unii, dar cu foarte mare impact pentru alții.
Această încercare poate fi asemănată cu cea a Fericitului Augustin care, voind să scrie o carte despre Dumnezeu, nu a putut face acest lucru decât atunci când a văzut că fapta lui seamănă cu a unui copil care voia să mute marea într-o groapă mică de nisip, folosindu-se de o scoică. Prin urmare, rog, ca această lucrare să fie considerată ca fiind o încercare slabă de a prezenta câteva dintre activitățile social- filantropice ale Bisericii, în trecut și în prezent.
Actele de caritate și filantropice au existat din cele mai vechi timpuri și încă există, unele mediatizate mai mult, altele mai puțin, altele chiar deloc.
Tema aleasă spre studiu presupun că mă poate ajuta să-mi îmbogățesc activitatea profesională, care nu înseamnă doar transmitere de noi cunoștințe, ci și măiestria de a forma acele capacități și competențe necesare formării și dezvoltării personalității elevului, mai exact omul bun și milostiv de mâine.

Lecturați gratuit Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3827-3

Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Vă mai amintiți prima voastră zi de școală?
Frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Ne-am întâlnit în curtea școlii. Povestea voastră începea. Începea cu momentele de descoperire a școlii, a băncii, a colegilor; începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie.
A venit apoi vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, povestitul…. Și anii au trecut….

Lecturați gratuit Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3848-8

Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

S-a dovedit experimental că toate organismele dispun de sisteme oscilatorii complexe, periodice, care au rol de ceasuri. Se vorbește despre un etalon temporal, specific materiei vii, care completează măsurătorile cronologice actuale. Ceasurile biologice permit viețuitoarelor să aprecieze cu mare exactitate timpul germinării, reproducerii, migrării, hibernării. Asupra mecanismului intim, esențial, al orologiilor biologice, se concentrează interesul unor cercetări recente, deschizându-se astfel un drum sigur în acest domeniu al localizării morfofuncționale, a însușirii organismelor de a măsura timpul.

Lecturați gratuit Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3853-2

Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Prin cercetările de bioritmologie întreprinse de numeroși biologi, botaniști, zoologi, medici, ingineri zootehniști, se cunoaște astăzi că activitatea ritmică este o proprietate fundamentală a materiei vii, iar manifestările ei se transmit ereditar, fiecare organism având la naștere nu numai o structură spațială, ci și una temporală, caracteristică speciei.
Manifestarea proceselor biologice ritmice pentru un organism este dependentă nu numai de zestrea ereditară, ci și de unii factori ai mediului-sincronizatorii, potențialii modificatori ai unuia sau ai mai multor parametri ai mediului.

Lecturați gratuit Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3852-5

Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Schimbările profunde care au loc în societatea contemporană cer o mai raţională folosire a resurselor omului, formarea unei personalităţi creatoare cu orizonturi mai largi asupra vieţii, care trebuie să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii actuale, al dezvoltării ştiinţei. Formarea omului ca subiect creator are o importanţă deosebită. Asimilarea cunoştinţelor poate fi astfel organizată încât să nu mai frâneze evoluţia potenţialului intelectual şi creator al omului. Un viitor specialist nu va fi un creator în general, ci un creator într-un domeniu deoarece creativitatea se manifestă, totdeauna, într-o activitate oarecare, dar rareori un om este creator în mai multe domenii de activitate. Acestea atât pentru motivul că dispoziţiile şi capacităţile aceluiaşi om nu sunt egale între ele, cât şi pentru că afirmarea în orice domeniu necesită, adeseori, o pregătire îndelungată, anumite condiţii social-educative favorabile.

Lecturați gratuit Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-31-3